A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1940.

1940. április 17.

108 1940. április 17. — 113—114—115—116—117. Tortozós Tortozós Tortozós Az egyházközség Tortozós oz évi kiv. Tortozós oz évi kiv. Tartozás ozévikiv. ? v> kivetés 1937. véoén há„v 1938. végé" hány °'o-o 1939 végén hány 0/o-a IV. Tiszántúli egyházkerület. Alsószabolcs-hajduvi­déki egyházmegye. 196. Balmazújváros német 198.80 112.30 56.49 198.80 100.— 397.60 200.— Középszabolcsi egyházmegye. 197. Nyirpazony 91.60 — — 91.60 100.— 183.20 200.— Nagyszalontai egyházmegye. 198. Körösszakái 23.84 23.68 99.33 47.52 192.32 71.36 299.33 Szatmári egyházmegye. 199. Rozsály 22.16 — — 22.16 100.— 44.32 200.— E kimutatások szerint az 1937—1939. években a járulék 200 vagy annál nagyobb %-ával hátralékos 199 egyházközség közül 1939. decem­ber 31-én már csak 98 tartozott az évi kivetés 200 vagy annál nagyobb százalékával. A 98 közül 10 a dunamelléki, 1 a dunántúli, 18 a tiszánin­neni, 69 a tiszántúli egyházkerületbe tartozik. A 67/1939. számú konventi határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a tiszántúli egyházkerület püspöke 5 bizottságot alakított az évi járulékkivetés 200 vagy annál nagyobb százalékával hátralékos egy­házközségek vagyonkezelésének helyszíni megvizsgálására s külön bizott­ságot alakított a hátralékos egyházközségekre illetékes egyházmegyék espereseinek és közalapi pénzkezelőinek a közalapi járulékok beszedése körül az 1935—1938. években kifejtett tevékenysége megvizsgálására. A kiküldött bizottságok eljárásukról jelentést tettek. a) Az alsószaboks-hajdu v;idéki egyházmegyébe tartozó hátralékos egyházközségek vagyonkezelésének megvizsgálására kiküldött bizottság elnöke 1939. augusztus 16-án 449/1939. szám alatt jelentette, hogy ,,az illetékes esperes közlése szerint a hátralékos egyházak közalapi tartozá­saikat megfelelően rendezték", ezért a bizottság kiküldetése tárgytailanná vált. Kétségtelen, hogy az alsószabolcs-hajduvidéki egyházmegyébe tar­tozó egyházközségek jelentős mértékben csökkentették hátralékukat, az 1939. évi közalapi számadás szerint azonban 1939. évi december hó 31-én a büdszentmihályi egyházközség 397.05, a tiszalöki 459.60, a tiszanagy­falui 464.41, a rakamazi 505.11, a vámospércsi pedig 289.03%-ával ma-

Next

/
Oldalképek
Tartalom