Protestáns egyházi és iskolai lapok – 50. évfolyam – 1907.

1907-04-21 / 16. szám

A superintendens-választás tárgyában beadott sza­vazatok felbontására és az új superintendensnek hiva­talos beiktatására 1757. május 10-én gyűltek össze az Atyák Kecskeméten. A gyűlésre megjelentek az egy­háziak közül: Szőnyi Virágh Mihály generális scriba és solti senior, Ölvedi András kecskeméti, Saliai András tolnai, Dámány András felsőbaranyai, Monori András cserháti és Bányai István alsóbaranyai esperesek. Csúzi Mihály vértesaljai, Giczey Sámuel k.-somogyi esperesek aggkorukra való hivatkozással igazolták elmaradásukat. Megjelentek még az egyháziak közül: Mócsi István nagykőrösi, Szathmári Pál és Gonda István kecskeméti lelkészek, valamint Gózon István kecskeméti gymnasialis rector-professor. A világiak közül: Ráday Gedeon és Fáy N. Péczelről, Sárközi Pál kecskeméti senator fiával Jánossal és Biró István a kecskeméti egyház procuratora. Molnár János, erzsébetfalvi ref. lelkész. .(Folyt, köv.) IRODALOM. Irodalmi pályázat. A M. Prot. Irodalmi Társaság pályázatot hirdet Koszorú czíinű kiadványsorozatának 1907. évi tíz füzetére. Kívántatnak evangéliomi vallásos és erkölcsi elbeszélések, rajzok, életrajzok, jellemképek prózában vagy versben. Tartalmilag az a fő feltétel, hogy az evangéliom lelke és ereje lüktessen bennök, hogy a hitre erősítőleg s az erkölcsre nemesítőleg has­sanak. Alakilag az a fő, hogy népszerűen és tősgyöke­res magyar nyelven szóljanak. A füzetek terjedelme egy kis nyomtatott ívnél rövidebb és másfélnél hosszabb nem lehet. A közlésre elfogadott dolgozatok a Társaság tulajdonába mennek át és ívenként 50 (ötven) koroná­val díjaztatnak. A pályázat nyilt, bárki részt vehet benne; jeligés levélke nem szükséges. A kéziratok folyó évi június 15-ig a Társaság alólírott titkárához (Budapest, Kálvin-tér 7. sz.) küldendők be. A választmány határoza­tából Budapest, 1907 márczius 15-én, Szöts Farkas, tár­sulati titkár. Benignissimae Resolutionis Regiae Anno 1734. die 21. Octobris emanatae: Helveticam Confessionem proütentes, Superiores seu Superintendentes e numero Praedicantium in Hungaria jam habi­torum, et quidem Patriae filiorum suo modo eligere ac constituere possint etc. in Locum, jam tutum locum obtineűfis, Alium e medio Venerandorum fratrura vestrorum, liberis vesíris votis, favorem, omnem personalias, contentiones, rixas excludentes, surrogate, observatis observandis criteriis necessariis in Canonibus et Verbo dei prostantibus : Doctum, Pium, Prudentem, Modestum, Expertum, Pacificum, Sobrium, Industrium, Officiosum, aequi et justi tenacem, ad juris justitiaeque administrationem Idoneum, admittentes et Populi cordati consensum, eligite; Liberas voces seu suffragia chartis inscribite, usualibus Vestris sigillis roborata obsignate, medio vestri fideíis tabellionis ad me deferte, et per Me Venerabili Presbyterio examinanda et numeranda submittite. Deus vero omnis boni ordinis, vobis gratiose adesse velit, Spiritu Suo regat, in omnem veritatem ducat, sub protectione et tolerantia Clementissimae Nostrae Reginae in pace conservet. Totiusque huiüs sacri moliminis, et operis idea Nominis ejus Gloriae, emolumento Ecclesiae, et fulcro Regimimi Nostri sit inservitura. Valete. Dabam Kun Szent Miklosini Ao 1757. die 21. Februariis. Vestri Nominis et Honoris L. S. observantissimus et in opere Domini conservus sincerus Michael Virágh Generális Scriba m. p. EGYHÁZ. Lelkészválasztások. A Usgéresi ref. gyülekezet Pecsenye András királyhelmeczi segédlelkészt, — a kis­tárkányi ref. gyülekezet Harkay Barna veresmarti lel­készt, — az erdőhegyi ref. gyülekezet Bokor Sándor borsai lelkészt választotta meg lelkipásztorává. Egyházmegyei választások. Áz alsóbaranya-bácsi ref. egyházmegyében Cseh Ervin lemondásával megüre­sedett egyházmegyei gondnoki tisztség Kozma László egyházmegyei tanácsbiró, volt orsz. képviselő, zombori ügy­véd személyével töltetett be, kit a gyülekezeteknek majd­nem egyhangú bizalma ültetett előkelő állásába. Benne az egyházmegye buzgó keresztyén férfiút, az egyházi közigazgatás minden ágában jártas egyént nyert. Papi családból származott, az egyházmegye szülöttje; tanácsbirói működésében lelkiismeretesség és éles judicium jellemez­ték. Nagy tudásával egyenrangú egyháziasságot visz gond­noki székébe. Az egyházmegye a legszebb reményeket fűzi működéséhez. — Az üresedésben volt papi tanács­birói tisztségre Tiefentháler Fülöp ószivaczi lelkész válasz­tatott meg. Orgonahangverseny. A budapesti reform, egyház budai és erzsébetvárosi egyházrósze, temploma belső berendezése, illetve építési alapja javára f. hó 12-én sikerült orgonahangversenyt rendezett a Kálvin-téri temp­lomban. Az egybegyűlt nagy és előkelő közönség lelki gyönyörűséggel hallgatta végig a műsor gondosan össze­állítóit ós változatos számait. Hild Károlyné művészi hegedűjátékán, Berts Mimi operaházi énekesnő énekein és az operaházi férfi nyolczas karénekein kivül külö­nösen Degel Frigyes orgonaművész remek játéka szerzett a közönségnek nemes szellemi élvezetet. Egyházi közgyűlés. A pesti ev. magyar egyház­község f. hó 15-én tartotta meg évi közgyűlését dr. Wagner Géza felügyelő és Horváth Sándor lelkész elnök­lete alait. A közgyűlés megvizsgálta és helybenhagyta az 1906. évi számadásokat és elfogadta a folyó évre szóló költségvetést. Az iskoláknál és a hitoktatás téte­lénél tetemes túlkiadások jelentkeznek, a miért is el­határozta a közgyűlés, hogy a híveket egyházi adójuknak önkéntes fokozására hívja fel, a fővárost pedig meg­keresi az egyházi aránysegély megfelelő felemelésére. A bihari ref. egyházmegye f. hó 13-án tartotta meg tavaszi közgyűlését, Sulyok István esperes és Bary József gondnok elnöklete alatt. Az esperesi jelentés szerint a gyülekezetek élete a lefolyt félév alatt nyugodt és zavartalan volt, s az egyháztagok áldozatkészsége szép mutatója a hitbuzgóságnak. Az egyházmegyei lel­készi gyámintézet és az egyházmegyei pénztárak jelen­téseinek és számadásainak helybenhagyása után a gyűlés belkörű ügyekkel foglalkozott. Általánosabb érdekű hatá­rozata a gyűlésnek az, a mely szerint felterjesztést intéz a kerülethez, a vallástanítás tananyagának czólszerűbb beosztása és a vallástani kézikönyvek revideálása tár­gyában. Az abauji ref. egyház megye f. hó 16-án ülésezett, Révész Kálmán esperes és Meczner József gondnok elnöklete alatt. A gyűlés ünnepélyesen beiktatta Puky Endre alispánt világi főjegyzői, Téglássy Endrét világi, s Benka István lelkészi aljegyzői hivatalába, azután pedig az egyházmegye folyó ügyeit intézte el. Egyházfelügyelöi jubileum. A körmöczbányai ev. gyülekezet szép ünneplésben részesítette f. hóv 14-én Hurtay Lajos főfelügyelőjét, hivataloskodása 30-dik év­fordulóján. Az egyházközség díszközgyűlésére kíildött-

Next

/
Oldalképek
Tartalom