Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1900 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1900-08-26 / 34. szám

rona. Az alapvizsgálatok szeptember 1 —15-ig tartatnak, Alapvizsgálati díj 24 korona. A tanintézettel kapcsolatos tápintézetben a joghallgatók havonként 14 koronáért kaphat­nak ellátást. KÜLÖNFÉLÉK. * Nyilatkozat. Telegdy K. Lajos utóda: Eperjessy István könyvkereskedő Debrecenben a református énekes­könyvekről kiadott árjegyzékének fején az énekeskönyvek budapesti kiadását iogtalan utánzatnak mondja. Evvel szemben alulírott, mind a református énekeskönyveknek budapesti kiadója, kijelentem, hogy ezen énekeskönyvek kiadására a dunamelléki, dunántúli és tiszáninneni ref. egyházkerületek által vagyok feljogosítva. A debreceni kiadás bizományosa tehát — vallásos könyvek terjesz­tésénél különösen nem illő — versenyfogással él, midőn évtizedek óta jogosan forgalomba hozott kiadásomat jog­talan utánzatnak jelzi. Budapest 1900 augusztus 21-én, Iloruyánsz/cy Viktor. * A néppárt az egyetemen. A budapesti tud. egyetemen is megindult már a néppárti korteskedés a jövő évi elnökválasztás körül. A radikális itjak köre ezzel szemben a liberális elveket igyekszik diadalra juttatni, s hisszük is, hogy a magyar egyetemi ifjúság nem fogja magát a néppárt által behálóztatni. * Egy véletlenül kiszalajtott igaz szó. A lezaj­lott r. kath. kongresszuson sok olyan nyilatkozat hangzott el, a melynek igazságát a legvilágosabban megtagadja mind a Krisztus evangéliuma, mind a történelem. Nagy csodálkozásunkra azonban elhangzott egy igaz kijelentés is, és pedig epen annak a férfiúnak az ajkáról, a kitől azt a legkevésbé vártuk volna. Majláth Gusztáv »erdélyi püspök* úr azt mondá: »Csak egy személy-kultusz nem kárhozatos és ez: a Jézus Krisztus személyének a kul­tusza*. Ezt a kijelentést, mint evangéliumit, készséggel alá­írjuk mi is, de bátrak vagyunk azt kérdezni, hogyan illik össze ezzel a pápának, Máriának s minden szentek­nek a kultusza? A nyilatkozat tehát bizonyára csak vélet­lenül és meggondolatlanul szaladhatott ki a püspök úr száján, és eddig már, azt hiszszük. meg is vezekelt érte Mária és minden szentek előtt. — Csak egy igaz nyilatkozat, az is véletlenül, — íme ez volt a r. kath. kongresszus. * »A nagyon szegény család*. E cím alatt rán­totta le a leplet a mult héten a »Magyar Szó* a pápista néppártnak egy csúnya üzelrréről. Az élelmes néppárt, a mellett, hogy nagyban kereskedik a szentelt óraláncok­kal s egyéb ilyen, az üdvösségre tartozó cikkekkel, egy * nagyon szegény család* számára való gyűjtés ürügye alatt már három ev óta zsebeli a jó magyar pápista publikumot. A zsebelés főfő intézője Bhédey Gyula kanonok, veszprémi plébános, a ki a lavina rendszer ismert metódusával, postabélyegekben pumpolta és pumpolja a publikumot, a »nagyon szegény család«, értsd: a néppárt javára. Ez a zsebelés, a mellett, hogy álnokul megtéveszti a jószívű közönséget, még egyenesen bele is ütközik az országos gyűjtéseket szabályozó törvénybe. A »M. Sz*. egyenesen fel is hívja a belügyminisztert a vizsgálatnak ez ügyben való megindítására; de hogy abból lenne valami, alig hiszszük, mert hiszen a »nemzeti keresztény egyház*-nak és az azt politikai téren képviselő néppártnak minden szabad már e hazában. * Emlékeztetés és kérelem. Mindazon tanulótársain­kat, kik 1870. julius 16-án Debrecenben együtt végeztük a theologiai tanfolyamot, szives szeretettel emlekeztetjük az iskolaév végén telt, — s 20 éves találkozónk alkal­mával megújított fogadásunkra, melynek értelmében biza­lommal kérjük barátainkat, hogy f. é. okt. 7-ik napján, reggeli 9 órakor Debrecenben, a főiskolai széniori hiva­talban. 30 éves találkozóra, — a mennyiben tehetik, csa­ládjukkal együtt, — megjelenni szíveskedjenek ! Igaz baráti szeretettel: Dorogi Lajos Kisújszállás, Mészöly Gáspár Nagykörös, Balogh Ambrus Sarkad. GYÁSZ ROVAT. Sárkány Imre, a felső-zempléni ref. egyházmegye esperese f. hó 16-an, 61 éves korában, váratlanul, sziv­szélhüdésben elhunyt. Egy valódi, egyházat imádásig sze­retett, a tiszáninneni kerületben kimagasló papot veszített benne az egyház, a társadalom pedig egy cátói jellemű, vezérlő embert. Temetése f. hó 19-en, d. u. 3 órakor ment végbe Gálszécsen. óriási részvét mellett. Ott volt a f.-zempléni lelkeszi és tanítói kar csaknem teljes szám­mal. A világi tanácsbirók közül Dókus Ernő országgyül. képviselő és Mándy István t. birák. Az abauji egyház­megye képviseletében Bévész Kálmán kassai lelkész-esperes és Oláh Péter tanácsbiró. Ungból számos pap és tanító. A városból és a vidékről az intelligencia, az elhunytnak tisztelői, a más felekezetű papok nagy számmal és óriási közrendű nép. A gyászbeszédet a templomban Fejes István s.-a.-ujhelyi pap, az elhunyt kebelbarátja tartotta, zoko­gásig meghatván a közönséget az elhunytat híven jellemző beszédével. A sírnál Péter Mihály kisazari lelkész, egyház­megyei aljegyző beszélt, ugyanott a kaszinó-egyesület nevében Elek Imre dr. ügyvéd búcsúzott el a boldogulttól. A templom melletti térségen Hutka József bánóczi lelkész, egyházmegyei főjegyző mondott a tótnyelvü közönségnek tótnyelvű beszédet. Gyászdalokat a temetésnél a f.-zem­pléni tanítói énekkar zengedezett — Legyen áldot az elhunyt emlékezete. Szerkesztői üzenetek. T. L. Budapest, — Sz. M Dobsina. — ifj. Zs. B. Sárospatak, — H. S Chicago. A cikkeket meg­kaptuk, a közléssel azonban, az aktualitások miatt egy kissé várnunk kell. Pályázat. Alulírott búcsi lelkész s komáromi ev. ref. egyház­megyei esperes, magam mellé exmittált, vagy legalább II. lelkészképesítő vizsgát is letett segédlelkészt keresek, kinek évi javadalma: 400 korona, az általa végzett teme­tési funkciókért járó stóla, azonkívül teljes ellátás és külön lakás. Ezen állás* elfogadni hajlandó segédlelkész urakat kérem, hogy legkésőbb f. évi szeptember hó 8-ig, Búcs-ra (Esztergom megveben; p. h.) küldjék be hozzám aján­latukat s képesítésüket igazoló okmányaikat. A kápláni állás legkésőbb szeptember 14-hx elfog­lalandó. Veress Ede, evang. ref. esperes. 68*

Next

/
Oldalképek
Tartalom