Protestáns egyházi és iskolai lapok – 44. évfolyam – 1901.

1901-02-03 / 5. szám

Missziói egyesület. A szerémségi Uj-Pázna evan­gélikus gyülekezetében, új lelkészének, a buzgóságáról ismert dr. Tirtsch Gergelynek kezdeményezésére női missziói egyesület alakult, a mely az egyház összes nőtagjait magában foglalja s főként a diakonissza-intéz mény meghonosítását tűzte ki czéljául. — Az új egye­sületet a legmelegebben üdvözöljük. A három nem magyar szerzetes-rendnek több mint 26.000 holdat tevő birtokát azonban hivatalos adat hijján is, bátran értékelhetjük legalább 2.600,000 frtra, úgy hogy a javadalmas szerzetes-rendek kezén levő ingatlan vagyon, — még az ilyen nyilvánvalóan ala­csony kiszámítási kulcs mellett is, meghaladja a 155 mik lió forintot. GYASZROVAT. Hajzer Endre hardicsai reform, lelkész, a felső­zempléni egyházmegyének csak nem régen választott esperese, rövid betegség után mult hó 21-én elhunyt.— Áldás emlékére ! Vasadi Balogh Lajosné szül. Nagy Ágnes, 49 éves korában, hosszas betegeskedés után január hó 28 án elhunyt. A szerető feleség és jó anya emlékezete legyen áldott! KÜLÖNFÉLÉK. Hátralékos előfizetőinket tisztelettel felhívjuk előfizetési összegeik sürgős beküldésére, mert külön­ben kénytelenek leszünk példányaikat beszüntetni. A kiadóhivatal, * A szerzetesrendek vagyona Magyarországon. Nem régen a franczia holt kéz vagyonáról adtunk egy kis tanulságos kimutatást, most pedig a magyar szerzetrendekéről számolunk el. Erre vonatkozólag az Egyetértés közölt adatokat a mult napokban, s ezeket mondja: „Teljesen megbízható adataink erre nézve nincsenek ugyan, de a pénzügyminiszter 1887-iki és 1895-iki, valamint a kultuszminiszter 1893-iki kimuta­tásaiból mégis, ha nem is teljes, de megközelítő képet kaphatunk. Meg kell jegyeznünk, hogy az ingatlan vagyon tőke-értékét a kataszteri tiszta jövedelem 20-szorosában tehát a valóságos értéknek úgyszólván a felében) mutatjuk ki. míg az ingó vagyonra nézve az illeték-egyénérték kivetésénél történt becslések szolgálnak irányadóul. Ezek szerint a szerzetes-rendek kezén levő vagyon a következő: A javadalmas rendeknél: hold A Szent-Benedek-rend apátságai A czisztercziek apátságai A csornai premontreiek Jászói premontreiek Kegyes tanító-rend . . Mölki benczések . . . Klosterneuburgi auguszti­nusok Neuklosteri czisztercziták Ingatlan tőkeérték forintokban Ingó 66,614 3.796.740 52,690 5 020,620 13.664 1.237,560 36,277 1 262,160 26,927 1.635,280 10,368 ? 10,434 ? 5,779 ? 1.703,553 1.014,630 225,130 804,249 420,883 A nem javadalmas rendeknél. Ingatlan Ingó forint Jézus-társaság 96.310 — A kapornaki apátság (a jezsuiták birtokában) 200,110 — Szerviták . . 438,270 26,970 Szent-Ferencz-rend 579,320 720,935 Domonkosok 122,705 8,580 Kapuczinusok 8,100 85,380 Karmeliták . 10,430 21,760 Minoriták 889,885 68,670 Irgalmasok 280,165 38,330 Szent-Vazul-rend ..... . 130,070 6,950 Gör. kath. zárdák 9,775 Összesen . 2.765,140 980,575 A férfi-szerzetes-rendek kezén tehát, — e nem teljes kimutatás s a lehető legalacsonyabb becslés szerint van kereken 18'5 millió forint értékű ingatlan és 5,150.000 forint értékű ingó vagyon. Összes vagyonértékük tehát kereken 24 millió frt, vagyis 48 millió korona. Ebbe azonban természetesen nincsenek beleszámítva a templo­mok, klastromok, iskolák, könyvtárak, fölszerelések, műkincsek, melyek értéke szintén milliomokra megy. A női szerzetes-rendek vagyonáról nincsenek kimutatások, köztudomású tény azonban, hogy a Mi-Asszonyunkról nevezett iskola-nővérek, az Angol-kisasszonyok stb. igen jelentékeny forgalmi értékkel bíró vagyonnal rendelkez­nek. Bizvást mondhatjuk tehát, hogy a magyarországi kath. szerzetes-rendeknek gazdasági rendeltetésű vagyona — a kegyes rendeltetésűeket tekinteten kivül hagyva — jóval meghaladja az 50 millió koronát, s azt is konstantálhatjuk, hogy ez a vagyon mind terjedelmében, mind értékében folyton növekszik. Ez a tény; a konzekvencziákat ki-ki vonja le magának " 222,753 12.952,360 4.168,445 Szerkesztői üzenetek. K. F. P.-Ladány. A kérdezett füzet a Szent-István Társaság könyvkiadóhivatalában (Szentkirályi-utcza) kap­ható. M. F. Nagyváty. Megkaptuk ; — de csak a jövő számban hozhatjuk. Felelős szerkesztő : Szöts Farkas. Főmunkatárs : Hamar István. HORNYÁN8ZKY VLKTOR CS. KB KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom