Protestáns egyházi és iskolai lapok – 42. évfolyam – 1899.

1899-04-16 / 16. szám

József íamari 1. 100, Sárkány József, f-czéczei 1. 100, Sárkány Sámuel, szent-ist.ván-baksai 1. 100, id. Szilva István, rásony-berencsi 1. 150, Sütő Kálmán, abauj nádasdi 1. 100, Szaniszló Pál, felső-novaji 1. 150, Szobonya István, györkei 1. 80, Tatár Mihály, csenyétei 1. 140. Tóbiás Gyula, felso-lánczi 1. 100, Ujj János, korláti 1. 120, Ujj József kázsmárk-léhi 1. 100, Baskay János, pamlényi 1. 130, Béky János, lőrincfalvai 1. 100, Bódogh Tamás, emődi 1. 80, Bársony György, heő-szalontai 1. 80, Csiszár Béla, tisza-észlári 1. 80, Kazai Sándor, makiári 1. 100, Kodi Benő, ládházai 1. 120, Kovács Mihály, hevesi 1. 80, Somodi János, heőbábai 1. 100, Tokaji Nagy Lajos, felső­ábrányi 1. 150, Berzeviczy Endre, báji 1. 80, Beszterczey Béla, alsó-bereczki 1. 100, Czike Ferencz, tisza-ladányi lelkész 80, Erdélyi József, luka-karosi leik. 140, Farkas Lajos, vajdácskai 1. 150, Hazay Béla, perbenyiki ). 100, hubói Hubay József, bodrogkeresztúri lelkész 70, Keresz túri József, semjéni 1. 160, Kenyeressy Károly, berzéki 1. 50, Kónya József, hernádkaki 1. 80, Kolozsváry István, tolcsvai 1. 120, Kovács János, vámos-újfalusi 1. 120, Kun Miklós, monoki 3. 150, Máthé Gvula, karcsai I. 70, Nagy Károly, szomotor-vécsi 1. 100, Nagy Károly, legyes­bényei 1. 150, Lábos István, bodrog-halászi 1. 100, Órás Kálmán, ondi 1. 70, Pálóczy József, h.-mádi leik. 120, Réthi Pál, golopi 1. 150, Szánthó István, bodrog-olaszii 1. 100, Sallai Sándor, erdő-horvátii 1. 120, Semsey József, mező-zombori 1. 150, Sobajda János, király-helmeczi 1. 100, Szőllősy József, erdő-bényei 1. 60, Zitás Bertalan, pfhrügyi 1. 60, Verebélyi József, bacskai 1. 100, Antal György, rudabányai !. 150, Nagy Sándor, szakácsii 1. 120, Farkas József, hegvmegi 1. 150, Demeter János, martonyii lelkész 130, Svingor József, vadnai lelkész 100, Kerekes János, feső-barezikai lelkész 100, Leskó László, beren­tei lelkész 90, Bárdos István, kondói lelkész 110, Palcsó Károly, damaki 1. 90, Horkav Bertalan, abarai 1. 100, Hutka József, bánoczi 1. 120, Gyarmathy Soma, bodzás-újlaki 1. 120, Stéphán Mihály, csernahói 1. 120, Tudja Mihály, deregnyői 1. 80, Kozma Antal, gercselyi 1. 120, Hájzer Endre, hardicsai 1. 120, Réz László, homon­nai 1. 60, Dudás Lajos, kazsúi 1. 120, Péter Mihály, k.-azari 1. 120, Sztankovics Lajos, kis-bárii 1. 120, Soltész Gyula, kis-ráskai 1. 120, Szombathi Antal, kolbási 1. 120, Ujj Ist­ván, ladmóczi 1. 120, Virág József, lasztoméri 1. 100, Kádár János, legenyei 1. 120, Erdélyi András, magyar­izsépi 1. 100, Kiss Tamás, málczai 1. 80, Bottka Bertalan, miglészi 1. 80, Babarék Dániel, nagy-ráskai 1. 120, Per­senczky János, nagy-tornyai 1. 120, Kozma Gedeon, szől­lőskei 1. 120, Szegő Béni, zempléni 1. 120, Ujlaky János tussai 1. 100, Baksay Dániel, aggteleki 1. 150, Bartók János, g.-kisfaludi 1. 100, Czinyéri Barnabás, sajó-keszii 1. 100, Keresztury Károly, szuhafői 1. 60, Kiss Károly, runyai 1. 100, Kupai Dénes, vályi 1. 50, Magyar István, beretkei 1. 100, Mártba Ferencz, zubogyi I. 70, Nagy Béla, gömör-szkárosi 1. 70, Osváth Dániel, ragályi 1. 100, Pósa Lajos, radnóthi 1. 80, Réthy Andor kálosai 1. 50, Sághi Sándor, bejei 1. 125, Seres József, marton falvi 1. 150, Simon István, harmaczi 1. 50, Szabados László, imolai 1. 100, Szűk Gyula, uzapanyiti 1. 120, Varga An­lal, bátkai 1. 100, Vattay László, rima-szécsi 1. 150, Maksa József, nagy-kaposi 1. 100, Kecskeméthy Lajos, nyárádi 1. 100, Homoki Antal, kis-gejőczi 1. 100, Németh Péter, csomonyai 1. 90, Szaplonczai Benjámin, nagy-gejőczi 1. 100, id. Szakái István, nagy-szeretvai 1. 100, Móré Elek, pinkóczi 1. 80, Ifj. Szakái István, lucskai 1. 90, Pa­taky Pál, tarnóezi, 1. 130, Tóth József, palágyi 1. 130, Nagy Sándor, kis dobronyi í. 60, Kiss László, hátfai 1. 130, Pazar István, iskei 1. 120, Morvay József, kis-ráthi I. 150, Gecse Géza, gálocsi 1. 100, Móré Gábor, jelenkei 1. 100, Arday Janka Dániel, zsarnói 1. 150, Ambru Já­nos, bódva-vendégi-i 1. 150, Fodor György, perkupái 1. 50, ilj. Kapossy György, égerszögi 1. 90, id. Kapossy György, jablonczai 1.150, Lükő Béla, görgői 1. 120, Nagy Barnabás, szinpetrii 1. 100, Péter József, szőlős-ardói 120, Ragályi Géza, szádellői 1. 150, Simon Andor, barkai 1. 120, Tóth Kálmán, komjátii 1.100. Összesen 152 lelkész 19,075 frtot. (Vége köv.) Közalapi egyszersmindenkori segélyezések. I. Dunamelléki egyházkerületből. A) Egyházak. Maradék 400 forint, Dráva-Szabolcs 50, frt, Kis-Tótfalu 50, Kun-Félegyháza 100, Kis-Szentmiklós 80, Duna­Földvár 80, Pilis 80, Kölesd 50, Fejérvár-Acsa 100, Sukoró 100 Összesen 9 egyház 690 forintot. B) Ldkésznk. Földvári László, vácz-hartyáni 1. 80, Sedivy Frigyes, mogyoródi 1. 50, Szabó Géza, ócsai 1. 80; összesen 3 lelkész 210 forintot. II. Dunántúli egyházkerületből. A) Egyházak. Bajka 50 forint, Nemes-Oroszi 50 frt, Töhöl 80, Kis- ­Kálna 40, Kis-Koszmály 40. Alsó-Várad 50, Felső-Pél 40, Garam-Kis-Salló 80, Hetes 80, Magyar-Lad 50, Nemes­Kisfalud 30, Nemecske-Kistamási 50, Nagy-Maros 80, Nagy-Tanv 50, Izsap 1. e. 25, Réthe 30, Simontornya 50, Nádasd-Ladány 50, Sár-Keresztes 80, Őri-Szentpéter 40, Mihály háza 80, Héregh 50, Kisbér 30, Szend 40, Tar­ján 50, Vilonya 50. Várpalota 50, Zánka 50, Öcs 30, Iszka-Szentgyörgy 80, Moha 50, Inota 40, Gsoór 50; összesen 33 egyház 1695 forintot. B) Lelkészek. Závory Elek, n.-keszii lelkész, 30 frl. Dezse Dániel, barabás-szegi 1. 50, Sebestyén Dávid, banai 1. 50, Szij Sámuel, szendéi 1. 30, Gsajtai Máté, inotai 1. 30, Cseh Sándor, f.-őri 1. 50, Dömény Zoltán, várpalotai 1. 30, Jákói Pál, hajmáskéri 1. 40, Szalay Benő, fehárvár­csurgói 1. 30, Beödök Pál, kismányai 1. 30; összesen 10 lelkész 370 forintot. III. Tiszáninneni egyházkerületből. A) Egyhá­zak. Abaujvár 40 forint. Buzita 30 frt, Garbócz-Bog­dány 30 frt, Alsó-Hutka 30, Alsó-Kemencze 30, Felső­Kázsmárk 70, Alsó-Láncz 30, Felső-Láncz 30, Felső­Novaj 50, Radvány 80, Vilmány 30, Vily 50, Nemes­Bikk 50, Kövecses 70, Zsór 50, Szőlős-Ardó 70, Lucska 50, Varbócz 50, Nagy-Szelmecz 40, Szürthe 70, Bodrog­Kereszt úr 50, Monok 50, Király-Helmecz 30, H.-Mád 30, Vajdácska 30, Vis 50, Szomotor-Vécs 40, Nagy-Roz­vágy 70, Kis-Rozvágy 30, Garany 1. e. 30, Csernahó 70, Hardicsa 70, Kazsú30, Kis-Azar 50, Kis-Bári 40, Kiszte 50, Ladmacz 30, Legenye 40, Lasztomér 60, Szőllőske 50, Magyar-Jesztreb 50, Mihályi 60 ; összesen 42 egyház 1950 forintot. B) Lelkészek. Szabó Kálmán, hernád-szurdoki lel­kész 30 forint. Szuhay Sándor, csobádi, 1. 40, Körösi István, alacskai 1. 30, Rozgonyi László, nekézseni 1. 30, Kozma József, nagy-szelenczei 1. 40, összesen 5 lelkész 170 frt. IV. Tiszántúli egyházkerületből: A) Egyházak. Földeák 40, Füzes 30, Kunágota 40, Nagy-Szredistye 30 forint, Ref.-Dombegyháza 40 frt, Szent-Heléna 30 frt, Szkúiya 30, Asztéíy 40, Balazsér 30, Barkaszó, 30, B. v. Ardó 40, Déda 30, Fornos 40, Gecse 30, r Gelénes 30, Gút 45, Halábor 40, Macsola 30, Rafajna-Újfalú 40, Su­rány 30, Új-Dávidháza 25, Hegvköz-Száldobágy 30, Kis­Jenő 40, Kőrös-Nagy-Rév 30, Pelbárthida 30, Puszta­Újlak 40, Ér-Adonv 40, Kis-Kereki 30, Monospetri 30,

Next

/
Oldalképek
Tartalom