Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1902.

1902. október 18.

180 1902 október 22-én. — 02. 63. 64. 65. lélekből álló egyház nem képes s igy egyházkerületünk ál­tál 500 koronára ajánltatik. A többi, itt meg nem nevezett, de az illető egyház­megyék által ajánlatba hozott folyamodó egyházak (szám­szerint 5-en) az esetleg még rendelkezésre álló segély­összegben leendő részesedésre ajánltatnak. 63. Előterjesztettek a lelkészeknek az országos köz­, alaphoz beadott segély kérvényei, a melyek a következő határozatokkal intéztettek el: Hegedűs Ferencz, nikinczei missziói lekész, kinek fize­tése még ez ideig nincs, hanem részint adósságból, részint egyesek könyöradományából tengeti életét, fentartására, hogy fontos miszsziói működését végezhesse, 400 korona segélyt kér. Az egyházmegye ugyancsak 400 koronára ajánlja. Az egyházkerület, tekintve a most szervezkedő nikinczei missió fontosságát s hogy e horvát-szlavón területen levő miszsziói egyház lelkésze kongrua-kiegészítésre nem szá­míthat, folyamodót 400 korona közalapi segélyre ajánlja. 2. Tóth Lajos, szelistei missziói lelkész, csekély fize­tése czimén 400 korona segélyt kér. Elkésetten beadott fo­lyamodványa az egyházmegyén nem tárgyaltatott. Magát mentegető s Püspök úrhoz intézett kérvényét a ker. köz­gyűlés már annálfogva sem veheti figyelembe, mivel egy­háza a régibb időről közalapi járandóságával hátralék­ban van. 04. A közalapi segélykérvények tárgyalása során történt felszólalás következtében az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy jövőre a közalapi segélykérvények elő­zetes tárgyalás és javaslat-tétel czéljából az államsegély osztó bizottsághoz utasíttassanak. 05. Az egyetemes konvent 1902. évi jkve 80. szám alatt felhívja az egyházkerületeket, hogy «az 1899. évi konventi jkv 36. sz. 9. alatt közlött tőkesegélyre felvett, de kielégítést még nem nyert egyházakat, — a neta-

Next

/
Oldalképek
Tartalom