A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1941.

1941. május 6-8.

\ 1941. május 6. — 2. 5 Főtiszteletű Konvent! Nem mulaszthatom el annak a köteles­ségemnek teljesítését, hogy különösen a hazatért erdélyi és volt ki­rályhágómelléki egyházkerület képviselőit tömören tájékoztassam néhány olyan kérdésről, amely őket különösen érdekli. Minden más előtt hangsúlyozni kivánom, hogy a mi magyar református iskoláinkra az immár nemzetiségi állammá lett Magyar­országban nemzeti szempontból is nagy hivatás vár. Sürgősen, még a folyó évben vissza kell állítani a hazatért dél­vidéki részeken azokat a magyar református iskolákat, amelyeket a jugoszláv kormánynak pusztító iskolapolitikája évtizedek előtt meg­szüntetett, úgy hogy a legutóbbi 23 éven keresztül a magyar gyer­mekek is egyedül szerb nyelven tanulhattak és csak a cyrill írást sajátíthatták el. De a református magyar iskolák munkásságára a változott viszonyok között különösen az erdélyi és volt királyhágómelléki egy­házkerületbep, valamint a Felvidéken is fokozottan szükség lesz. Ezt a tisztelt kormány előtt a konvent elnöksége a múlt évben határozottan kifejtette és a jövőben is mindent megteszünk a szüksé­ges iskolák fennmaradása és lehető fejlesztése érdekében. Meg vagyunk győződve a felől, hogy általában mindazokon a vidékeken, ahol a kis magyar gyülekezet nemzetiségi területen el­szigetelve folytatja a maga küzdelmes életét, a református iskola fenntartását, illetőleg az állami iskolában külön magyar ágazat fel­állítását rendkívül jelentősnek kell tartanunk. Illetékes hatóságtól megnyugvásunkra arról értesültem, hogy ez remélhető is mindenütt ott, ahol legalább 12 magyar gyermek van a tanulók között. Ameny­nyiben még ennyi magyar tanuló sem akadna abban a községben, a kornádi internátus mintájára olyan bentlakó intézetek felállítását tartom kívánatosnak, amelyekben a magyar gyermekek az összes tantárgyakban magyar tanítótól fognak oktatást kapni. Ezzel összefüggőleg jelentem be elnökségünknek azt az előter­jesztését, amellyel a t. kormánytól 2896/1941. szám alatt a tanító­képző akadémiákról szóló 1938. évi XTV. t.-c. módosítását kértük. Az említett törvény megalkotásának főoka annakidején az volt, hogy a nagyszámú tanítót, különösen pedig az okleveles tanító­nőket éveken át nem lehetett álláshoz juttatni. E törvény megalkotása óta azonban a helyzetben az örvende­tes történelmi események folytán kedvező változás állott be, a ré­gebben végzett állástalan tanítók és tanítónők elhelyezkedése nagy­számban megtörtént. Ezenkívül időközben hatálybalépett az isko­lázási kötelezettségről és a nyolcosztályú népiskoláról szóló 1940.

Next

/
Oldalképek
Tartalom