Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1901 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1901-02-10 / 6. szám

más cselédmunkákra oktatják, de ugyanakkor diakonisszájok vezetése alatt egy kis internátusban evangéliumi protestáns szellemben nevelik őket. Fölszedik az árva és az árvulandó gyermekeket s egészséges vidéken gondos lelkészi felügyelet alatt neveltetik őket. Ilyen szellem él, ilyen szellem munkál a LorántffyZsuzsánna-egyesületben. Nem hivalkodás, hanem komoly evangéliumi misszió ez. Annak a léleknek és életnek tevékeny megnyilatkozása, a mely a hiterős és tevékeny keresztyén gyüle­kezetekben szokott hatni, alkotni, gyarapítani. Következetes és elvhű keresztyén munkásság, a mely buzgó imádságból és az Istenigéjéből meríti hitének és szeretetének erejét, Erősség, a mely az egy igaz fundamentumon épült, a mely a Jézus Krisztus. Lelkes ós tevékeny kis sereg, a mely hittel imádkozik, szeretettel munkál és cselekedetekkel áldozik Istenországa terjesz­tésére. A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület bibliás egyesület, a melynek tagjai szorgalmas biblia­olvasók, összejöveteleiken mindig hangzik az evangélium, műköclésöknek Jézus a kezdő-, köz­ós czélpontja. A Lorántffy Zsuzsanna-egyesület egyházias egyesület, az egyházi tevékenységnek önkéntes női csapatja, a mely az evangélium zászlója alatt az igaz keresztyén egyháziasság, a vallásos bensőség és az erkölcsi tisztaság fel­virágoztatásáért buzog. Ez a határozott evan­géliumi vallásos szellem alkotja az egyesületnek legsajátabb jellemét, ez különbözteti meg ezt az evangéliumi egyesületet a divatos jótékony egye­sületektől. Az ilyen egyesület nagy segítségére van és valóságos áldása az egyháznak. Önkéntes munka­társa, természetes szövetségese, segédcsapata és erőssége. Erőteljes hitében és munkás szerete­tében mintegy megsokszorozódik az evangéliumi egyház vallás-erkölcsi ereje, fokozódik a társa­dalmi hatása. Tevékeny tagjaiban megvalósulást nyer a bibliai egyetemes papság elve. Körében hiterősítő evangélisták, szegény-istápoló és árva­gondozó diakonisszák, szeretet-gyakorló Tabithák támadnak az egyház számára, és józan kegyes­ség, tisztult erkölcsiség és bölcs hazafiasság pap­női növekednek a család számára, Ha a tem­plom és iskola, ha a lelkész ós tanító az egyházi organizmusnak ama kettős szív-kamrája, a mely­ből az egyházi élet vérkeringése kiindul, az ilyen evangéliumi egyesületek azok a vérerek, a me­lyek az evangélium által fölfrissített vért a test különböző tagjaiba szóthordják. Tisztelettel és elismeréssel üdvözöljük a L. Zs.-egyesületet mostani közgyűlése alkalmá­ból, a melynek előterjesztései ós jelentései * beszédes tényekkel igazolják, hogy a nők által is mily szép dolgokra képes a jézusi szeretet­ben munkás hit. Az az evangélizáló és chari­tativ munkásság, a melyet ez az egyesület kifejt, egyik legszebb fejezete a jelenkori magyar pro­testáns egyháztörténetnek. Üdítő zöld oáz abban a nagy szürkeségben, a melynek köde egyházi* életünkre sok helyt ránehezedik. A Lorántffy-féle belmissziói egyesületek áldá­sos tevékenysége ós szép sikerei buzdító például szolgálhatnak arra, hogy most, mikor egyházerő­sítés az általános törekvés, a nagyobb pro­testáns gyülekezetek igyekezzenek a hitbuzgó nőket evangéliumi egyesületté tömöríteni. Az evangélium erősít, növel, nemesít, alkotó erők­kel lát el. A most mutatkozó vallásos lendület jó alkalom arra, hogy a komolyabb gondolko­zású nőket az evangéliumi hit és szeretet szol­gálatába vonjuk. Ettől az erőgyűjtő és életneme­sítő munkától csak áldás várható. A hitbuzgóság növekedésének áldása. Az egyháziasság megújulá­sának áldása. Az erkölcsi élet nemesedésének áldása. Egyházi intézmények alkotásának áldása. — Mindezekre pedig nagy szüksége van a ma­gyar protestántizmusnak, s kiváltképen a nagy városok meglankadt, megernyedt egyházi életének. De a kis egyházak ós az egyesek is sokat tehetnek a nők »szeretetben munkás hitc(-ének fokoz asara. A budapesti Lorántffy Zsuzsánna­egyesület országos egyesület. Tagja lehet bárki, a ki a Jézus Krisztust Megváltójának tartja. Tényleg vannak is tagjai az ország különböző részeiből. A ki teheti, lépjen be egyesületi tag­nak. A ki rokonszenvez munkájával, segítse évi adománynyal, perselypénzzel vagy alkalmi gyűj­téssel az áldásos egyesületet.** Az egyesület veze­tősége Lapunk úlján is hálás köszönetet mond azoknak a lelkipásztoroknak, a kik a Lorántffy Zsuzsánna-egyesületet egyházközsógök munkás szeretetébe ajántották és pártfogásukba vették. Most a nagy inség idején, mikor e fényes főváros­ban oly sok az éhező, a mezítelen és beteg sze­gény, kétszeres jót tesz, a ki a L. Zs.-egyesületet áldásos munkájában gyámolítja. * A Lorántffy Zs.-egyesület a mult évben 10 árvát neveltetett, 1200 rongyos gyermeket vasárnapi iskolázott és részben ruházott; közel 700 felnőtt szegényt istápolt és részesített erkölcsi oktatásban ; cselédnevelő otthonában cselédeket nevelt és helynélküli cselédeket gondozott. — Ezekre a ezélokra a mult évben 11,468 kor., hét év óta 42,976 koronát fordított. ** Az egyesület Évkönyvét és alapszabályát kívánatra bárkinek készséggel és ingyen megküldi Dessew/fy Emma titkár (IX. Lónyay utcza 18. sz.). Sz. F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom