Protestáns egyházi és iskolai lapok – 50. évfolyam – 1907.

1907-12-01 / 48. szám

Egyházkerületi tanárképviselök. A tiszántúli ref. egyházkerületben a mult héten bontották fel a tanár­képviselőkre beadott szűkebb körű szavazatokat. Meg­választattak: dr. Erdős József theol., dr. Kun Béla jogakad. és Borsos Károly gimnáziumi (Mezőtúr) tanárok. EGYESÜLET. A Nagypénteki Református Társaság az esztendő végén, a szent karácsony közelgő ünnepének alkalmából kérő levéllel fordul minden nemesen érező emberbarát­hoz s különösen hitsorsosaink tehetősbjeihez, kegyes támogatásért, szeretetből eredő anyagi segítségért. A nehéz idők kényszerítik újból e lépésre I A Társaság czélja, a mint tudjuk jól: az elzüllés veszélyének kitett árva gyermekek megmentése; s ma is 52 bentlakó árvát nevel, tart, ruház Erzsébet-házában, évi 20,000 korona költséggel, 4 árvát felsőbb iskolában képeztet 1200 kor. áldozattal, 5 árvát kézimunkára — mesterségre — tan t­tat 1000 kor. évi kiadással; segít a vidéken 16 árvát, havi 6—15 koronával. Minden jövedelmet egybevéve 5000 kor. azon összeg, mely e folyó évben még fede­zetlen, daczára annak, hogy a Társaság egyik, szerető szívvel megáldott tagja 2000 koronát áldozott a hiány fedezetére. Ezt a hiányt szeretné a Társaság a szét­küldött kérő levéllel eltüntetni. Kér tehát a Társaság mindenkit, hogy nemes és hazafias czéljában jöjjön szere­tettel segítségére, akár a Társaságba belépés, akár ado­mányok nyújtása által. Minden adományt a gondnoki hivatalhoz, Budapest, II., Fő utcza 71. II. em. 9. kell irányítani. A gondnoki hivatal minden adományt nyugtáz és készségesen ád mindenben felvilágosítást. A Nagy­pénteki Társaság kérelmét a legmelegebben ajánljuk olvasóink és a nagyközönség jóindulatú figyelmébe! A Bethlen Gábor-Kör nov. 26 án fényesen sikerült szeretetvendégséget rendezett a Lónyay-ulczai református gimnázium dísztermében. A nagytermet és a két mellék­termet a protestáns asszonyok és leányok bőkezűsége dúsan terített asztalokkal töltötte be. Hetedfél órakor már megtelt mind a három terem. A műsort az egész egybegyűlt közönség éneke nyitotta meg. Azután Gyö­kössy Endre dr. mondott bevezető imát. Geryely Antal lelkész bibliamagyarázata után Torday Géza, a kör elnöke megnyitó beszédében előadta a kör ezidei működését s hangoztatta nagyfontosságú intézményének, a szegény­sorsú protestáns diákok számára létesített Bethlen Gábor Otthonának megalapítását. Nagy tetszést aratott művészi hegedűjátékával Némethy Ferencz. Gonda Irénke is sok tapsot kapott szavalatáért. A kör énekkarának éneke után Beöthy Zsolt dr. főrendiházi tag, egyetemi tanár mondott beszédet. Különösen a vallási türelmességről szólott, párhuzamot vonva a r. katholikus Zrínyi Miklós, a költő és a prot. Bethlen Gábor között. Zrínyi Miklós nemcsak hitével, de lelkesedéssel volt r. katholikus. E lel­kesedésének a Zrinyiászban adott testet. S ő, korának legnagyobb r. katholikusa, ellensége volt az erőszakos térítésnek, a vallási türelmetlenségnek. Ilyen magyar volt Bethlen Gábor is, a ki Káldi György jezsuitát, a magyar irodalom kiváló művelőjét asztalához hívta, kitüntetésben részesítette s végül nagy összeget, ezer tallért adott neki, hogy az általa fordított r. katholikus bibliát kinyo­mathassa. Buzdította a Bethlen Gábor-kör tagjait, hogy legyenek olyan protestánsok, mint a milyen Bethlen Gábor volt. Azután Santelli Paola énekelt. Farkas Imre felol­vasása és Csikváry Ernő zongoraszáma után Nagy Ferencz s.-lelkész imádsága befejezte az estélyt. GYÁSZROVAT. Szabó Zsigmond, a győri református gyülekezet lelkipásztora, a dunántúli egyházkerület és a tatai egyház­megye tanácsbirája, a pápai főiskolai igazgató-tanács tagja, 62 éves korában, lelkipásztorkodása 29-ik eszten­dejében, hosszas szenvedés után, nov. 24-én elhunyt. Szabó Zsigmondban nemcsak gyászba borult családja s nemcsak a győri gyülekezet veszített igen sokat, hanem a dunántúli kerület is, a melynek lelkészi karában ki­váló helyet foglalt el. Temetésén Antal Gábor püspök és Czike Lajos esperes végezték a papi szolgálatokat. Legyen az igaznak emlékezete áldott! KÜLÖNFÉLÉK. Hibaigazítás. Lapunk mult heti számában, a rkath. tanáregyesület megalakulásáról szóló referádában Molnár Viktor államtitkárról azt írtuk, hogy kálvinista. Ez csak a sietős munka közben történt lapsus calami, a mennyi­ben Molnár Viktor nem kálvinista, hanem evangelikus. Ez a tény azonban a referádában felmutatott helyzeten semmit sem változtat. A gyógytudomány a reá háramló feladatot, hogy a betegségek bonyolult jelenségeiben az általános tör­vényszerűségeket felkutatva a természet pusztító elemei ellen sikeresen harczoljon, csak úgy képes betölteni, ha ismeri azon módokat, melyekkel a szervezet a beteg­ségek ellen önmaga védekezik. Nem áll módunkban a megfigyelések óriási tömegét felsorolni, itt csupán a leg­újabb irányra szorítkozunk. Dr. Kovács J. fővárosi orvos majdnem két évtizedre terjedő tapasztalatából merítve megállapította, hogy a vér alkaliczitása a legjobb védőszer és a legerősebb természetes gyógyszer. Ezen elsőrangú gyógytényezőt emeli nagyra specziális gyógymódjával, mely által a vér az ártalmas állati fehérnyeanyagoktól megszabadul és a vér erősen alkalikus lesz. Gyógymódja ez okból különös gyógyhatással van mindazon bajokban, a melyek a vér ezen beteges vegyi eltávozásából ered­tek. A homeopátiái gyógymód remek eredménnyel lesz alkalmazva görvélykór, köszvény, aszthma, szív-, gyomor-, ideg- és súlyosabb bőrbajokban. Dr. Kovács gyógyinté­zete Budapest, V. ker., Váczi-körút 18. szám alatt van. Egy régi jó hírnevű czég. Több mint 50 eszten­deje áll fenn az általánosan ismert és becsült Kwizda Ferencz János czég, cs. és kir. udvari szállító és kör­gyógyszerész Korneuburgban. Ezen czég három főkészít­ménye, ú. m.: a Kwizda-féle korneuburgi marha-táppor, Kwizda-féle Restitutiofluid és Kwizda-féle szab. gummi horzsszalagok lovak részére, általános közkedveltségnek örvend, a minek bizonyítéka az állandóan növekvő keres­let. A czég árjegyzéke igen gazdagon illusztrált és nagy szakértelemmel van összeállítva, — ennek megtekintése minden ló- és állattulajdonos érdeklődését fogja felkel­teni. A czég ezen árjegyzékét kivánatra ingyen és bér­mentve megküldi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom