Szita László: Somogy megyei nemzetiségek településtörténete a XVIII-XIX. században - Somogyi Almanach 52. (Kaposvár, 1993)

A nemzetiségi lakosság betelepülése Somogyba. A török utáni migráció a Dél-Dunántúlon - A népesség migráció felgyorsulása 1718-1720-ban

Szulimán szakítja meg a térségben a magyar népességet. 1712. évben Csa­lics, Antolovics, Bosnyák családok (Ex Croath. advena), azaz horvátországi jövevények, továbbá Nicolaus Bosnjak (Ex Slav. = Slavonia advena) Szlavó­niából települ a faluba. E családok a század végen is faluban éltek. Csertő, Viszló, Almamellék, Basal, Apáti, Pata, Poklos(d), Kistamási színmagyar falvak ekkor, egyetlen más nemzetiségű lakost nem írtak össze. Szigetvártól délre lévő falvak közül Molvány, Hobol, Nemesiké színma­gyar falu lett. A 17. században szláv szórvány is élt itt. A délnyugati irány­ban fekvő Nagydobsza, Zádor, Kisdobsza, Gyöngyösmellék, Pöttcnd, Istvándi, sőt Darány, Szűrén (Szörény), Dombó csak magyar lakossággal bírtak. Lakó­csán ekkor mindössze egyetlen horvát família élt (Andreas Vitkovczi). Barcs is ekkor még színmagyar település. Újfalu, Bécz, Hcdrchcly, Hencse, Szent­györgy, Gige, Korpád, Görgeteg, Drávafok és Sellye csak magyar lakossággal rendelkezett. Forrásunk évében figyelemre méltó magyar betelepülés zajlott le Baranyából, Somogy megye belső tájairól. Okorág, Sztára, Baskipuszta is ma­gyar telepesekkel erősödött 1711-1714 között. Drávakercsztúr településtörténeti vizsgálódásunk szempontjából figyelemre méltó, 1700-tól hol pusztahely, hol lakott településként tűnik elő. 1711-ben magyar, majd 1713-ban horvát populáció jelenik meg. 1714-ben a lakosság fele magyar, fele horvát, akik Szlavóniából telepedtek át a Dráván. A népesség migrációjának felgyorsulása 171S-1720-ban A 17. század végi telepítések, többnyire önkéntes vagy spontán betelepülés Somogy vármegyéébe lényegében nem tért el az országos fejlődéstől. A török megszállás következtében, majd a háborús pusztítások nyomán a pusztává vált megye benépesülésében, kultúrtájjá alakításában döntő szerepet a Kárpát-me­dence különböző régióiban élő magyarok, szlovákok, továbbá a Szlavónia kü­lönböző tájain élő horvát népcsoportok játszottak. A somogyi tájak újjáépítésében döntő népességi erő a magyar volt. Mind a falvak számában, mind pedig az 1687-1720 közötti háztartások számában ez jól látható. A török hódoltság megszűnését követő évtizedekben, az új élet megalapo­zásában, a kontinuus somogyi magyarságnak volt elöntő szerepe, de nem feled­kezhetünk meg, hogy a 17. század hatvanas és hetvenes éveiben elvándoroltak közül számosan visszatértek a század első évtizedeiben az Alföldről is, vagy a Felvidékről. Közel kétszáz azon magyar települések száma, amelyekben 1-2 ház, vagy család bámulatos szívóssággal kapaszkodott a földbe, török és ma­gyar földesúri adótól súlytva, és megmaradt helyén. Wellmann Imre országos szintézisében helyesen ítélte meg a betelepülést, vizsgálva annak leglényege­sebb mozzanatai közt az „önkéntesség" jelenségét. A megritkult lakosságú tér­ségek nagy szívó hatást gyakoroltak azokra a területekre, ahol sem a török hódoltság, sem annak végét jelentő háborúk nem okoztak olyan nagy pusztu­lást." . . . Önként, magából a népből indult ki a lakosságnak ez az egyre szé­lesebben gyűrűző átcsoportosulása A szatmári békét követő tartós béke­korszak a fenyegető veszélyek előli menekülés helyett, az önkéntes települést eredményezte. Annyira, hogy a volt királyi Magyarországról, Erdélyből, s te-

Next

/
Oldalképek
Tartalom