Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 18. (Kaposvár, 1987)

Andrássy Antal: Somogyi katonák az első világháborúban és az oroszországi polgárháborúban (1914-1922)

44- SML: Somogy vármegye Törvényhatósági Bizottság Kzgy. jkve. 1918. 324-325. lap. 45. Uo. 297. lap. 46. Magyar Statisztikai Szemle, 1927. 7. szám. 47. BAJA Benedek-LUKINICH Imre-PILCH Jenő-ZILAHY Lajos: Hadifogoly magya­rok története (Tovább: HMT) I. köt. Bp. 1930. 74. old. 48. Uo. II. kötet 553. old. 49. Uo. II. kötet 555. old. 50. Uo. II. kötet 567. old. 51. MILEI György: Bevezető a Tanúságtevők. 3/a. kötet. Bp. 1977. 8-52. old. 52. SML: Somogy vármegye alispánjának iratai. (Rés.) 1922. 24 549. sz. 53. SML: Somogy vármegye alispánjának iratai. (Rés.) 1922. 24144. sz. ,,Kimutatási Oroszországból még ez ideig haza nem tért hadifoglyokról." 54. Magyarország hadtörténete. (Szerk.: LIPTAI Ervin.) II. k. Bp. 1985. 134. old. (To­vább: LIPTAI: MHT. II. k.) 55. Hf. Mt. II. k. 176-185. old. 56. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. CSUTI János visszaemlékezése. (1967. június 9.) Lásd még: 50 éve történt. (Szerk.: KUKK Györgyné-VARGA József.) Ka­posvár, 1967. 81. old. (Tovább: 50 éve történt.) 57. 50 éve történt. 97-98. old. 58. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. SZERELEM Domokos visszaemlékezé­se. (1967. július 9.) 59. HMT. II. k. 140. old. 60. Uo. 408. old. 61. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. SZŰCS József visszaemlékezése. (1967. június 8.) 62. CSOMAY Szaniszló: Beszélgetés egy öreg bolsevikkal. Somogyi Néplap, 1957. nov. !}• (i) 63. HMT. II. 236-237. old. 64. Uo. 68-70. old. 65. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. SZÉKELY Sándor visszaemlékezése. (Kaposvár, 1969.) 66. HMT. II. 238-239. old. 67. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. KOVÁCS József visszaemlékezése. (1964. március 16.) 68. HMT. II. 135-156. old. 69. Uo. 295. old. 70. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. FEHÉR Vendel visszaemlékezése, (i960, dec. 18.) 71. Uo. HALÁSZ János visszaemlékezése. (Kaposvár, 1966.) Lásd még: 50 éve történt. 88-89. old. 72. MSZMP SM. Bizottság Archívuma: GYÖRFFY Antal-gyűjtemény. (Győrffy visszaem­lékezése 1966.) lásd még: 50 éve történt. 88-89. old. 73. Uo. 116. old. 74. HERNESZ Ferenc: A hallgatag bognár. Somogyi Néplap, 1977. november 13. (4) 75. SML: Somogyi Internacionalisták 1917-1922. KOVÁCS József visszaemlékezése. (1964. márc. 16.) És még: 50 éve történt. 101. old. 76. Uo. STEINER (SOMOGYI) Pál visszaemlékezése (Kaposvár, 1966.), és ;o éve tör­tént. 109. old. 77. Uo. SCHERER János visszaemlékezése (Kaposvár, 1964.), és 50 éve történt. 107. old. 78. MSZMP Somogy Megyei Bizottság Archívuma: A/sz. S/21. SINKOVICS István visz- szaemlékezése. (Budapest, 1958.) 79. Az oroszok békevágya. Somogyvármegye, 1917. május 5. (3) 80. FANCSOVITS György: Pécs-baranyai internacionalisták az oroszországi forradalmak­ban és szerepük a hazai forradalmak előkészítésében. Baranyai Művelődés, 1970. IV. 144-148. old. 81. ZSILÁK András: Az OK(b)P magyar csoportjának szerepe a Vörös Hadsereg inter­nacionalista egységeinek szervezésében 1918-1919. Történelmi Szemle, 1961. 3. szám. 82. SML: Somogyi Internacionalisták 1917-1922. FORMODI Sándor visszaemlékezése. (Nagyberény, i960, dec. 10.) 557

Next

/
Oldalképek
Tartalom