A Dunamelleki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1934-1936.

1936. november 19.

1936. november 19. — 10. 23 den tökéletes rendben van, csupán közigazgatásilag esik meg néha egy kis késedelem a hivatalos iratok ellátása körül. Igehirdetés és pásztori munkák terén alig talál kifogásolni valót, de a hátralékos ügyiratok s még inkább a hátralékos rovatalok méltó panasszal töltik el. Ki kell emelnem a pesti egyházmegye példaadó határozatát, amely­lyel maga egy missziói segédlelkészi állást szervezett. Rákosszentmi­hály—Árpádföldön imaházat épített Siposs Imre és neje Horvát Bor­bála 3357 P. adománnyal. A veesési anyaegyházközséghez tartozó Ganz-telep megalakulása után egy évvel már megépítette szinte sa­játkezűleg imaházát. Újpest parochiát, Üllő szép tanítói lakást épí­tett. Az Örkényi templomot összedölés fenyegette úgy, hogy Pálóczi Horváth István alkotását a közhatóság bezáratta. Az így indult men­tési munkálatnak azonban már megvan az az eredménye, hogy a javí­táshoz szükséges összeg megszavazva készen áll, még csak a kiutalás megtörténtére várnak. Szinok Zoltán pestszenterzsébeti lelkész, kinek Bethlen Kata szeretetháza tragikus véget ért, megpróbálva, de el nem csüggedve, dr. Tálas Áron buja lelkésszel állást cserélt. Sötét jövendő fenyegeti azokat a gyülekezeteket, amelyek nagy dollárkölcsönöket vet­tek fel, s ma már belhivatalnokaikat sem tudják fizetni. Ezek a dol­lárkölcsönök az összeomlás utáni egyháztörténet legszomorúbb feje­zete s még nem tudjuk, mit hoz a további fejlemény. Nyilvánvalóan látszik, hogy a pesti egyházmegye összetétele megkívánja a két me­rőben különböző alkotó részének a szétválasztását. Tulajdonképpen két egyházmegye van a pesti egyházmegyében; egyiket a pestkör­nyéki nagy munkás gyülekezetek alkotják, másikat a pestkörnyéki ősi falusi gyülekezetek. Mind a kettőnek érdeke, hogy külön módszerrel és külön szervezetben végezze munkáját. A solti egyházmegye életéből kiemelem azt, hogy két lelkipász­torné: Szabó Balázsné és Vargha Tamásné Nagy Kálmán belmissziói előadóval végigjárták az egyházmegye gyülekezeteit a református női tábor megszervezése céljából. A dunavecsei polgári iskola, vele együtt a dunavecsei gyülekezet sorsa biztosítottnak látszik. Dunapatajon a rend és békesség helyreállott, de néhány elégedetlen adófizetőt fel­szedett az unitárius egyház. Rendkívül örömömre szolgál jelentenem azt, hogy a bácsalmási kis szórványközpontban Teleki József gróf és fenkölt lelkű hitvese őexcellentiáiknak jóvoltából viruló gyülekezeti élet indult. A grófné telket adott, a gróf úr legátumot biztosított, s ez anyagi fundatiokon kívül mind a ketten legszemélyesebb jóakarattal és érdeklődéssel gondozzák és dajkálják a kis eklézsiát. A grófné tu­lajdon uriházában imaházat rendezett be és azt bebútorozta. A kis eklézsiának úrvacsorai kelyhet és úrasztalterítőt adott. Mindezzel mint buzgó római, katholikus úrnő férje hitét kívánja megbecsülni, s bizony­ságot tenni arról, hogy a különböző vallás igazi és hü lelkek számára nemcsak veszedelmet nem jelent, hanem sok áldásnak és gyöngéd szolgálatnak lehet a forrása. Mindig idegen kéz és mindig mestersége­sen rontja el a szíveknek Istenben megtalált összhangját. A tolnai egyházmegye esperese panaszkodik arról, —nem egye­dül —, hogy kormányintézkedés következetesen felfüggeszti nyár ele-

Next

/
Oldalképek
Tartalom