Rendőri Lapok, 1905 (2. évfolyam, 1-10. szám)

1905-12-15 / 10. szám

10-ik szám. RENDŐRI LAPOK 3 ik oldal. Y . \ Ezen határozat rendelkező részében foglaltaknak engedményes berendezési szempontból eleget tett ugyan, de mindezek daczára a gyár sem munkásvédelmi, sem tűzbiztonsági, sem pedig és főleg közegészségügyi szem­pontból nem felel meg, mert kellőképen ki nem okta­tott munkások hiánya miatt ez év október hó 29-ikén majdnem emberéletet is veszélyeztető robbanás történt — s ugyanezen okból folyó hó 4-én tűz keletkezett, j mely egy munkásnak súlyos sérülését okozta és végze- ! tesebb következményekkel járhatott volna. Közegészség- ügyi szempontból pedig a gyár üzemben tartása jelen- j légi berendezése mellett egészen tűrhetetlen, mert nem­csak a közönség köréből felhangzó és folyton megújuló panaszokból, hanem többször személyesen győződtem meg és ezt maga Freund Sámuel is beismeri, hogy a gyártelepről főleg az esti órákban és a város felé fúvó szelek idejében, valószinüség szerint midőn az úgyne­vezett kék olaj nyeri leboesátását, olyan bűz lepi el a j város levegőjét, mely az egész város lakosságát terheli és azok egészségét veszélyezteti. Minthogy pedig Freund Sámuel szóbeli utón is már többször figyelmeztetve lett, hogy ezen az általá- ' nos közegészségügyre annyira tarthatatlan állapotot szüntesse meg, de a figyelmeztetés és felhívás mind mostanáig eredménytelen maradt, tekintettel arra, hogy ra közegészségügyről szóló 1876. évi XIV. t.-cz. 10. §. rendelkezése szerint a hatóság kötelessége mindazt el­távolítani, ami a légkört tisztátalanná teszi és kényszer utján is eszközölheti mindannak létesítését, ami a köz- egészségügyet előmozdítja, az 1884. évi XVII. t.-cz. 161. §-a pedig szintén világosán kimondja, hogy ha a gvár-tulajdonos többszöri hatósági figyelmeztetés után is a közbiztonsági, jelesen a közegészségi és tüzrendöri szabályokat súlyosan megsérti: a gyár üzeme egy évig is megszüntethető; ennélfogva gyártulajdonosok ellen az 1876. évi XIV. t. ez. 10. §-ában biztosított kényszer- eszközt használván és a ezég képviseletében Freund Sámuelt a gyárnak üzemben tartásától további rendel­kezésig eltiltanom kellett. A tűzbiztonsági intézkedéseknek az üzem szüne­telése alatt való fenntartása és úgy éjjel, mint nappal állandó őr alkalmazásának elrendelése a gyártelepen levő nagymennyiségű tüzfogó és robbanó anyagok által okozható veszélyben találja indokát. A birtokon kívül való felebbezhetés azért volt ki­mondandó, mert az eddigi tapasztalatok szerint úgy a levegő-fertőzés, mint a gyuladás, robbanás minden lép- ten-nyomon előfordulhat, már pedig ezek ismétlődését úgy közegészségi, mint életbiztonsági érdekekből meg kellett akadályozni. Ezen határozat Freund Sámuel szatmári lakos, ezégtagnak azzal adatik ki, hogy az ellen az 1884. évi XVII. t.-cz. 181, §. értelmében a kézbesítéstől számított 15 nap alatt ezen I. fokú iparhatósághoz felebbezés nyújtható be. Miről a határozat kiadása mellett Dr. Jéger Kál­mán tiszti főorvos, a nagykárolyi m. kir. pénziigyigaz- gatóság. a tüzoltóparancsnokság tudomásvétel, a csen­dőrparancsnokság és Makay Sándor lovas rendőrtiszt szigorú ellenőrzés és jelentéstétel végett értesittetnek. Szatmárit, 1905. deezember 8. Tankóczi, főkapitány. KÜLÖNFÉLÉK. Városunk világítása. Rendőrségi feladatot képez annak ellenőrzése is, hogy a városi világítás kielégitő-e, s hogy a világításban nem állott-e valamely zavar elő, mely a világítást épen a közbiztonság rovására fogyatékossá tenné. Az utóbbi időben, e hosszú éjszakákon bizony sok sző esett a világítás fogyatékosságáról, s meg is keres­tük a villám világítási igazgató urat, a jobb s ki- terjedtebb világítás eszközöltetése végett, azonban úgy látszik, ez idő szerint lehetetlen s a közönség tájékoztatása végett ide iktatjuk a villamviiágitási igazgató urnák/indokolt értesítését: 811—1905. V. V. sz. Tekintetes Tankóczi Gyula főkapitány urnák Helyben. Tekintetes főkapitány urnák f. hó 22-én kelt át­iratára a közvilágítást illetőleg tisztelettel a következők­ben válaszolok: Hivatolt átiratában kifejtett panaszt a közvilágí­tásra vonatkozólag sok tekintetben elismerem és belá­tom,, hogy némely időben egyik-másik utczában a köz- világitás hiányos, nem áll azonban módomban ez idő szerint azonnali gyors orvoslását ezen hiányoknak és zavaroknak Ígérgetni, mivel ezen itt-ott előforduló za­varok a telepnek jelenlegi berendezési és üzemi viszo­nyaiból származik, amely utóbbiakon máról holnapra változtatni nem lehet, csakis fokozatosan. A rendelke­zésre álló géptelep ugyanis teljesen ki van ez idő sze­rint használva oly módon, hogy semmiféle tartalék az üzem fentartásához rendelkezésemre nem áll és ha a folyton üzembe levő gép berendezésén aztán megesik, hogy itt-ott zavar áll elő, ezen gépzavar esetén csakis á közvilágítás egyrészének lekapcsolása által segíthetek az üzemnek egyébkénti fentartásán, minthogy magáno­soktól a világítást egyáltalán nem lehet megvonni. Te­kintve továbbá, hogy az üzem fentartása a gépházban, valamint utczai hálózatban folyamatban levő átépítési munkák miatt még inkább nehézségbe ütközik, a jelen­legi berendezés és üzemi viszonyok mellett nem áll í

Next

/
Oldalképek
Tartalom