A Mezőföldi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1906. július

— 78 -­deczember 1-én s ismét 4-én már a püspök urnái tett feljelentést Rozs István a tanitó Józan István ellen ugyanazon alapon mint esperes urnái azon hozzá­adással, hogy családi élete már teljesen fel van dúlva s a viszony már közbotránynyá fajult annjdra, hogy ő már a vállópert is megindította neje ellen. Főt. püspök ur ezen ujabbi feljelentést további elbánás végett esperes urnák küldte le, ki Józan Istvánt nyilatkozattételre szóllitotta fel. Józan István ezen ujabb válaszában is tagadja a feljelentésben emiitett vádak valódiságát. Miután mindkét fél tanukra hivatkozott, esperes ur a vizsgálat és tanúkihallgatás megejtésére Tóth Károly és Kálmán Vincze egyházmegyei tanácsbirákat küldte ki, kik azt 1904. márczius hó 18-án Falubaty­tyánban eszközölték is. Az összes iratok az egyházmegyei ügyésznek in­dítványtétel végett kiadattak, ki azonban az egyh. törv. 149. §. b) pontja alapján magát erre illetékesnek nem tartván, az iratokat visszaküldte. Időközben a Rozs Istvánnak neje elleni válóperé­ben hozott I. bírósági ítélet is meghozatott s az Ítélet az iratokhoz csatoltatott. így felszerelve került ezen ügy az 1905. évi julius hó 12-én megtartott egyházmegyei bírósági ülés elé, hol a jegyzőkönyv tanúsága szerint érdemleges elin­tézést nem nyert, mivel a válóperbeli II. és III. biró­sági Ítéletek akkor még nem voltak beszerezhetők. Ugyanezen ülés mondta ki határozatként, hogy a Jó­zan István ellen beadott kétrendbeli fegyelmi feljelen­tés együttesen tárgyalandó. Ezek után felolvastattak a tanúvallomások.

Next

/
Oldalképek
Tartalom