Protestáns Tanügyi Szemle, 1929

1929 / 6. szám - Dr. Szlávik Mátyás: Ludmann Ottó 90 éves születésnapjára

233 A szülők elfogultságának eloszlatására bizalmas megbeszélések vannak, s ezek többet érnek a szülői értekezleteknél. így némileg lehet ellensúlyozni az utca, család és társadalom sokszor káros hatását. — Ez az előadás is meg fog jelenni az Évkönyvben. Ezután a főjegyzői, pénztárosi jelentésre, majd a választmány és szakosztályok előterjesztésére került a sor. Dr. Vekerdy Béla indítványa a tanárság anyagi helyzetére vonat­kozólag osztatlan helyeslésre talált. * A gyűlést ebéd követte. — D. u. megtekintették a jelenvoltak a Kálvineumot, ahol ugyanabban a figyelmes, gondos ellátásban volt részük, amilyet a gyűlés ideje alatt állandóan élveztek. Azzal végzem tudósításomat, amit dr. Dóczi Imre kiváló elnökünk állapított meg, hogy t. i. ref. tanárgyüléseink színvonala állandóan emel­kedőben van s így minden tanárnak lelki épülést jelent e gyűléseken való részvétel. Papp László. Ludmann Ottó 90 éves születésnapjára. Ez az Isten különös kegyelméből való evang. tanférfi abból a nagy középiskolai tanári generációból való, amely egy Breznyiket Sel- mecen, Tatayt és Benkát Szarvason, Pákhot Iglón, Kramarcsikot Rozsnyón, Martinyit Nyíregyházán, Marhausert Bonyhádon, Eperjesen az akadémikus Vandrákot és Hazslinszkyt, Budapesten Tavaszit és később Böhm Károlyt adta evang. egyházi tanügyünknek és magyar hazai közoktatásunknak és hazafias közművelődésünknek. 35 évig, egészen a csehszlovák dulásig és cseh betörésig szolgáltam a hires, nevezetes ősi eperjesi kollégiumban, de 1878 óta ismerem. Ünnepeltünk született 1839. évi junius hó 26-án Lőcsén és tanult az evangélikus népiskolában, majd az akkoriban még fennállott evangélikus gimnáziumban egészen a VI. osztályig, azontúl a római katholikus középiskolában Lőcsén, abban a nagymultú és értékű német felvidéki városban, mely Bártfa és Késmárk mellett leg­jobban őrizte meg, főleg építkezéseiben és utcáiban középkori jellegét. Ludmann tehát szepesi származású, aki a maga egyéniségében harmo­nikusan egyesítette a cipszerek sok jó tulajdonságát: azok közismert szorgalmát, takarékosságát, vallásosságát, jellemszilárdságát és tettekben és áldozatos szolgálatokban megnyilvánult lelkes hazafiasságát. Az 1857—60-ík tanévekben teológus volt Eperjesen és kitűnő papjelölti vizsgája után nevelősködését és gimn. görög póttanári műkö­dését is megszakítva 1862—63-ig a berlini tudományegyetemen folytatta mathematikai, fizikai s főleg klasszika-filológiai és filozófiai tanulmányait. Momsen, Curtius, Trendelenburg és Droysen voltak itt világszerte ismert

Next

/
Oldalképek
Tartalom