MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1974

102. ő. e. 1974. április 17. (91-159. o.) - 3. A tanácsok és más szervek által alapított helyi művészeti díjak adományozásának helyzete, a kulturális díjak rendezésével kapcsolatos feladatok. Jelentés: 130-138

III. Jelentés a tanácsok és más szervek által alapított helyi mű­vésze ti di.lak adományozásának helyzetéről, a kulturális di.lak rendezésével kapcsolatos feladatok Előadat Honfi István elvtárs H o n f 1 István elvtárs szóbeli kiegészítőié i Megindokolja a művészeti- és kulturális dijak összevonását* Idézi a Központi Bizottság Agitációs- és Propaganda Bizottsága állásfoglalását. Utal arra, hogy a megyében nincs nagymultu alkotói közösség, amely szükségessé tenné a nagyszámú dij fenn­tartását. Időnként nívódíjakat adhatnak ki, pályázatokat hir­dethetnek, ami szintén serkentheti az alkotói munkát. Javasolja, az előterjesztést módosítsák úgy,hogy külön kerül­jön kiadásra a tudományos alkotói és a művészeti alkotói dij. Kéri,a végrehajtó bizottság az előterjesztés első alternatív javaslatát hagyja jóvá. Dombóvári László elvtársi Az előterjesztéssel és annak Indokolásával egyetért. Az első alternatív javaslat jóváhagyását helyesli. Eddig sok dijat adtak ki, s volt olyan művész, aki valamennyi dijat többször is megkapta* Ezt kell a jövőben elkerülni. Egyetért azzal a javaslattal, hogy a dijak adományozásánál a káderhatásköri listát is vegyék figyelembe, s a PMO-val is legyen kötelező konzultáció. így a párt irányító szerepe ér­vényesül e területen is. Deák Ferenc elvtársi Az előterjesztés módosítását javasolja. Azt kéri, hogy a város két alapítványa közül az egyik maradjon továbbra is a városnál. Ez a kérése - ugy Ítéli meg - a KözpontiBlzottság Agitáclós­és Propaganda Bizottsága állásfoglalásának nem mond ellent. A városnak vannak kulturális hagyományai, Kaposvár számtalan művészt adott az országnak. Az utóbbi időben a művészek al­kotó munkáját különböző eszközökkel támogatja a városi tanács. Alkotó tevékenységük további fellendítése azt igényli, hogy munkájukat dijakkal is ismerjék el. Igaz, hogy a múltban több dijat adtak ki, s ez bizonyos aránytalanságokat okozott. A dijak adományozásának hagyományai alakultak ki Kaposváron. Ez is Indokolja valamelyik városi dij fenntartását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom