Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1901 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1901-02-10 / 6. szám

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. Szerkesztőség : XX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéziratok cimzendök. Kiad rí-hi vatal : JJornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia bérháza), hová az- elöfi/., és hirdet, dijak intézendök. Felelős szerkesztő és laptulajdonos : SZÖTS FARKAS. Kiadja: HORNYÁNSZKY VIKTOR. Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési ára : Félévre : 9 kor.; egész évre : IS korona. Egyes szám ára 40 fil. Szeretetben munkás hit. Iparban, kereskedelemben és a legtöbb keresetágban országszerte nagy a pangás. Száz­ezrekre megy a munkanélküliek száma, ezrek és ezrek vergődnek fojtogató ínségben, némelyeket az éhenhalás fenyeget, sőt itt a fővárosban egye­seket már el is ért. Ez a nagy inség sokak szivét segedelemre indította. A titkos filantrópia ingyen kenyeret osztogattat az éhezőknek; főúri körök kenyé/bálra készülőcinek ; a mentőkéz szövetség az irodalmat és művészetet tömöríti az Ínségesek fölsegíté­sére ; egyes mágnások pénzsegélyeket gyűjtenek ; az állami és községi hatóságok inségmunkák szer­vezésével enyhítgetik a munkanélküliek nyomo­rát ; a népkonyhák ezrével adják az ingyen ebé­det az éhezőknek stb. stb. A könyörülő és segítő szeretet e momentán megnyilatkozásában, kétségkívül, van valami meg­ragadó ethikai erő. A nyomor látása, az éhezők segélykiáltása a keményebb sziveket is meg­lágyítja. A lélek erkölcsi ereje is, mint a pálma, a teher alatt nő. S habár nagy az erkölcsi értékkülönbség a közvetlen segítség és a bál meg táncz közvetítette segedelem között, azért a könyörülő bzeretetnek az ily alkalmi és .köz­vetett megnyilatkozása sincs minden erkölcsi érték nélkül. A közvetett jótékonyság is leküz­dése az önzésnek a szeretet által és fölsegítése a szűkölködőnek. Ám azért sokkal értékesebb az a közvetlen és állandó szeretetmunka, a mely nemcsak alkal­milag és mellékindokokból buzdul föl, hanem állandólag és önmegtagadásból gyakorolj a a könyörületet. A mely nem fitogtatásból, hanern szeretetből segíti a szegényt. A melynek, mikor alamizsnát osztogat, nem tudja a balkeze, hogy mit cselekszik a jobbkeze. A mely jókedvéből adakozik, mert azt szereti az Isten. A mely meg tudja magától vonni a jót, csakhogy azzal máso­kon segíthessen. A mely nem nézi a nyomorult­nak sem vallását, sem nemzetiségét, hanem könyörül rajta, mint az irgalmas .samaritánus. Ilyen az önzetlen, a közvetlen, az evangéliumi könyörülő szeretet. Ez az az apostol követelte »szeretetben munkás hit«. Az ilyen szeretet­gyakori as a valódi Istentisztelet. Isten jóvoltából az evangéliumi hitápolásnak és szeretet-gyakorlásnak ez a közvetlen munkás­sága is foly már közöttünk. Nem említve a hiterős gyülekezetek és a hitbuzgó egyesek e nemű tevékenységét, most csak annak a zajtalan evangéliumi egyesületnek nemes munkájára kívá­nok rá mutatni, a mely e hó 11 én tartja ez évi közgyűlését. Ez a Lorántffy Zsuzsánna-egye­sület Budapesten. A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület 6 — 7 évvel ezelőtt ültetett mustármag, de valódi evangéliumi magvetés. A szeretetben munkás evangéliumi hit gyakorló iskolája. Igazi evangéliumi alkotás, a mely nem a divatos jótékonykodás széles piaczán fé­nyeleg,hanem az evangéliumi »keskeny ösvény«-en halad. Jézusi hitápolással és szeretet-gyakor­lással foglalkozik, főleg a nők között. Evangélizál a szó teljes értelmében. A jézusi hit erősítése s a krisztusi szeretet gyakorlása érdekében buz­gón apostolkodik a nők között. Tagjaival meg­látogattatja a szegényeket az otthonukban, ruhával, élelemmel segíti őket, de az ingyen kenyér mellett az evangélium kenyerével is táplálja lelköket. Önként ajánlkozó tagjai összeszedik a rongyos gyermekeket, testi ruhába öltöztetik őket, de e mellett vasárnapi iskolák utján azzal a lelki ruházattal is ellátják őket, a melyben az Úr lelki menyegzőjén is meg lehet jelenni. Eljárnak a fővárosi szükséglakásokba, ezek szegényeit anyagilag segélyezik, de ének, imádság és Isten­igéje segítségével a lelki nyomorukon is segíteni igyekeznek. Legújabban, mult év november 1-én cselédnevelő-intézetet nyitottak (VII., Rózsa-u. 20), ebben a serdülő leányokat mosásra, vasalásra s

Next

/
Oldalképek
Tartalom