Szili Ferenc: A hatalom és az erőszak természetrajza a XVIII-XIX. századi somogyi panaszlevelek tükrében - Somogyi Almanach 54. (Kaposvár, 1997)

I. EGYÉNI ÉS CSALÁDI SÉRELMEK

Vésey Lajos All Szolga Biró Ur intézze bajomat, azt nem érvén a Vármegye Házánál Tisztelt Vice Ipán Ur azt tanátsolta, hogy adjam Sárközy Lajos Feö Biró Urnák akiis kézre fogja méltatni, más Gyűlés alkalmatosságával az feleségem jelentvén bajunkat az elintézés végett Vésey Lajos Urnái, akiis azal botsátotta el hogy fogadjunk Procatort máskép meg nem nyerhetjük keresetünket. Oh Istenem! honnénd vegyek vigasztalást? Hiszen a beteg az Orvost ha tsak szemlélheti is könnyebbül a nyavalája, én is az Törvénynek igazán ki szolgáltató Uraihoz folamodvan, ha Procatort fogadni módom volna, nem volna szükségem Feö Biró vagy Vice Biró Úrra, de azt amit számban teszek falatot, Procatorra nem vesztegethetem.- Azért Eö Excellentiaja Kegyes Szivéhez bizván Isten után, le borulva esedezem Excelletiád Kegyelem ajtaja előtt, méltóztasson szegén esedező Szolgáját meg vigasztalni, és kerese timet kezemhez rendeltetni: mert látják a vér szopok a folamodoknak haszontalan fáradozásait az Magistratuális Urak előtt, nagyobb bátorságai merészelnek minden Kegyetlenségeket el követni, midőn semmi igazság ki szolgáltatása nintsen virágzásban valamint 1831. és 1832 <iik Esztendőben Tettes Gyulay Páll István Uraságnál hivatalom kitöltével az Domestica Censurât Uri személle előtt ki állani az nélkül hogy Instructioja alá subscribtioval le kötelezve lettem volna, még is az meg lehetőségig számot adván ugy hogy a Borokból, Zabból, Kukoritzábol Superíluitással resignáltam, de az 1831 <ük Termésbéli Gabonából mint hogy Csirás és nedves lévén, az téli el készittésben is vonyodott állapotban lévén Titulált Uraság maga jól el tsapva, hol inassá, hol Francisca tisztelt Aszonynénye az én jelenlétem nélkül bé mérték 's egy néhány mérő hibázott melly hibát azoknak lehet tulajdonittani talán többet róttak, de mint hogy minden Censurákon a neveilés a Tiszt javára fent hagyatik azon hiba ki pótoltathatott volna, melly végett könyörögtem, hogy adja által számadásimat, én az Tettes Ns. Vármegyénél nagy érdemű Fiscalis Uraknak esedezem az bővebb meg visgállás végett, hogy illy szegén állapotban lévőt több neveletlen gyermekeiméi ne károsítson, semmi nem használt, sött nagy borkótzás botokat rajtam öszve törvén, marhához nem illendő ütésekel fizetett, amellynek kék heleit fél esztendeig viseltem, még Kanasz ait is biztatta hogy üssenek: az bé adott számadásimnak minden positioit meg corigálta és kitörülte, az fertálra járandó béremet el fogta Kész Pénzt 38 f. 45 xr. 2 pm. Rozs, 2 akó bor, 4 pm. Zabb, egy Juhász bojtárt Koszton tartottam annak béréből járt volna 1 f. 6 xr. 1 pm. Buza, 2 1/4 pm. Rozs 1/4 Hajdina magamé 1 pm hajdina főzelék helett, ezen feliül az Canalison el áruitatott 4 2/4 akó Bor árát 6 xrval 28 f. 48 xr. 4 itze Pálinka árát 36 xval 2 f. 24 xr. amellett az Uraság Kezére hogy bé fizettem tulajdon Kortsmárossa jelen volt és meg vallotta az Uraság előtt hogy szemeivel látta az lefizetést, arra azt felelte hogy vélem egyet értett hogy mellettem fog illy számos fogyatkozásim miatt az Kegyetlen téli üdöben ruházatunkat meg

Next

/
Oldalképek
Tartalom