Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1912

1912. május - Oldalszámok - 56

— 56 — társra talál s a szeretet munkáit öntudattal gyakorló hitélet fejlesz­tése az egyházmegyék vállvetett együttműködése nélkül nem is gon­dolható : azon tiszteletteljes javaslatot terjesztem elő, hogy a kerületi közgyűlés a 27.000 K közigazgatási államsegélyből 9000 K-nak a központi kormányzat szükségleteinek fedezésére való visszatartása mellett az egyházmegyéknek 18.000 K-t bocsásson rendelkezésére tisztviselőik javadalmazása, esetleg más közigazgatási szükségleteik fedezhetése czéljából. A segélyek felosztása tárgyában megjelent hirlapi közlemények, vagy az egyházmegyék között egyformán, vagy pedig az anya- s leányegyházak s hiveik száma szerint tartják legméltányosabbnak a segély felosztását. Miután mindegyik vélemény mellett igen fon­tos és tiszteletreméltó okok szólanak: ennélfogva bátorkodom tisz­telettel javasolni, hogy a 18.000 K közigazgatási államsegély a föntebb emiitett hár­mas alapnak megfelelően, vagyis 6000 K az egyházmegyék között egyformán, 6000 K a gyülekezetek (anya- és leányegyházak), 6000 K a hivek száma szerint osztassék fel. Az egyházak állami s Baldácsy-alapi segélyeinek eddigi fel­osztás-módját továbbra is fenntartandónak véleményezem azon egy­szerű okból, hogy azokat tulajdonkép úgyis az egyházmegyék Ítélik oda, a kerületre javaslat alakjában küldött fölterjesztés nem egyéb, mint a felsőbb hatósági jóváhagyás kikérése, ami az elszámolással együtt akkor sem maradhatna el, ha a mostani eljárási mód válto­zást szenvedne. Utasítani vélem azonban itt is az egyházi főjegyzőt, hogy az aránykulcsot a népszámlálás adatai szerint állapítsa meg s a felosztás számszerű keresztülvitelét e szerint foganatosítsa, illetve a felosztási tervezetet jóváhagyás végett e szerint terjessze a ker. közgyűlés elé. Abból a szempontból, hogy melyik pénztári alap miféle kiadá­sokat fedezzen, új munkálat készítése nem látszik szükségesnek, miután az egyes alapok rendeltetését módosító olyan intézkedéseket, amelyek az azokra vonatkozó szabályrendelet érdemben való meg­változtatását igényelnék, nem tett a kerület. Minthogy azonban vannak alapok, amelyek a pénztári terhek viseléséhez semmivel sem járulnak, viszont más alapoknál ügy a tőke-állomány, mint az alap érdekében végzett pénztári munka

Next

/
Oldalképek
Tartalom