Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 26. (Kaposvár, 1995)

Borsa Iván: A Somogyi Konvent oklevelei az Országos Levéltárban (Forrásközlés) (Első közlemény

A SOMOGYI KONVENT OKLEVELEI AZ ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN (Forrásközlés) (Első közlemény) 1215-1300 BORSA IVÁN Amikor Komjáthy Miklós negyedszázaddal ezelőtt, 1970-ben szülőföldjének akkor induló levéltári évkönyve részére nem cikket, tanulmányi: írt, hanem meg : kezdte a somogyi konvent által kiadott és az Országos Levéltárban akkor őrzött latin nyelvű oklevelek részletes magyar nyelvű kivonatokban való közlését, ügyintézés­történeti kérdések foglalkoztatták. Úgy gondolta, hogy ezeknek a kivonatoknak a közlésével egyaránt szolgálja a megye történetének kutatását és a konvent tevékeny­ségének megismerését. Közeledett a mohácsi csata 450. évfordulója, és ez billentette úgy- a súlypontot, hogy a közlést II. Lajos kori oklevelekkel kezdte. Az évkönyv első három kötetében II. Lajos alatt keletkezett 75 oklevél kivonatát tette közzé. - Ahogy az évkönyv 4. kötetében írta: „A kivonatok fogadtatása ... arra indított, hogy tervbe vegyem a konventnek az Országos Levéltárban őrzött, egész okleveles anyaga is­mertetését. Az előző közleményekkel, úgy vélem, legjobban akkor biztosítom a folyamatosságot (a már ismert nevek, esetek révén), ha II. Lajos atyjának és előd­jének, II. Ulászló királynak uralkodása alatt kibocsátott oklevelek tartalmi kivonatai­val folytatom a sorozatot. Ha sikerül tervemet megvalósítanom, királyról királyra visszafelé haladva jutok majd el a somogyvári Szent Egyed-apátság konventje hite­leshelyi működésének kezdetéig (a XIII. század első negyedéig)." II. Ulászló korából az Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárában talált 184 somogyi konventi oklevélből 176-nak a kivonatát további 17 közleményben jelen­tette meg. A közlést az elmaradt 6 oklevél kivonatának publikálásával e sorok írója tette teljessé az évkönyv 24. kötetében. Komjáthy Miklós „középtávú" tervét nem tudta befejezni, de hagyományt alapított. Elsősorban abból a szempontból, hogy az évkönyv sajátjává vált Mohács előtti somogyi oklevelek kivonatokban történő közzététele. E közleménnyel szeret­ném folytatni kezdeményezését abból a szempontból is, hogy a somogyi konvent korábbi okleveleinek kivonata is megjelenjék az évkönyv lapjain. Két vonatkozásban azonban el szeretnék térni Komjáthy Miklós elgondolt módszerétől. Amikor 1970-ben és 1973-ban leírta fent idézett elgondolásait, a Magyar Or­szágos Levéltárban a somogyi konvent valamennyi általa közzétenni kívánt közép­kori oklevele a Levéltár ún. Diplomatikai Levéltárában volt elhelyezve. 1974 és 1982 között azonban létrejött az ún. Diplomatikai Fényképgyűjtemény, amely a Magyar Országos Levéltáron kívül őrzött Mohács előtti levéltári anyag fényképeit foglalja magában. Ha tehát megtartjuk Komjáthy Miklós elgondolását és címadását - és miért

Next

/
Oldalképek
Tartalom