Protestáns egyházi és iskolai lapok – 40. évfolyam – 1897.

1897-04-11 / 15. szám

I. DunamelléJci lelkészek: Rácz Márk, habarei lel­kész 60 frt, Füstös János bottykai 1. 50 frt. Összesen két lelkész Í10 frt. II. Dunántúli lelkészek: Juhász József varsányi lelkész 50 forint, Nagy János borii 1. 40, Göbel Gerzson a.-fegyverneki 1. 30, Somogyi Lajos kis-kálnail. 40. Süttő Lajos magyar-szomajomi 1. 40, Jóba József magyar-atádi leik. 30, Varga Dezső hencsei 1. tanító 30, Nagy Lajos nagy-marosi 1. 40, Czike János jókai 1. 40, Csiba Mihály marcelházai 1. 50, Galambos László réthei 1. 40, Kocsis József alsó-szőllősi 1.-t. 50, Petes Endre alistáli 1. 40, Nagy Lajos simontornyai 1. 40, Puskás István csőszi 1.40, Antal Lajos aszári 1. 40, Fáncsik János naszályi 1. 50, Márton Tamás csoóri 1. 40, Szabó Pál szt-antalfai 1. 50, Szent­Mihályi József monoszlói 1. 50 frt. Összesen 20 lelkész 830 forint. II. Dunántúli egyházak: Bori 60 frt, F.-Pél 40, Horhi 60. Kis-Kálna 40, Nagyod 40, Nemes-Oroszi 50, Pózba 50, Kis­Korpád 60, Nemes-Kisfalud 50, Magúar-Lad 50, Nagy­Maros 60, Alsó-Szőlős 60, Jóka 40, Patas 50, Réthe 50, Lajos-Komárom 70, Simontornya 50, Berhida 60, Őri­Szt-Péter 50, Senyeháza 70, Kéttornyúlak 40, Homok Bögöde 70, Peér 50, Héregh 50, Lábatlan 50, Szend 70, Naszály 50, Csép 50, Balaton-Füred 60, Monoszló 50, Várpalota 60 frt Összesen 31 egyház 1660 frtot. III Tiszáninneni egyházak : Biste 60 frt, Böőd 50, Buzita 50, Abauj-Csány 50, Abauj-Csécs 40, Felső-Kézs­márk 50, Fony 50, Alsó-Láncz 50, Nyiri 50, Radvány 50, Reste 50, Szala 30, Szeszta 40, Abaúj-Szina 50, Pető­Szinye 60, Tornyos-Németi 40, Aranyos 50 Sály 50, Bánhor­vát 60, Damak 40, Disznós-Horváth 50, Kápolna 50, Ládbes­senyő 40, Nekézsen 50, Gicze 50, Alsó-Kálosa 80, Leke­nye 50, Nasztraj 70. Radnót 50, Komjáti 70, Szilas 50, Szögliget 70, Szőlős-A rdó 40, Varbócz 50, Ny arád 50, Nagy-Szeretva 70, Bacska 50, Király-Helmecz 50, Le­lesz 50, H.-Mád 50. Monok 70, Takta-Kenéz 60, Tisza­Tokaj 70, Tolcsva 70, Vis 70, Csernahó 30, Garany 50, Kazsu 40, Legenye 60, Miglész 40, Mihályi 40, Nagy­Bári 50, Nagy-Toronya 60, Tussá 50, Szőílőske 40, Va­sárhely 50 frt. Összesen 56 egyház 2890 frtot. III. Tiszáninneni lelkészek : Biró János kovácsvágási 1. 30 frt, Jakab János szend-szalai 1. 30, Kiss József hejcei 1. 40, Kőrössy József vilyi 1. 40, Szaniszló Pál, felső-novaji 1. 50, Ujj József kázsmárki 1. 40, Barna Gvuía sajó-iván­kai 1. 40, Demeter János martonyii 1. 50, Eperjessy Fe­renc mályinkai 1. 50, Kis Károly runyai leik. 40, Osváth Dániel ragálytrizsi lelkész 40, Vajányi János páskaházi lévita 30, Kapossy György jabloncai 1. 50, Péter József szőlős-ardói 1. 50, Ragályi Géza szádellői 1. 50, Benedek János felső-reviscsei 1. 40, Kiss László bátfai 1. 40, Pazar István iskei 1. 50, Rásky Endre vajkóc-mátyóci 1. 50, Id. Szakai István n.-szeretvai 1. 40, Fürjész Tamás lukai leik. 40, Kovács János vámos-újfalui 1. 40, Kun Miklós monoki 1. 40, Nagy Károly legyesbényei 1. 50, Nagy Ká­roly szomotor-vécsei 1. 40, Pálóczy József h.-mádi 1. 40, Réthy Pál golopi 1. 40, Sallay Sándor erdő-horvátii 1. 50, Sohajda János király-helmeci 1. 40, Török István lácai leik. 40, Babarék Dániel nagy-ráskai 1 50, Erdélyi Sán­dor magyar-jesztrebi 1. 40, Kádár János legenyei 1. 50, Molnár István lasztóci 1. 40, Persenczky János nagy- és kis-tornyai 1. 50, Soltész Gyula kis-ráskai 1. 50, Stephán Mihály csernahói 1. 30, Szegő Béni zempléni 1. 50. Sztan­kovics Lajos kis-bárii 1. 40, Ujlaky János tussai h.-lelk. 30 frt. Összesen 40 lelkész 1700 frtot. IV. Erdélyi egyházak : Alpestes 30 frt, Harró 40, Zalatna 40, Csombord 40, Maros-Gombás 30, Mező-Zach 60, Istvánháza 30. Szász-Ujfalu 30, Maros-Kapud 40, Hadrév 30, Magyarókerek 40, Alsó-Jára 30, Farnos 30, Sárvásár 30, Damos 30. Jákótelke 30, Zsobok 50, Györgyfalva 40, Sülelmed 30, Tasnád-Szántó 30, Szilágy-Magyar-Valkó 30, Monó 30, F.-TöŐk 40, Ormány 40, Esztény 30, Feketelak 40, Tacs 30, Abafája 40, Görgény-Szentimre 30, Bala 30, Maros-Jára 40, Unoka 30, Erdő-Csinád 40, Szál telek 40, Csikfalva 30, Szővérd 30, Hagymás Bodon 50, Böő 30, Moson 30, Tompa 30, Havadtő 30, Bere 30, Szász-Dá­nyán 60, Alamor 50, Balázsfalva 60, Kis-Solymos 40, Magyar-Péterfalva 30, Ujszékely 30, Ége 30, Kis Bacon 30, Nagy-Ajta 30,.Kilyén 30, Erősd 30. Árapatak 30, Körös­patak 25 frt. Összesen 55 egyház 1935 frtot IV. Erdélyi lelkészek : Botha Sándor bácsii 1. 25 frt, Péter Albert n.-rápolti 1. 30, Bertalan József 30, Sófalvy Miklós damos-jákótelki 1. 30, Id. Szakács János m.-létai leik. 40, Barabás Árpád, magyarókereki 1. 35, Bari Zsig­mond körösfői leik. 25, Kősa Károly sztána-farnosi I. 30, Demeter Gyula nyárszó-sárvásári 1. 25, Nagy Albert györgy­falvi 1. 30, Fejér Ferenc lompérti 1. 25, Ferenczy Endre monói 1. 25, Kovács Ferenc tasnád-szántói 1. 30, Bara­bási Lajos völcsöki 1. 25, Vass Lajos rátoni 1. 30, Nagy Imre kendi-lónai 1. 25, Nagy József kérői 1. 25, Almási Sámuel felső- és alsó-töőki 1. 25, Gáspár Sámuel alsó­szóváthi 1. 25, Máté György szépkenyerü-szentmártoni leik. 25, Keresztesi Gyula sófalvi 1. 25, Imre István szász­újős-fűzkúti leik. 50, Lőrinczi Miklós mező-újlaki 1. 30, Szőts Ákos jedd és maros-szentgyörgyi 1. 25, Veress József galambodi 1. 40, Derzsi Dénes mező-kölpénvi 1. 30, Kiss Pál hagymás-bodoni 1. 30, Lőrinczi Lajos csikfalvi leik. 30. Kiss Ferenc gegesi 1. 25, Vizi János csejdi 1. 30, Vajda Károly száltelki lévita 30, Vass Ferenc magyar­sülyei 1. 30, Böjtbe Miklós szászkisalmási 1. 25, Fazakas Sándor szász-dányáni 1. 30, K. László Simon magyar­lapádi 1. 40, Kelecsényi Károly alamori 1. 40, Adorján László héjasfalvi 1. 25, Böjthe Sándor szolokmai 1. 30, Bedő András bikafalvi 1. 25, Kádár Domokos égei 1. 30, Bartha Imre száldobosi 1. 25, Pálfi Elek nagv-ajtai lé­vita 20, Gyenge András miklósvári lévita 20, Jancsó Elek pákéi 1. 30, Benedek Ignác bitai 1. 30, Csiszér Zsigmond káinoki 1. 30, Demeter Mihály szotyori 1. 20 frt. Össze­sen 47 lelkész 1360 frtot. V. Tiszántúli egyházak: Buda-Ábrány 40, Hajdú­Dorog 30, Mártonfalva 30, Nagy falu 40. Nyír-Acsád 30, Bánfalva 30, Földeák 30, Fűzes 30, Kúnágota 30, Nagy­Szredisztye 30, Ref-Dombegyháza 40, Szent-Heléna 40, Szkúlya 30, Balazsér 30, Barkaszo 30, Bereg-Som 30, Surány 30, Búcsú 30, Gecse 30, Halábor 30, Kajdanó 30, Kis-Bégány f>0, Macsola 30, Nagy-Bégány 30, Rafajna­Ujfalu 30, Sáros-Oroszi 4-0, Uj-Dávidháza 50, Zápszony 30, Fugyi 30, Hegyköz-Száldobágy 30, Kőrös-Nagy-Rév 40, Ér-Adony 30, Gálos-Petri 30, Mónus-Petri 30, Apagy 40, Benk 30, Encsencs 40, Gemzse 30, Ibrony 30, Kis­Léta 30, Mihálydi 30, Mogyorós 30, Petneháza 30, Piri­cse 30, Rákóczi 70, Tisza-Inoka 30, Tisza-Nagy-Rév 40, Bábony 40, Fekete-Ardó 30, Tisza-Keresztúr 40, Tisza-Uj­lak 40, Tivadar 30, Garbolcz 30. Kak-Szentmárton 30, Misz­tótfalu 30, Nagy-Hodos 30. Nagy-Kolcs 30, Sárköz 30, Sza­mos-kóród 30, Bere 30, Csomaköz 30, Domahida 30, Ér­Dengeleg 30, Iriny 30, K.-Szentmiklós 30, Papos 30, Parasznva 40, Belényes-Ujlak 50, Csermő 40, Ménes­Gyorok 60, Pankota 40, Szentleányfalva 40, Borzova 30, Dara 30, Fülpös Darócz 50. Geberjén 30, Hermánszeg 30, Istvándi 40, Komlódtótfalu 30, Majtis 30. Nagy-Gécz 40, Puszta Darócz 40, Rápolt 30, Ricse 30, Szamos-Becs 30, Szamo -Újlak 30, Tatárfalva 40, Zsarolyán 30 frt. ösz­szesen 88 egyház 2990 frtot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom