A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1941.

1941. május 6-8.

4 \ 1941. május 6. — 2. 4 Főtiszteletű Konvent! Mély meghatottsággal és áhítatos hálá­val köszönöm meg a Mindenható kegyelmét, amellyel 1940. szeptem­ber havában az erdélyi és a királyhágómelléki egyházkerületeknek északi részével az eddigi adatok szerint 494.000, a folyó évi április havában pedig a baranyai háromszögben és a „Bácskában" az ideig­lenes adatok szerint körülbelül 34.000. összesen 528.000 református testvérünk tért haza. Délvidéki testvéreinknek boldog örömmel küldjük innen is meleg üdvözleteinket és az első alkalmat felhasználva, kifejezzük elismerésünket hős katonáink iránt, akik Kormányzó Urunk Öfő­méltóságának parancsa következtében elszánt áldozatkészséggel és magyar vitézséggel szabadulást hoztak a 23 éven át elhagyatott árva délvidéki magyarságnak, egyúttal a velük évszázadokon keresztül jóban-rosszban együttérző ottani német és bunyevác lakosságnak; megszabadították őket sanyarú helyzetükből, közülök sokakat köz­vetlen életveszedelemből is megmentettek. A legutóbbi területi változással a magyarországi reformátusok száma immár meghaladja a kétmillióhatszázezret. Ezek közt kb. tízezer németajkú; az ideiglenes adatok szerint kb. háromezernégy­száz a Felvidéken szétszórtan szlovák anyanyelvű, de szemben ez­zel a 13.400 nemmagyarajkú reformátussal mint törpekisebbség­gel, az óriási többség, több mint kétmillióhatszázezer a törzsökös magyarságnak színe-java. Ehhez képest az immár nemzetiségi ál­lammá vált Magyarországnak tizenhárom és fél millió lakosa közül a nyolcmillió magyarból igen tekintélyes kisebbséget alkotnak a re­formátusok, akikre a jövő évtizedekben művelődési szempontból is, egyébként is sok kötelesség és nagy nemzeti hivatás vár. Az 1939:11. egyházi t.-c. előrelátó rendelkezése következtében a délvidéki református egyházközségek visszatérnek abba az egy­házkerületbe, ahová az elszakítás előtt tartoztak, éspedig legna­gyobbrészük a dunamelléki, egy zalai tiszta magyar egyházköz­ség pedig a dunántúli egyházkerületbe. Az átcsatolás után valameny­nyien jogilag ismét a magyarországi református egyház alkatrészei lesznek. A további teendőkre nézve megbeszélést folytattunk Ágos­ton Sándor jugoszláviai református püspök úrral s mihelyt le­hetséges, a délvidéki területen lévő református önkormányzati tes­tületek képviselőiből, valamint a zsinat tagjaiból országos bizottsá­got fogunk alakítani, amely a visszatéréssel kapcsolatosan szüksé­ges törvényhozási és egyéb intézkedések előkészítését fogja tár­gyalni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom