Protestáns Tanügyi Szemle, 1944

1944 / 1. szám

A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG TAGJAI : Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc. Evangélikus részről: dr. Bánkúty Dezső, dr. H. Gaudy László, dr. Rell Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos. MEGJELENIK évenként 12 füzetben. ELŐFIZETÉSI DÍJ egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — AZ ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő­fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár. KÉZIRATOK református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz (Budapest, IV., Deák-tér 4. szám) küldendők. AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET posta- takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. Évi tagsági díj 5 P. Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 31-ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A balatonboglári üdülőben nyaralási segélyre június 10-ig. KIADÓHIVATAL: Debrecen, Református gimnázium, ahová az elő­fizetési díjak és reklamációk küldendők; a tanári és fenntartó­testületi járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányítandók. AZ EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET közli tagjaival, hogy az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után szedett 3 P 20 fillér Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba küldendő (Budapest, IV., Deák-tér 4.), a 80 fillér tanulójárulék pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer Gyulához (Budapest, VII., Vilma királynő-út 19.). Ugyancsak a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 6 P évi 'tagsági díj. A PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE postatakarékpénztári csekk­számlájának száma: 42,625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, Debrecen. LAPZÁRTA minden hónap 20-án.

Next

/
Oldalképek
Tartalom