Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 14. (Kaposvár, 1983)

Kanyar József: Somogy vármegye könyvtárának története (1816-1950)

magáénak a Megyei Könyvtár a mezőgazdasági ismeretek területén különösképp - vitathatatlanul érdemeket szerzendő a nemesi agrárműveltség terjesztése és nö­velése tekintetében -, mellette - természetszerűleg - nem hanyagolván el a ko­rabeli műveltség szintjét visszatükröző világirodalmi és történelmi, filozófiai, theo­lógiai, természetrajzi, orvosi, politikai és jogtörténeti műveket sem, de a külön­féle lexikonok, szótárak, mezei és házi kalendáriumok, térképek, statisztikák, al­manachok és egyéb kézikönyvek sorozatait sem. Az 1836. szeptember 12-i közgyűlés Sárközy lajstromának másodpéldány­ban való elkészítésére is utasítást adott a könyvtár gondviselőjének, Czindery László első- és Sárközy másodalispán vezetésével pedig megbízták Festetics La­jost, Somssich Miklóst, Spissich Ignáczot, Hosszú Márton és Kapotsfy Mátyás táblabírákat, Szegedy főjegyzőt és Mérey főszolgabírót, hogy válasszanak ki egy alkalmas könyvtárost és teremtsék meg számára a fizetést. 20 A könyvtáros személyének a megválasztása nem volt könnyűnek mondha­tó. Az 1837. január 16-i közgyűlés 211 sem tudott még dönteni, ezért vállalta ma­gára Kapotsfy Mátyás táblabíró a könyvek olvasására való felvigyázást az olva­só szobában, ingyenesen, hetente 2 alkalommal. Ez a közgyűlés egyébként a lajst­romozásért 40 pengő forintot szavazott meg, a kölcsönzés díját pedig egy kötet esetében 3, nagyobb kötetek esetében pedig 6 pengő krajcárban, a kölcsönzés ha­táridejének az elmulasztásáért pedig a büntetés összegét 5 pengő forintban álla­pította meg. A közgyűlés ugyanakkor azt is elhatározta, hogy a könyvtári szoba „padlatját" könnyű fehér kővel rakatja ki, olvasó szobául a főügyészi, könyvtári szobául pedig az alügyészi hivatali helyiséget jelölte ki. 1834. május 24-én Mérey Sándor főispán értékes képeket ajándékozott a könyvtárnak, Ocskay Antal püspök pedig saját könyvtárát adományozta az in­tézménynek: 1836-ban. 1839-ben két jelentős adományban is részesült a könyvtár. Töltényi Sza­niszló orvostanár - akit a megye neveltetett Bécsben - két tudományos munká­ját (?) ajándékozta a levéltárnak, illetve a könyvtárnak. A megye köszönete el­ismeréséül táblabírói címmel tüntette ki a kiváló orvost. 21 / 3 Péry Ignác táblabíró közbejöttével Nyikos Lászlóné, Nagyváthy János fogadott leánya pedig a kiváló mezőgazdász három eredeti munkájának kéziratát, „miután azoknak nyomtatás által való közzétételük meg nem engedtetett" felajánlotta a megyei könyvtárnak azzal, hogy azokat a „többi böcsös" kéziratok között helyezze el. Az egyik kéz­irat „A magyar Fewdes és Zászlós ur" volt, a másik „Magyar haza - gazdálko­dás Smith és Soden rendszere szerint", 22 a harmadik pedig A szorgalmatos me­zei gazda kéziratban maradt kötete volt, amely valójában a Festetics uradalmak számára készített „közönséges instrukció" volt, amelyet később, Nagyváthy ha­lála után „Magyar gazda tiszt" címmel ki is adtak. A könyvtár 1832-ben kezdte el kölcsönzési naplójának vezetését. A „Re­versalis Protocollum"-nak nevezett kölcsönzési napló címe: „Az olvasó szobából könyveket kivivő uraknak Reversalis Protocolluma" volt, amelyet 1832. január i-től 1870. márciusáig vezettek, A napló lapjainak a forgatása közben a megyei reformnemzedék kultu­rális életére vonatkozóan sok értékes adatot találunk. Tiszta képet nyerhettünk arról: mit olvastak a XIX. század derekán Somogyban, kik voltak rendszeres kölcsönzői a könyvtárnak? De összeállíthatjuk belőlük azoknak a lapoknak és folyóiratoknak a jegyzékét is, amelyeket kikölcsönöztek az olvasók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom