Ruttkay László: A felvidéki szlovák középiskolák megszüntetése 1874-ben (Pécs. Dunántúli Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, 1939)

Iratok

91 összes beléletét, működését, irányát, szellemét minden halasztás nél­kül személyesen a legbehatóbb vizsgálat alá venni s nekem jelentést tenni méltóztassék az összes tanári kar hivatalos működéséről, az értekezleti jegyzőkönyvek tartalmáról, egyes tanárok jelleméről, mű­ködéséről, az irányról, melyet tantárgyuk előadásában követnek, a használt tankönyvekről vagy kéziratokról, a tanulók közt uralkodó szellemről, a netán létező tanuló egyletekről, az összeköttetésekről, amelyet tanárok és tanulók az iskolán kívül fenntartanak s a ha­tásról, melyet a tanárok a városra és vidékre, vagy általában kifelé gyakorolnak; röviden összefoglalva olynemü őszinte, igaz és hü vá­laszt kérek Czimedtől, melyből az intézetek összes élete és hatása biztosan felismerhető legyen. Felkérem továbbá, hogy amennyiben ezen beható vizsgálat foly­tán Czimed arról győződnék meg, hogy az intézet elleni nyilvános vádak alaposak, a szükséges intézkedést a gyökeres javítás vagy át­alakítás iránt azonnal eszközlésbe venni méltóztassék. Fogadja stb. Trefort s. k. 111. A kultuszminiszter leirata báró Prónay Gábor egyetemes felügyelőhöz. 547/1874. szám. Méltóságos báró Prónay Gábor ág. hitv. evang. főgondnok úrnak, Buda-Pest. A nagyrőczei és turócz szt. mártoni evang. gymnásiumokbarr uralkodó pánszláv és hazaellenes irányzat és működés már régebb időktől fogva figyelem tárgyát képezi s arra a kormány figyelmét is ismételten fölhívta, mint az 1869-ik évben Czimed nagybecsű köz­reműködésével eszközölt nyomozás is tanúsítja; azonban a nevezett tanintézetekben uralkodó állam ellenes irányzat még fokozottabb mérvet vett fel, annyira, hogy már a tisztán tót ajkú Zólyom megye közönsége is aggódva a métely terjedésén, a nevezett két evang. és a znióváraljai hasonló szellemű gymnásiumok megszüntetése iránt tett telterjesztést a Ministériumhoz. A dolog ezen helyzetében bizalommal fordultam az illető evang. Superintendens urakhoz a mellékelt csatolt intézvényekben behat» nyomozás eszközlésére kérvén fel őket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom