Protestáns egyházi és iskolai lapok – 43. évfolyam – 1900.

1900-08-26 / 34. szám

Pályázat. A békés-csabai államilag segélyezett ág. h. ev. Rudolf-gimnáziumban a jövő 1900/1901. iskolai évre megnyittatván a VlII-ik osztály is, pályázat hirdettetik egy latin-görög nyelvi tanszékre. A rendes tanár törzsfizetése 2400 korona; lakás­pénze 480 korona ; részesül öt izben 200—200 korona ötödéves korpótlékban. A törzsfizetés idővel 2800, ille­tőleg 3200 koronára emelkedik. Ezen magasabb fizetési fokozatokban a lakáspénz 600 korona. A más tanintézetekben rendes tanári minőségben eltöltött évek a korpótlékokba beszámíttatnak s a már ott élvezett magasabb fokú törzsfizetés is azonnal meg­adatik. A pályázók csak ág. h. ev., esetleg ev. reform, vallásúak lehetnek. Nyugdíjigény az 1894. évi XVII. t.-c. értelmében. Ha a kijelölt szakokból okleveles és egyébként is alkalmatos tanférfiak nem jelentkeznének, nem oklevele­sek is figyelembe vétetnek, s 1600 korona évi fizetéssel s 200 korona lakáspénzzel alkalmaztatnak. A pályázók a gimnáziumot kormányzó bizottsághoz címzett és kellően felszerelt folyamodásaikat ennek a bizottságnak egyházi elnökéhez (igazgató-lelkész) küldjék be, még pedig szeptember hó 5-ig bezárólag. A megválasztott tanár állását azonnal tartozik el­foglalni s költözködési költségeinek részben való meg­térítésére is számíthat. Kelt Békés-Csabán, 1900. aug. hó 15-én. 1—2 A gimn. bizottság elnöksége. Pályázat. A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett bunyaszegszárdi ev. ref. egyház lelkész-tanítói állomására. Díjazás : szabadlakáson kivül, l l/ 2 kat. hold bel­telken, melyet az egyház megszántaf, vagy ezt megváltja: 1. Készpénz: az egyház pénztárából 200 korona. 2. Közalapi tőkesegély: 280 korona. 3. Tiszta búza: 6 köböl; rozs: 6 köböl; szemes kuko­rica: 4 köböl. 4. Föld: 22 1/ 2 kat. hold külsőség. 5. Káposzta, só, hús, gyertya, bab, vagy ezek meg­váltása. 6. Tűzifa: 6 öl, házhoz hordva. 7. Stóla egyházkerületi határoza' szerint. A lelkészi javadalom 473 kor. 56 fill. illetve 873 kor. 56 fill. kiegészítésre van fölterjesztve. Az egyház 4-ik osztályú. Lelkek száma 250. A meg­választott lelkész a békés-bánáti ev. ref. egyházmegye nyugdíjintézetének kötelezett tagja, mely ez állomás után, az alapszabályok értelmében, 1200 kor. évi nyugdíjat biztosít. A megválasztott lelkész 1900. évi október 28-án tartozik hivatalát elfoglalni. Pályázati kérvények, szabályszerű minősítvénynyel, szolgálati bizonyítványnyal és tanítói oklevéllel is ellátva 1900. évi szeptember hó 11-ig Szabó János espereshez, H.-M.-Vásárhelyre küldendők. Debrecen, 1900. augusztus 16. Kiss Áron, püspök. Pályázat tanári állásra. A késmárki ág. h. ev. ker. liceum párt fogósága két rendes tanári állásra hirdet pályázatot és pedig egy klasszika-filológiai és egy magyar-latin tanszékre. Javadalmazás: okleveles tanárnak 2000 korona törzsfizetés, 480 korona lakbér és 100 korona ötödéves korpótlék. Megjegyzendő, hogy az intézet államsegélye folya­matban van. Ennek elnyerése után a törzsfizetés 2400 koronára emeltetik és a megválasztott tanárok idővel, üresedés ese­tén a 2800 illetve a 3200 korona fizetési fokozatba lép­nek elő. Az intézet rendes tanárai az országos tanári nyug­díjintézetnek kötelezett tagjai. Okleveles tanárok hiányában helyettes tanárok alkal­maztatnak évi 1600 korona fizetéssel. Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár­jelöltek. A szabályszerűen felszerelt folyamodványok folyó évi szept. hó 14-kéig alulírott lic. felügyelőhez 1 nyújtan­dók be. — Késmárk 1900. aug. havában. Dr. Schvarz Károly, 1—3 lic. felügyelő. Pályázat. A magyar-csanádi evang. ref. leányegyház lelkész­tanítói állására. Fizetés : 1. Készpénzben évenként 1200 korona. 2. Szabadlakás kerttel. 3. Fűtési átalány 120 korona, melyből a tanterem is fütendő. 4. Más vallású gyermekektől személyenként 8 korona. 5. A főt. egyházkerület által megállapított stóla. 6. Az apátfalvai ev. ref. vallású növendékek vallás­beli oktatásáért 100 korona. Kötelessége a megválasztottnak az összes lelkész­tanítói teendőkön kivül a kántori teendők végzése; — köteles, mint lelkésztanítő vasárnap egyszer, — sátoros ünnepeken kétszer istentiszteletet tartani. Köteles az egy­ház számadásait a gondnokkal összeállítani s általában az egyház anyagi ügyeinek vezetése körül felmerült minden írásbeli munkák végzésében a gondnoknak segítségére lenni. Köteles minden héten egyszer az egy kilométerre fekvő Apátfalvára átmenni az ottani ev. ref. tanoncok vallásbeli oktatása végett. Az állás egy évig ideiglenes, mivel a 1.-egyház anyá­sítása küszöbön van. Kérvények f„ év szeptember 10-ig a makói anya­egyház lelkészi hivatalához küldendők. 1—2 A makói ev. ref. egyház tanácsa. Felelős szerkesztő : Szzőts Farkas. Főmunkatárs: Hamar István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom