Protestáns egyházi és iskolai lapok – 61. évfolyam – 1918.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Az Élet Könyvéből. L a? s z­Bűosűzások Mnraközy Gyula — — 137 / II. Vezető cikkek. Évfordulón p. - 1 Quousque tandem Dr. Sebestyén Jenő 2 Egyházpolitikai törvényjavaslatok — — 4 Dr. Ivenessey Béla Sz. F. — — — — r —- —' — 13 Az 1#48: XX. fokozatos végrehajtásáról szóló törvényjavaslat Dr. K. I. — 15 Kereszttűzben p. — '23 Konventi határozat az 1848: XX. t,-c. fokozatos végrehajtá­sáról szóló törvényjavaslat tárgyában — 25 Az egyházi és iskolai ingatlanok törvényi szabályozása Dr. Q. N. L. 26 Nyilt levél a magyar református egyház vezetőihez Kiss Géza, 27 Az új próbaénekeskönyv dallamához Szügyi József —. -28 Konferenciánk p. — — — — 41 Tudomány és Protestantizmus Dr. Patay Pál —• — — 41 Készülődések p. — 49 Az áttérők előkészítése Mnraközy Gyula — — 61 A reformáció nemzetközi emlékmüve Genfben Fü l/ep Lajos — 63 A Kálvin-tér p. 73 Egyházunk és a napilapok Lukácsy Imre- — — —• —• 74 Ünneprontás ünnep után 1.. II. Historicus —• — — — 74, 86 Mementó p. — — — — — — — — 35 Március 13-én Kite Géza 101 A Lorántü'y-Egyésület jubileumára Dr. Szőts Farkas 101 Veszedelmes tanítások Dr. Sebestyén Jenő — — 109 JEgy jubileum p. — — ' 110 \ húsvéti halál Mnraközy Gyula 117 Adminisztráczió és belmisszió ifj. Ben-M István —- — 118 A vallástanítás reformja Dr. Patay Pál —•'— — 129 ..Egy jubileum" Szőllóasy Antal * — 1 — — 131 Szervezkedés />. — .137 Zovánvi felolvasása Dr. Sebestyén Jenő -— — ..Egy jubileum" Varja* Gábor — — — 138 .Adósegély és lelkészi javadalom Dr. Benedek Zsolt — 145 A Magyai' Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség kárelme gyülekezeteink lelkipásztoraihoz Elnökség — — 147 Néhány szó ifj. Ben kő István „Adminisztráczió és belnnsz­sziú" című cikkéhez Okos Gy. 134 Református koncentráció Dr. S. J. — 161 Református tanárképzés Dr. Patay Pál' — —• — 169 Dr. Szőts Farkas p. — — — 177 Lapsz. Pünkösd ünnepén Ma-rjay Károly — 179 Adósegély és lelkészi javadalom gróf Tisza István — 181 Válksz gróf Tisza István 181 Nyilt levél a magyarországi ref. egyház világi vezéreihez, kü­lönösen pedig a dunamelléki egyházkerületi közgyűlés vi­lági tagjaihoz Bocsor László 185 Az iskolák helyzete és a háború Dr. Tróesányi Dezső — 187 A tábori lelkészek szervezéséről Dr. Molnár Jenő — 193 A nőtheológusok kérdéséhez Tan tó János 194 Beköszöntő beszéd Mnraközy Gyula * '201 A tábori lelkészek szervezéséről Csikesz Sándor 202 Isten szántóföldje - 209 A pályaválasztás Túri Károly 210 Vallási sérelmek és koncentráció K. I. 217 A tanárkongresszus Dr. Tróesányi Dezső — 218 Két levél Dr. Révész Kálmán — - 225 örvendetes jelek Marjay Károly 226 Az Absztinens Protestáns Lelkészek Egyesülete K. 237 Internátusok, köztartások p. 238 Új társadalom nevelése Dr. Patay Pál — 239 Református tanárképzés Borsos Károly — 249 A nőtheologusok kérdéséhez: a nőtheólogusok Nórák Olga és Katona Viktória — 250 C'odex juris canonici Dr. Révész Kálmán 251 Keresztyénség a, közéletben Dr. Patay Pál 261 A ..Ne temere" vita feléledése Dr. Patay Pál 269 A bukaresti békeszerződés felekezeti vonatkozásai Dr. Bene­dek Zsolt 270 Az új iskolai év Dr. Patay Pál 281 A lelkészi és tanítói díjlevelek ideiglenes rendezéséről Dr. Kálmán Jenő — — —> 282 A múltról - a , jelennek I.. II. Dr. Pruzsinszky 289, 297 A II. Próba énekeskönyv dallamaihoz Árokháty Béla 298 . Szanatórium és kórház, Dr. Patay Pál — 309 Válasz Dr. Pruzsinszky Pál — 310 .V belliivatainokok javadalmának ideiglenes rendezéséről Vin­czr. Elek — — — -310 A megpróóbáltatás napjai p. — 321 Egyházmegyéink jegyzőkönyveiből • 322 A jobb jövőért p. 329 A dordtrechti zsinat 300-ados évfordulóján Dr. Sebestyén J. 330 Grőf Tisza István Dr. Sebestyén Jen-ó 331 Felhívás az ország reformátusaihoz Elnökség 341 A Dunamelléki Ref. Egyházkerület. Gyülekezeteinek és Elöl­járóinak Petri Elek - _ 342 Forradalom az egyházban p. * 343 Első teendőnk Marja:}/ Károly 344

Next

/
Oldalképek
Tartalom