MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1974

102. ő. e. 1974. április 17. (91-159. o.) - 3. A tanácsok és más szervek által alapított helyi művészeti díjak adományozásának helyzete, a kulturális díjak rendezésével kapcsolatos feladatok. Jelentés: 130-138

HHO - 14 ­Róna Imre elvtárs t Dombóvári elvtárs javaslatával ért egyet* A város igényei ki­elégíthetők azzal, ha a nagyobb évfordulókon nívódíjakat ad ki vagy pályázatokat hirdet. Az előterjesztéssel egyetért* A dijak odaítéléséhez Javaslat­tevő társadalmi bizottság létrehozását Javasolja* Somogyi József elvtárs i Azzal az elvvel, amit a Jelentés tükröz, egyetért, mégis az előterjesztés módosítását tartja szükségesnek* A város a mű­vészeti dijakat a megyei pártbizottság jóváhagyásával alapí­totta azért, hogy az értelmiséget mozgósítsák* Deák elvtárs kérésével egyetért, azt támogatja* Szerinte az egyik dij - a Vaszary-dij - fenntartása segítené a városi értelmiség alkotó tevékenységét* Kocsis László elvtárs i A dijak odaítélését szabályozó tanácsi rendelet kiadását a megyei tanács egy év óta halogatja, mert az összevonásról nem született döntés* A dijak alapítása nem volt kellően szabá­lyozott, sok megyében nagyon megnőtt a dijak száma - ez csök­kentette azok értékét* Somogy megyében is jellemző volt ez, s a megyét ezért több országos vezető bírálta* Ezt az állapotot kívánja az előterjesztés megszüntetni* A dijak adományozására vonatkozó javaslattételt és az adomá­nyozás rendjét a kiadásra kerülő tanácsi szabályrendelet sza­bályozza* Az előterjesztés első alternatívájával ért egyet* A városi alkotó értelmiség munkájának elismerésére - a meglévő dijak adományozásával - a jövőben is lesz lehetőség* Ízen tál nagy évfordulók alkalmából a város nívódíjakat is adományozhat* Az előterjesztéssel egyetért* Honfi István elvtárs t Azt javasolja, a város felszabadulásának 30* évfordulójára hirdessen a városi tanács pályázatot, s adjon ki nívódíjakat* A városi dijak alapítása és adományozása nem eredményezett élénkebb művészeti életet a városban, sőt bizonyos elvtelen­séghez is vezetett* Ha a város támogatni kívánja a művésze­ket, javasolja, több művész alkotását vásároljak meg* Kéri, a város a nívódíjak kiosztásánál is olyan komplexitás­ban gondolkozzon, ahogy azt az előterjesztés teszi*

Next

/
Oldalképek
Tartalom