MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1987

188. ő. e. 1987. december 16. (91-133. o.) - 1. A TESZÖV munkája és a további feladatok. Jelentés: 91-101 - Határozat: 110-115

- 5 - elejét kell venni egyes nehéz gazdasági helyzetbe kerülő szövetkezeteknél a teljes lehetetlenülés bekövetkezésének. Ösztönözzék és támogassák azt, hogy el­sősorban maguk az érdekelt szövetkezetek hozzanak hatékony intézkedéseket a ter­melési szerkezet megváltoztatására, az érdekeltségi rendszer javítására. Kezdemé­nyezzék a szükséges szervezeti módosítások megvalósítását, abban működjenek közre; - a káder- és személyzeti munka területén segíteni kell a szövetkezeteket a megnövekedett feladatokra való felkészülésben, igényeik alapján választások előké­szítésében, a vezetőváltáshoz szükséges egyeztető munkában, a minősítések elkészí­tésében; - korszerűsíteni kell a szövetség munkastílusát, munkamódszerét és az új hely­zethez kell igazítani. Előtérbe kell helyezni a mozgalmi módszereket és a gazdasá­gi érdekek képviseletét. Javítani kell a városi és területi pártszervekkel való kapcsolatokat; - olyan szemlélet meghonosodására kell törekedni, hogy a gazdálkodás eredmé­nyessége elsősorban saját erőfeszítéseinktől függ. Fel kell hagyni azzal a gyakor­lattal, hogy a segítőmunka középpontjába a nagyobb központi támogatás indoklása és kérése legyen. Központi támogatásokra a kedvezőtlen adottságaink miatt továbbra is szükség van, azonban az eddigieknél inkább saját szakértelmünkre, szorgalmunkra, leleményességünkre támaszkodhatunk. ZÁRADÉK : 1/ A végrehajtó bizottság felkéri a TESZÖV elnökségét, hogy a programját egészít­se ki a határozatban foglalt feladatokkal, és gondoskodjon azok megvalósítá­sáról. Felelős: Bogó László elvtárs Határidő: folyamatos 2/ A gazdaságpolitikai osztály kísérje figyelemmel, segítse, ellenőrizze és érté­kelje a határozatban megfogalmazott feladatok végrehajtását. Felelős: dr. Fenyő István elvtárs Határidő: folyamatos

Next

/
Oldalképek
Tartalom