Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1913.

1913. október 18.

320 1913 október 21-én. — 215. 7. A könyvtár megtelelő elhelyezése és megtörtént megnyitása szükségessé teszi a könyvtár szervezési és ke­zelési szabályzatainak megalkotását is, anynyival is inkább, mivel ez az államsegélynek egyik előfeltétele. Bizottságunk tehát, teljesítve az egyházkerületi közgyűlésnek 1902. évi októberi 69. sz. utasítását, előadója által elkészíttette a könyvtárnak mind szervezeti, mind kezelési szabályzat­javaslatát, s azokat f. évi október hó 3-án tartott ülésében letárgyalván, jóváhagyás végett tisztelettel bemutatja a Fő­tiszt. Egyházkerületi közgyűlésnek, kérve, hogy azok folyo­mányaképen a könyvtári bizottság és a könyvtári kezelő­személyzet megválasztása, a könyvtári személyzet fizetésé­nek megállapítása és a könyvtár fenntartása és gyarapítása költségeinek fedezése iránt intézkedni méltóztassék. A könyvtár szervezeti szabályzata 25. §-ában bizott­ságunk a könyvtárnok javadalmául évi 1200, a segéd könyv­tárnok javadalmául évi 600 koronát hoz javaslatba, az idei ideiglenes javadalmazással szemben, és pedig azért, mivel a könyvtárnok javadalma a rendezés ideje alatt is évi 1200 korona volt s a rendszeres kezelés és a nyilvánossá tétel mellett e javadalom meghagyása annyival is inkább méltányos és indokolt, mivel a könyvtárnok egyszersmind kerületi levéltárnok is s mint ilyenre is még nagy feladat vár a levéltár rendezésével és kezelésével; a segédkönyv­tárnokot pedig a könyvtárnok csak akkor használhatja fel kellőleg, ha az nem csupán a könyvtárnyitási napokon kap napidíjat, hanem megfelelő évi fizetésben részesül. A könyv­tárnok és a segédkönyvtárnok javadalmát a jelenlegi hely­zettel szemben, a melyben a költségeket a theol. akadémia pénztára viseli, bizottságunk az egyházkerületi közpénztár terhére javasolja átutalni, miután az egyh. kerület a könyv­tár tulajdona, és az egyh. kerület közpénztára előre látha­tólag mindig inkább lesz abban a helyzetben, hogy a ter­heket viselhesse, mint a theol. akadémia megterhelt és támogatásra szoruló pénztára, a mely különben is osztozik már a terhek viselésében az iskola- és könyvtár-szolga je­lenleg 1440 korona fizetésének fedezésével. A könyvtári szervezeti szabályzat-javaslat 6. §-ában a könyvtár évi jövedelmei közé vettük fel az egyházkerület évi költségvetésébe beállított gyarapítási és fenntartási áta-

Next

/
Oldalképek
Tartalom