Reformátusok Lapja, 1892 (2. évfolyam, 25-51. szám)

1892-07-30 / 29. szám

KEFOKMÁTUSOK LAPJA 5 E feltételek közül egy sem áll ; hanem igenis áll az, a mit itt többen tudunk s a mit most e. me­gyénk reputatiója érdekében közölni jónak látok, hogy t. i. Szigethy G-y. urat a boszu és kissé akadékos természete vezeti sokszor megfontolatlan tettekre, melyről magánúton jóakaratulag figyelmeztetve lett már, de ugylátszik hasztalan. Minden tettnek, ha előzményeit- ismerjük, más érdeme lesz előttünk, így Szigethy Gy. ur, miután pályázatát a n.-károlyi káplántanitóságra nem tartotta érdemesnek felszerelni egyébbel, csak főnöke, az es­peres pecsétjével (risum teneatis) — a nagykárolyi e. tanács által méltán negligáltatván: kitölteni akarja boszuját a lelkészen, elnevezvén „nyílttériben „világ- bolonditónak11 (L. N.-Váradi Hirlap 1ÍB. sz.) s annak megválasztott fián. Ugyanezen ügyben előzőleg az e. m. közgyűlés határozván (köztudomás szerint az esperes intézkedé­sét megváltoztatván) volt bátorsága e határozatot hozó gyűlés többségét hivatalos levelében (nálunk ilyen is megterem, hogy az „esperes ur helyett és nevében11 káplánja ir hivatalos levelet!) „az erkölcs­nek gyengéd arczul ütésével11 vádolni stb.; aztán a Dbr. Prot. Lapban törvénytelennek tünteti fel a ha­tározatot, s miután felszólalásait senki czáfolatra sem érdemesítette nyilvánosan: e körülményben az ö meg­dönthetien képzelt hatalmát s igazságát látva, még nagyobb vérszemet kapott s előveszi a m.-szálkái pres- byteriumot s az őt (illetve esperesi hivatalt) két Ízben hasztalan keresett s hivatalos ügyben odamenetelét előre jelzett küldöttségét s a miért ő t délután meré­szelték felkeresni s otthon nem találván, (-- névna­pon volt —) e felett megütközésüknek másodizbeni sikertelen odautazások alkalmával kifejezést merészel­tek adni: lehordja hivatalos levélben művelet­leneknek, részegeknek stb. A szálkái presbyterium is, mint hiszem, ez ügyet az illetékes forum az e. m. közgyűlés fegyelmi eljá­rásának tartja fenn, miképen a többi ügyek is ott fognak megoldást nyerni. Szigethy ur azonban mindezt vagy nem gya­nítja, vagy ily fegyelmi eljárást ellene lehetetlennek tart s mintha az egész egyházmegye szellemmi és anyagi felügyelete az ő (n. b. „esperesi káplánnak“ czimezgeti magát11) személyére volna bízva, bosszú­jától vezettetve „botrányos esketéseket* fedez fel s tol ki világ elé egyházmegyénkből, mielőtt be lenne igazolva. Az ily ügyeknek is meg van a maga illetékes helye s hisszük, hogy valóság esetén az e. megye tudni fogja kötelességét; de hogy épen Szigethy ur emeli fel szavát, ez sokat levon a dolog meritumából. 0 az egyházmegyéhez nincs hozzáforrva. Ha itt nincs kilátása, megyen jobbra, vagy balra; igy nem is viseli szivén az egyházmegye jó hírnevét; sőt talán, mert még eddig érdemei jutalmazást (parochia) nem találtak; az egyházmegyén is bosszúját akarja töl­teni s a hol csak lehet gyalázni. 0 nem érzi azt, úgy látszik, hogy midőn egy — világ szerint elég tiszte­letben s becsülésben álló paptársat, e. megyénk leg­nagyobb gyülekezetének lelkipásztorát világbolond itó- nak titulál: ugyanakkor a többieknek arczába szökik a vér s midőn egy ifjú káplán elég meggondolatlan egy csaknem félszázad óta szolgáló öreg paptársat rágalmaival meghurczolni: — még ha teljes igazsága volna is — megvárnák tőle a spártai szerénységet s az oly dolgokban, melyhez semmi köze, a be nem avat­kozásnál. B. Móz. 19. 32. Vagy talán ez s ehez hasonló eljárással akarja megszerezni gyülekezeteink előtt a népszerűséget? Csalódik! Az ellenkezőt elérte vele : mert ki önmagát, hiva­talát s hivataltársait, sőt a pregbyteriumokat sem be­csüli meg kellően, hogyan várhatja, hogy ugyan­csak őt becsüljék! Higyje el, hogy szerénységgel s mások tisztele­tével sokkal többre lehet menni; valamint elhiheti azt is, hogy legyen bár valaki „esperesi káplán,“ azért még sincs feljogosítva az e. megyei gyűlés jogerős határozatáról gyalázólag beszélni, az azt hozókat er­kölcstelenséggel vádolni megtorlás nélkül; nincs fel­jogosítva magán bosszúja kielégítésére feláldozni az e. megye jó hírnevét. Ily eljárás megrovandó volna illetékes egyének­nél is, önnél pedig határozottan elítélendő s hiszem, hogy ezt megfogja hallani a fegyelmi bíróság ítéleté­ből is, hova már egy ügye be van adva, kettő pedig ezután be fog adatni. Hjah! „A bosszú kard markolat nélkül, minél erősebben sújtunk vele, annál nehezebben sebezzük meg önmagunkat.11 (Eötvös J.) N.-Ecsed, 1892. jul. 15. Berey József, ev. ref. lelkész. Levelezés. T. Szerkesztő ur l B. lapja egyik közelebbi számában szives volt megemlékezni a császári gyülekezetről, melyben mind­halálig ragaszkodnak a hívek volt h. lelkészükhöz, Garcsik S. Istvánhoz s már két Ízben sem választot­tak a hivatalos jelöltek közül, sőt most, mivel az egyházmegye által berendelt egyén, valamint a többi jelölt is mind lemondott, illetve visszalépett: uj pá­lyázat van a dun. túli prot. lapban hirdetve. Jól esett olvasnunk azt a rövid de találó reflexiót, mit az eset­hez fűzni méltóztatott, annál inkább, mert fájó szív­vel látjuk azt a szörnyű gazdálkodást, a mit gyüle­kezeteinkkel visznek végbe. A gyülekezet meghalhat valakiért a pásztorok közül, az nem mehet oda, mert a törvény nem engedi, a mint azonban az egyházi hatóság akar valakit valahová, mindjárt lehet, ha a törvény nem engedné is. Két szomorú példát mon­dok, csak a közelmúltból. Körmend, ugyan e kerület­ben, a kicsiny őrségi traktusban, II. oszt. eklézsia lenne. Mikor megüresült a kombinative, úgy csinálták meg a dolgot, hogy az összes naturalék helyett kész­pénz fizetést szavaztak meg, annyit, a mennyit az eklézsia harmad osztályba szállhatott alá, hogy bizo­nyos egyén pályázhasson ; ezt a keszpenzfizetest jóvá­hagyásul beterjesztették az egyházmegyére. Az espe­res a pályázatot csakugyan erre a kombinált dij- levélre hirdette meg, meg is választott a gyülekezet egy olyan káplánt, a ki jeles egyén ugyan, de törvény szerint II. osztályba minősítve nem lett volna. Az egyházmegyei közgyűlés aztan, jóval később, a választást helyben hagyta, a dijlevelet pedig vissza­állította a régi alapra. Vámos, ugyan másod osztályú eklézsia. Megtire- sülvén, olyan egyén is pályázott, a ki még forcirozva sem volt oda minősíthető. A pályázat után adott be „isteni sugallatra“ az eklézsia kérvényt, melyben a dijlevél megváltoztatását kérte. Kérése ugyan méltá­nyos volt, de e kérvény által huzatott el az ügy addig, hogy a mai minősítési törvényben kiszabott időt az illető egyén elérte s aztán ki is lett újra jelölve, meg is lett újra választva. Hozzájárul ehez még, hogy igen kétes irodalmi sikereket állapítottak meg, hivatalból az illető egyén számára, csakhogy elnyerhesse azt a helyet, melynek még meg sem választott lelkészét az egyházmegye egy évvel előbb, egyházmegyei levél­tárnokká választotta s épen a választott egyénnél voltak már ismét egy évvel élőbbről az egyházmegyei levéltárban levő összes iratok rendezés végett, Meg­jegyzem, hogy magam is pályáztam e helyre, de csu­pán a tények ismerete késztet a felszólalásra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom