Rendőri Lapok, 1905 (2. évfolyam, 1-10. szám)

1905-12-15 / 10. szám

2-ik oldal. RENDŐRI LAPOK > 10-ik szám. mérvű felhalmozása miatt éjjel-nappal állandó felügye­let alatt tartassák. Freund Sámuel gyártulajdonos kijelenti: A lüzáltal megrongált falrészt és építési alkatrészeket eltávolitja. Kijelenti továbbá, hogy ő mindazokat a feltételeket teljesítette, melyek az engedélyező határozatban foglal­tattak és határozottan tiltakozik az ellen, hogy az ö exiscentiáját képező 100,000 korona befektetést igénylő ipartelepének üzeme beszüntettessék, kijelenti, hogy bár­honnan kérendő szakértő véleményének magát aláveti és kötelezi magát, úgy ezen szakértő költségének meg­fizetésére, mint azon óvintézkedések végrehajtására, a melyek a talaj és levegő fertőzésének megakadályozá­sára, tüzrendészeti és életbizlonsági érdekek megóvására irányulnak. Tárgyalás befejezése előtt iparfelügyelő tekintettel arra, hogy jelen idényszerü üzem beszüntetése az enge­délyesre nagy károsodással jár, nincs kifogása az ellen, ha az előbb tett nyilatkozata szerint szakértői vélemény alapján végrehajtatja a szükséges munkálatokat, nem kifogásolja a telepengedélyes azon kérésének teljesítését, hogy az iparvállalat tovább is üzembe hagyassák, úgy azonban, hogy az üzem lehetőleg a nappali időre szorit- tassék és hogy a telepen kizárólag csakis szakértő által megvizsgált és alkalmasnak talált biztonsági lámpák alkalmaztatnak. Köteleztessék az engedményes arra, hogy az esteli munkálatok saját felelőssége és ellenőrzése mellett végeztesse és a szükséges munkálatok rövid záros határidőben végrehajtassa. Tiszti-főorvos az üzemben tartás ellen szintén nem lesz kifogást arra az esetre, ha az üzem során és rövid idő alatt határozott intézkedés tétetik arra nézve, hogy a levegő-fertőzés teljesen meg lesj; akadályozva. Addig is, mig ez a szakértői javaslat végrehajtásával eléretik, szigorúan utasittassék az engedményes, hogy mindent kövessen el a gázok beszüntetése és a levegő fertőzésé­nek megakadályozására, mert ellenkező esetben kény­telen lesz tovább is ragaszkodni az üzem beszüntetésé­hez. — Felolvastatván aláíratott, Kinti. Tankóczi Gyula s k. főkapitány. Dr. Jéger Kálmán s. k. tiszti főorvos. Erdélyi István s. k. főmérnök. Freund Sámuel s. k. 10332—1005. fksz. Szatmár-Németi szab. kir. város rendőrfőkapitánya mint I. fokú ipar- és egészségügyi hatóság a Freund Sámuel és társa tulajdonát képező petroleum-finomitó gyártelep által okozott és a város levegőjét oly gyakran fertőző bűz megszüntetésé tárgyában a megtarlott bi­zottsági tárgyalás után következőleg határozott: Freund Sámuel és társa ezég képviseletében Freund Sámuel szatmári lakos ezégtagot egyrészről az 1884. évi XVII. l.-cz. 161. §., másrészről pedig az 1876. évi XIV. I. ez. 10. §. alapján a tulajdonukat ké­pező és a Szentvér-dűlőben előzetes hatósági engedély mellett felépített és üzembe helyezett petroleum fino­mító gyárnak üzembe tartásától mindaddig eltiltom, mig saját költségükön beszerzendő szakvélemény alap­ján határozott biztosítékot nem nyerek arra nézve, hogy jövőben a város levegője a gyár okozta fertőzés­től teljesen meg lesz mentve s a robbanás, gyuiadás a javasolt intézkedések végrehajtásával lehetőleg meg lesz akadályozva. Egyidejűleg saját érdekükben felhívom Freund Sámuelt' hogy gyári telepüket ahoz értő szakértők által mihamarabb vizsgáltassa meg és a gyári berendezésnek a bűzök kiáramlásának előidéző hiányait tüzetesen és részletesen állapíttassa meg és a hiányok pótlása iránt a szakértői javaslatokat a rendőrfőkapitányi hivatal, mint I. fokú iparhatósághoz mielőbb terjessze be. Utasítom egyúttal arra is, hogy gyártelepükön az üzemnek szünetelése alatt is a tűzbiztonsági intézkedé­seket az 1879. évi XL. t.-cz. 141. §-ában meghatározott jogkövetkezmények terhe alatt fentartsa és ott úgy éj­jel, mint nappal állandó őrt alkalmazzon. Jelen határozat csak birtokon kívül felebbezhető. Indokok: Midőn az üzembe helyezés kérése alkalmából ez év augusztus hó 18. napján a gyártelepen a meghívott szakértők, városi bizottsági tagok és az érdekeltek meg­hívásával helyszíni vizsgálat tartatott, azon kérdés vet­tetett lel, vájjon az üzem során elcsorgó különböző vegyi összetételű folyadék és a kifejlődő gázok nem lesz­nek-e olyan nagy méretűek, melyek alkalmasak a talaj és a lég fertőzésére? Akkor a mérnök-szakértők egyér­telműig kijelentették, hogy az üzem oly kis méretű, hogy ha elcsorgás történik is az elcsorgó folyadék pá­rolgás utján megsemmisül és ha az üzem nagyobbiiá- sával nagyobb mennyiségű gáz szabadulna ki, a gazo- méter felállításának elrendelésével a levegőfertőzés bár­mikor megszüntethető lesz. Ezen megnyugtató szakvé­lemény alapján az üzembe helyezési engedély 7261/905. fksz. alatt megadatott, de már akkor utasitva lett Freund Sámuel mint telepengedélyes, hogy felelősségének tuda­tában minden hatósági felhívás nélkül mindenkor és azonnal tegye meg gyártelepén mindazon intézkedése­ket, melyek az üzem során mutatkozó, a közérdeket sértő, talajt és levegőt fertőző köz- és életbiztonságot veszélyeztető állapotok elhárítására szükségesek. Uray Jenő s. k. s. iparfelügyelő. Hajdú Károly s. k. rfoga lmazó. Mónus Lajos s. k. ttizfelügyelő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom