Ruttkay László: A felvidéki szlovák középiskolák megszüntetése 1874-ben (Pécs. Dunántúli Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, 1939)

Iratok

92 Tisztelettel kérem ezek folytán Czimedet, hogy e nagy fon­tosságú ügyben a Superintendens urakat a lehetőségig támogassa és a szükséghez képest az egyetemes közgyűlésen a megfelelő intézke­dések keresztül vitelét elősegíteni méltóztassék. Fogadja stb Trefort s. k. IV. Czékus István tiszai szuperintendens jelentése: 773. sz. Nagyméltóságú Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Ur! Folyó évi április hó 24-én 547. sz. a. hozzám intézett azon hi­vatalos felhívására, melyben a pánszláv és hazaellenes irányú szel­lem és működéssel vádolt nagyrőczei ág. ev. hitvallású fögymna­sium szigorú megvizsgálását kívánja és igaz őszinte és hü jelentésre szólít fel, van szerencsém következőkben indokolt jelentésemet be­terjeszteni. Felhívását véve s nem különben Báró Prónay Gábor egyetemes és Zsedényi Ede egyházkerületi felügyelő urak által is felszólítva, kerületi bizottmányt alkottam, melynek elnökségét Szentiványi Mik­lós volt esperességi felügyelő úrral átvévén, Latinák Rudolf esperes­ségi felügyelő, Szontágh Pál, Sziklai Ede előkelő és köztiszteletben álló egyháztagok, Gál János rozsnyói egyházi felügyelő, Hoznék Náthán föesperes, Bartholomeidesz László és Mikola György alespe­resek, Kramartsik Károly tanár és kerületi főjegyző és Jankó Miklós kerületi jegyző urak közreműködésével május hó 17-én Sajó-Gömö­rön előtanácskozmányt tartottunk, 18, 19 és 20-án Nagy-Rőczén a szoros vizsgálatot ejtettük meg, 29-én pedig ugyancsak Sajó-Gömör­ben a vizsgálat eredményét constatálva beható és döntő tanácskoz­-mányra gyűltünk össze, hol a tényeket komolyan megvitatván, az egyházkerületi közgyűlés elé terjesztendő következő egyhangú javas­latban állapodtunk meg: ,,hogy miután a nagyrőczei főtanoda jelenlegi pártfogóságától és tanári karától az általok oly SZÍVÓS következéssel vallott elvek folytán a közoktatás terén magyar hazánk érdekében üdvösebb eredményt várni nem lehet, a kerület határozatilag mondja ki: miszerint a nagyrőczei főgymnasiumot egyházkerületünk főtano­dájának többé el nem ismeri, tőle a létezési engedélyt és jogot, mellyel felruházta, ezennel elvonja, a tanodát egyházunk minden javadalmainak élvezetéből kizárja és beszüntettnek nyilvánítja. Amennyiben pedig a gymnasiumhoz kapcsolt tanítóképezde, mely különben is állását biztosító semminemű alappal nem bír, egy-

Next

/
Oldalképek
Tartalom