Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1896-1898.

1896. október 17.

360 1896 október 21-én. — e. b. t. ü. 3. 4. 7. Olvastatott Király István és Szaniszló András czeglédi lakosoknak f. évi október 20-án kelt, s püspök úrhoz intézett kérvénye a czeglédi ref. egyház főgondnoka B. Molnár Sámuel ellen. A teljesen felszereletlen panaszlevél, mint tár­gyalásra alkalmatlan, panaszlóknak visszaadatik. 8. A dunamelléki ev. ref. egyházkerület közigazgatási hirósága 1896. évi október 21-én tartott ülésében, a cinderi­hogádi ref. leányegyház képviseletében kis Sánta János gond­nok és ifjú Géczi József presbyternek, a felső-baranyai e. m. közig, biróság 1896 szept. 9-én 2. jegyzőkönyvi sz. a. hozott Ítélete ellen bejelentett, s Írásban is indokolt felebbezése folytán következőleg ítélt: Az e. m. Ítéletnek első része, mely a bogádi társegyháznak a mindszentbogádi lelkész fakon­ventiójához való hozzájárulási kötelezettségét álla­pítja meg, indokainál fogva lielybenhagyatik. Máso­dik részét azonban e biróság feloldja, s Kurucz Sándor jelenleg raádi, volt mindszent-bogádi lel­készt keresetétől elmozdítja. Indokok: Az íratok közt levő esperesi igazolvány szerint, Kurucz Sándor lekész nemcsak az 1891 — 1893-iki esperesi szemlék alkalmával nem jelentette be követelését, sőt ellenkezőleg a bogádi presbyterium jelenlétében is azon jelentést tette, hogy a «hivatalnokok fizetése beadatott» ; de még ezenkívül a raádi lelkészi állomásra való távozása alkalmával sem jelen­tett be ilynemű követelést a bogádi egyház ellen, s épen ezen alapon adatott ki az esperesi concessa az ő hivatali utódjá­nak : miért is elkésett keresetével elutasítandó volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom