A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1941.

1941. május 6-8.

JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ ÜLÉS. 1941. évi május hó 6-án d. e. 9 órakor. Elnökök: Ravasz László dr. püspök és Balogh Jenő dr. egyház­kerületi főgondnok. A jelenvoltak névsora a 6/1941. számú határozatban foglal­tatik. i 1. Ravasz László dr. dunamelléki püspök, az egyetemes konvent lelkészi elnöke, a XXXIII. zsoltár első versének eléneklése és Jere­miás próféta VII :1—7. verseinek felolvasása után imádsággal kezdi meg az ülést. 2. Balogh Jenő dr. dunántúli egyházkerületi főgondnok, az egye­temes konvent világi elnöke, az egyetemes konventnek Budapestre, 1941. évi május hó 6. napjának délelőtt 9 órájára összehívott ülését a következő beszéddel nyitja meg: Főtiszteletű és Méltóságos Egyetemes Konvent! Mint a magyarországi református egyháznak a hivatalkorra nézve legidősebb egyházkerületi főgondnoka, ülésünket elnöktársam őnagyméltóságával együtt megnyitom és a jegyzőkönyv vezetésére Győry Elemér konventi jegyző urat felkérem. Igaz nagyrabecsüléssel köszöntöm nagyszámban megjelent tag­társaimat és különös melegséggel a hazatért erdélyi és királyhágó­melléki egyházkerületek küldötteit, akikhez ebben a minőségükben először van szerencsénk. Öröm és megnyugvás számunkra, hogy őket színről-színre üd­vözölhetjük; kérem, hogy bölcseségükkel, gazdag tapasztalataikkal és állandó érdeklődéssel szíveskedjenek előmozdítani bizottságaink és a konvent munkáját s biztosítani tanácskozásaink eredményes­ségét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom