Fónod Zoltán (főszerk): A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918-2004

A szövegben előforduló rövidítések jegyzéke

Stefi tán egy ideig hivatalnok volt. Egyebek között a Kassai Naplónál, A Reggelnél, a Magyar Új­ságnál, a Sportvilágnál dolgozott, s felelős szer­kesztője volt a Friss Hírek c. kassai napilapnak. A 30-as években elnöke volt a zsidó Poale-Zion egyesületnek, munkatársa a bp.-i Zsidó lexi­konnak (1929) és összeállítója egy német-ma­gyar nyelvű évkönyvnek ( Jüdisches Jahrbuch ­Zsidó Évkönyv, Bp. 1934), 1938 után a faji ül­dözés elől külföldre menekült, Izraelben halt meg. - Irod. tevékenysége a novellán és kriti­kán kívül a drámára is kiterjedt, a Pérez Galdos spanyol író novellájából írt Temetés c. egyfelvo­násosát 1927-ben mutatta be a kelet-szlovákiai magyar színtársulat, Ordíts, szegényember c. eredeti egyfelvonásosát pedig 1934-ben adta elő a Földes-társulat. Több jiddis és héber szín­darab is az ő fordításában került színre (köztük Slojme Ansky Dybukja). Érdeklődése a sportra is kiterjedt; a Zsidó Évkönyvben részletes képet adott a csehszlovákiai zsidó sportról (Zsidó sport Szlovenszkón és Ruszinszkóri). M.: Gól, elb., Kassa 1921; Zsidó építők, tan., Prága-Kassa 1926; Masaryk und die Juden, Ungvár 1933; Beneš - Egy nemzet élete, egy államférfi portréja (Sebestyén Józseffel), 1934; Tizenegy olimpia története, összeáll., 1936. Ford.: Slojme Ansky: Dybuk (Lányi Menyhérttel), Kassa 1924. Ir. : Kováts Miklós: Magyar színjátszás és drámairo­dalom Csehszlovákiában 1918-1938, 1974. T. L. Sporthírek: heti sportlap. 1925. jún. 3-tól aug. 10-ig jelent meg Kassán, Schiffer Imre szer­kesztésében. T. L. Sport Revü: heti sportlap. 1919 és 1923 között kihagyásokkal jelent meg Po.-ban, Schwarz Miksa, Fabík József és Feuer Gábor szerkeszté­sében. T. L. Sport Újság -» Sport Világ Sportvilág: heti sportlap. 192l-l922-ben je­lent meg Kassán, Meisl Lajos, Lusztig Pál és Spielberger Leó szerkesztésében. Sport Világ; Sport Újság (1922. máj. 8-tól): heti sportlap. 1922. jan. l-jétől nov. 27-ig 30 száma jelent meg Po.-ban, Grónay György, Kordík Nándor, Molnár Tibor és Marczell Gyula szerkesztésében. A Csehszlovákiai Ma­gyar Labdarúgó Szövetség hivatalos lapjaként is jelezte magát. T. L. Sportvilág (1970. jan.-1971. dec.): a Cseh­szlovák Testnevelési Szövetség hetilapja. A Csehszlovákiai Sport (1953-1969) utódlapja. Föszerk.: Federmayer István. F. Z. STA M PAY János (Léva, 1864. dec. 7. - Kö­bölkút, 1960. jan. 27.): publicista, egyházi író. Léván szerzett tanítói oklevelet, s a leghosz­szabb ideig Köbölkúton tanított és kántorko­dott. Ped., tört., szociális kérdésekkel foglal­kozott, s a Bars megyei Hírlapban, az Eszter­gomi Hírlapban, az Alkotmányban publikált. Kat. ének- és imagyüjteményét többször is ki­adta, összesen hárommillió példányban. Kö­bölkúti lakóházán tanítványai 1964-ben em­léktáblát helyeztek el. M.: Katolikus egyházi énekek, imák és temetési szertartások könyve, Esztergom 1895; Hantos Mik­sa, ifj. elb., Komárom 1924; Gyermekszínház, Pár­STAUD Gábor (Aranyosmarót, 1887. nov. 22. - Budapest, 1967. máj. 14.): publicista, lapszerkesztő. A középiskolát Po.-ban és Sze­geden, a jogot Bp.-en és Berlinben végezte. 1919 előtt bp.-i és nyitrai bíróságokon dolgo­zott, a 20-as és 30-as években csekeji földbir­tokán gazdálkodott. 1938-tól 1945-ig az érsek­újvári törvényszék elnöke, 1945-től nyugdíja­zásáig a bp.-i Gamma Optikai Művek tisztvi­selője volt. - Egyik alapítója, majd elnöke a Csehszlovákiai Magyar Irodalmi Szövetség­nek, szerkesztőbizottsági tagja a Tátra folyó­iratnak és szerkesztője a Nemzeti Kultúrának (1938). Stefi: humoros hetilap. 1925 máj.-tói 1926 júl.-ig jelent meg Po.-ban, Strélinger Dezső 369

Next

/
Oldalképek
Tartalom