Protestáns Tanügyi Szemle, 1929

1929 / 6. szám - Dr. Szlávik Mátyás: Ludmann Ottó 90 éves születésnapjára

234 professzorai, de közben hoszpitált a jénai és halle-wittenbergi tudomány- egyetemen is, ahol a középiskolai és főleg Halléban a máig is virágzó Frankeanumban a nevelőintézeti életet is gondosan tanulmányozta. 1863. szeptember havában a kollégiumi pártfogósági gyűlés Forberger Sámuel helyére rendes gimnáziumi tanárnak választotta s a felsőbb osztályokban a görög és német nyelvnek és irodalomnak tanítását bízta rá. Régebbi és későbbi tanítványaitól tudom, hogy német irodalmi előadásai évtizeden át egyetlenek voltak a maguk nemében és Heinrich Gusztávval vetekedett a régebbi és ujabbi német irodalom, főleg Goethe és Schiller ismeretében. De más tudományágakban is széles­körű képzettsége a későbbi tudományos elkülönülés és szaktudás ide­jében is páratlan volt a maga nemében és nagy enciklopédikus művelt­sége azokra a nagy protestáns tanárokra emlékeztet, akik évszázadokon át Eperjesen, Pozsonyban, Sopronban és a reformátusoknál Pápán, Patakon, Debrecenben és a szűkebb Erdélyben: Nagyenyeden és Kolozsvárt fő- és középiskoláinknak jó hírnevét a későbbi állami tan­ügyi versenyben is biztosították és fentartották. Kollégiumi főgimnáziumi szolgálata, annak virágzás!, sőt a nagy tűzeset után fénykorába esik. Évtizedeken át az iskola hire és az ország legtávolabbi vidékeiről látogatottsága oly nagy volt, hogy a gimnáziumot országszerte magával a kollégiummal azonosították. Kollégiumi szolgálata igen nagy kiterjedésű és hatású volt. 1869-től 1889-ig volt a kollégiumi tápintézet gondnoka és rendezte részben a szünidei szuplikálásból e kiváló protestáns diákjóléti intézmény: az alumneum és a konviktus anyagi viszonyait, amiben méltó utódja volt Mayer Endre teol. tanár az új épület felemelésével. Rendezte legjobb barátjának és kartársának: Otrokocsi Vigh Dániel segítségével a tekin­télyes Szirmay-könyvtárt és sok évtizeden át Hazslinszky Frigyes utód­jaként volt gimnáziumi, majd kollégiumi igazgató. Az 1887. május 6-iki nagy tüzeset után pedig Schmidt Gyula felügyelősége alatt Flórián Jakab kollég. pénztáros buzgóságával s főleg Jókai és a Segitségalbum támogatásával felépítette a Thököly-kollégiumot és rendezte a főgimná­zium ügyeit, mely a 83-iki középiskolai törvény értelmében később államsegélyben is részesült. Méltán rászolgált tehát arra a fényes jubileumra, amelyet számára 1914. szeptember havában, tanárságának 50 éves fordulójára rendeztek a kollégium dísztermében s amelynek lélekemelő lefolyása a kollégium 1914—15. tanévi értesítőjében olvasható. Evang. tanügyünk e büszkesé­gét nagy beszéddel üdvözölte méltó utódja Gömöry János akkori főgim­náziumi igazgató, de melegen üdvözölték őt s méltatták az ősz tanár hűséges szolgálatait a kultuszkormány, Sáros vármegye, Eperjes városa, vala­mint a tiszai evang. egyházkerület s több evang. testvér- fő- és közép­iskola. Hűséges szolgálatokban gazdag, áldásos tanári és nevelői mun­kásságáért jutalmazta a király is, amikor a Ferenc József rend lovagjává nevezte ki, az Evang. tanárok orsz. egyesülete pedig tiszteletbeli tagjává választotta s az egyetemes evang. egyházi közgyűlés meleg átiratban üdvözölte. Tanítványainak száma légió. Ezek közül nem egy vezére lett

Next

/
Oldalképek
Tartalom