Ruttkay László: A felvidéki szlovák középiskolák megszüntetése 1874-ben (Pécs. Dunántúli Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, 1939)

Iratok

90 nem fog késni támogatni hazafias törekvéseinket, pótolni a mult mu­lasztásait s a rendelkezésére álló ellenállhatatlan hatalommal egész eréllyel fogja megóvni a magyar állam érdekeit. Nem szenved ugyan kétséget, hogy ha a kormány e térre lép, meg kell küzdenie a hazaellenes elemekkel. De a küzdelem kimene­tele nem lehet kétséges. A magyar állam alapjai még erősen állnak, s az állam hatalma, mely a magas kormány kezébe le van téve, oly nagy, hogy a győzelem biztos az ország belső ellenfelei felett. S ez lesz a legnépszerűbb küzdelem s a kormány biztos lehet, hogy az egész nemzet részvéttel és lelkesedéssel fogja támogatni e küzde­lemben. Mély tisztelettel maradtunk Beszterczebányán 1874. évi ápril 15-én tartatott közgyűlésünkből. A nagyméltóságú m. k. Ministerium­nak alázatos szolgái Zólyommegye közönsége. II. Tretort kultuszminiszter rendelete Czékus István ág. hitv. evang. tiszai kerületi superintendenshez. 547/1874. sz. Czékus István evang. superintendens úrnak Rozsnyó. A nagyrőczei ág. hitv. evang. gymnasiumban uralkodó pánszláv és hazaellenes irányú szellem és működés már több ízben vonta ma­gára a kormány figyelmét; már az 1869-ik évben nyomozatok és vizs­gálatok rendeltettek el ezen ügyben, melyek B. Pronay Gábor egye­temes felügyelőnek azon évi sept. 22-én kelt jelentése szerint ered­ményre nem vezettek; — 1872-ben a nevezett gymnasium igazgatójá­nak segélygyüjtés iránti kérése az itteni 33.152. sz. a. Cimhez intézett rendelettel elutasíttatott, mert az ágostai hitvallású evang. hitfele­kezet buzgó és nagytekintélyű tagjai azon véleményt nyilvánították, hogy ezen pánszláv szellemű intézet közpártfogásra nem érdemes; — a panaszok és feljelentések ez irányban ismételtettek, legújabban pedig Zólyom megye közönsége a végett intézett a Ministériumhoz felterjesztést, hogy a Nagyrőczei, Thúróczszenmártoni és Zniói haza ellenes szellemű gymnasiumok szüntettessenek meg. Az ügynek ezen állásában nem nyugodhatik meg többé a kor­mány az egyetemes felügyelő fentebb idézett jelentésében előadott azon állításán, hogy a vád vagy félreértésen vagy puszta gyanúsí­táson alapszik: Felkérem ennélfogva Czimedet, hogy a nevezett gymnasium

Next

/
Oldalképek
Tartalom