Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1902.

1902. október 18.

1902 október 22-én. — 65. 181 Ián változott viszonyok alapján — osztályozzák s e tárgyú indokolt felterjesztéseiket, valamint az új tőke­segély iránti felszerelt kérvényeiket az első vagy máso­dik sorba osztályozás indokolásával — az 1903. évi konventre terjeszszék fel». — E felhívás folytán az egyházmegyék részéről a következő egyházak tőkesegély iránti kérvényei terjesztettek a következő közgyűlés elé. 1. A felsőbaranyai egyházmegyéből 1. Pécs, templom, lelkészi és tanítói lak építésére 50,000 korona tőkesegélyt, illetőleg ennek megtelelő kamat-segélyt kér. Jelentő lapot mellékel, de építési tervet s költségvetést nem. Az egyház­megye a kérvényt pártolólag terjeszti fel. Az egyházkerü­let 1898. okt. jkv 64. sz. a. az akkor 40,000 koronát kért pécsi egyházat pártoló ajánlattal terjeszté föl a konventre. II. A kecskeméti egyházmegyéből a konvent által tőke­segélyre másodsorban már felvett következő egyházak kérik első sorban leendő kielégítésöket, u. m.: 2. Tószeg, papiak-építésre kért 200 korona kamat­segélyt ; 3. Törtei, adósságtörlesztésre 200 korona kamatsegélyt; 4. .1 ászkerek egyháza templomépítésre 500 kor. kamat­segélyt ; 5. Tisza- Vár kon y papiak-építésre 200 korona kamat­segélyt ; 6. Szolnok mely 1890-ben templomépítésre 16,000 kor. tökesegélyt nyert, most újból 20,000 kor. tőkesegélyt kér. Az egyházmegye az előbbi 4 egyházat az első sorban segélyezendők közé kéri felvétetni, Szolnok kérvényét pedig meleg ajánlattal terjeszti föl a kerületre s konventre. III. A pesti egyházmegyéből: 7. Duna-Bogdány tem­ploma megújítására s adóssága törlesztésére 5000 korona tökét, illetőleg 200 korona évi kamatsegélyt kér. Építési tervet s költségvetést mellékel, de az egyház kötelező nyi­latkozatát nem. Az egyházmegye a kért segélyre melegen ajánlja. IV. A solti egyházmegyéből: 8. Jászkerekegyháza, templomépítésből származott adóssága törlesztésére 4000 korona tökesegélyt kér. 1897-ben az egyházkerület szerves munkálatában a másodsorban segélyezendők között az

Next

/
Oldalképek
Tartalom