Alexa Károly (szerk.): Magyar látóhatár. Borbándi Gyula emlékkönyv - RETÖRKI könyvek 9. (Lakitelek, 2015)

Gróh Gáspár: Irányok, értékek

Gróh Gáspár: Irányok, értékek VI. Munkája során Borbándi nem támaszkodhatott alapos és használható szakirodalomra. Résztanulmányokra, személyes emlékeire építve mégis lét­rehozta a maga szintézisét. A mű végleges megfogalmazásának fontos té­nyezője egy idehaza született, kivételes jelentőségű írás: a szerző kérése nyomán született, tanulmány értékű Bibó István levél. Bibó a mozgalom ré­szeseként egyfelől tanú, másfelől visszatekintve elemző is. írásának felve­tései szerencsés (azaz normális!) körülmények közt folyamatos műhely- beszélgetések vagy egy előzetes vita keretei között fogalmazódhattak volna meg. Észrevételeit Borbándi érvényesítette munkájában, így nem túlzás azt mondanunk, hogy Borbándi mai szövege mögött ott áll Bibó István auto­ritása is... Erre gondolva sajnálhatjuk igazán, hogy hány más beszélgetés maradt el a népi mozgalom koronatanúival, akik ugyancsak sokat adhattak volna Borbándi könyvéhez. Természetes, hogy az irodalom szerepe kiemelt helyet kap, hiszen a hú­szas évek megújult irodalmi népiessége, a már népiességnek nevezett, a Bar­tók és Kodály fémjelezte, tudományos alapokra helyezett zenei folklorisz­tika a népi örökség egészéhez való viszonyt átformálta. Az a változás, amely még az előző század végén az iparművészeiben és az építészetben kezdődött, az irodalomra is visszahatott. Erdélyi, Sinka, József Attila és mások a költé­szete hozzájárult a századelő nagy nemzedéke műveinek újraértelmezésé­hez, és alaposan felforgatta a nemzeti kultúra természetéről vallott felfogást. Olyannyira, hogy Babitsnak már tiltakoznia kellett Németh László bírála­tában a paraszti dominancia tana ellen, és éppen ő, aki Erdélyi József Ibo­lyalevelének méltatásával elsőként foglalta össze az új irodalmi irány jel­lemzőit, arra kényszerült, hogy a magyar kultúra nemesi természetére hívja fel a figyelmet. Mindamellett Borbándi szinte egyedül áll abban, hogy Ba­bits teoretikusi szerepét kiemelten kezeli, mint olyan kritikusét és szerkesz­tőét, aki elsőként ismerte fel az új népi irány jelentőségét. Ügy látja, hogy Babits a hagyományos értelemben vett „nemzeti” költészettel szemben a „népi” irányban meglátja az archaikus kulturális réteget megőrző „nép” megjelenésének jelentőségét, ezért törekszik a „népi” kifejezés tartalmának meghatározására. Borbándi ezzel megint a korszak hivatalosnak számító iro­dalomtörténete egyik alaptételét sérti meg, mely szerint Babits a haldokló polgárság elefántcsonttoronyba visszahúzódó, ezért a marxista-lukácsista 25

Next

/
Oldalképek
Tartalom