Protestáns egyházi és iskolai lapok – 40. évfolyam – 1897.

1897-04-18 / 16. szám

egyház áldozatra mindig kész nemes közönsége, a jó módú egyházak, a közalap és a gyámintézet s a szíves segély­nek lehetőleg mielőbb hozzánk való beküldésével előmoz­dítaná ezen egyházmentő törekvésünk valósítását, úgy nagy lenne a zsebesi jóravaló, becsületes, a kísértéseknek és nyomásnak ellentálló protestánsoknak öröme; nagy lenne a mi hálánk és köszönetünk a kegyes és szives adakozók iránt, kiket szükségünkben az Úr adott nekünk. Kassa. Homola István, ev. lelkész. A felső-zempléni egyházmegye tavaszi közgyűlése. A felső-zempléni egyházmegye tavaszi rendes köz­gyűlését Sátoralja-Ujhelyen Fejes István esperes és Ber­náth Elemér gondnok elnöklete alatt tartotta meg lelké­szeknek, világiaknak, tanítóknak s egyéb érdeklődő közön­ségnek szép számú részvételével. A gyűlést isteni tisztelet előzte meg a s.-a.-újhelyi templomban, hol Kiss Tamás málcai ev. ref. lelkész szép imában kérte Isten segítő kegyelmét, munkálkodásunkra. Azután az ev. ref. iskola termébe, szokott szűk tanácsko­zási termünkbe vonultunk. S itt Bernáth Elemérnek, a tanácskozások óriási anyaga mialt rövidre szabott meg­nyitási beszéde után Fejes István esperes terjesztette elő jelentését, melyből örömmel győződtünk meg, hogy a felső-zempléni egyházmegyében, dacára az általánosan tapasztalt dekadens irányzatnak s az egyházmegye kebe­lében élő egyházak, lelkészek és hívek szegénységének, szellemi, valláserkölcsi tekintetben a megújhodás jelei mindenütt tapasztalhatók. Sorban egymásután új tem­plomok, paplakok, iskolák épülnek a régi rozzantak he­lyébe, a mi azt mutatja, hogy a lelkészek szegénységök­ben is ébren vannak, de jele ez — s ez a mi mai meg­jegyzésünk — a vezérek éjt-napot egvgyé tevő szakadatlan munkálkodásának is. A béke a hívek és belhivatalnokok közt — egyetlen esetet leszámítva — őszinte, belső. A domesztika rendesen befolyt. Más felekezetekkel való viszo­nyunkban sem ért bennünket semmi hátrány. Az áldozat­készség figyelmet érdemlő; különösen figyelmetkeltően szép Stépán Sándor málcai birtokosnak az egyház céljaira tett 1000 forintos adománya, a ki ugyanott az egyház céljaira ugyancsak ily összegű áldozatot hozott, többi Stépánok díszes csoportjába méltán sorakozott. A kép derűs hatá­sát legfelebb a papok még nagyobb tevékenységét bénító szegénység s a tanítóknak még mindig észlelhető hiánya okozza. Az orsz. özvegy-árvatárba a belépési és első évi járulékok az egyházmegye tavaly feloszlatott tárából a belépési és évi járulékok befolytak. Midőn a gondos jelen­tés részletezését mellőzzük: lehetetlen elhallgatnunk Kál­niczky János, volt mihályii lelkész, 10 éven át esperes, halálának bejelentését, a ki egy érdemdús lelkész volt, de — szépen mondja róla a jelentés — azok közé tartozott, kik nagy készültséggel, tudománynyal egy kisded egyház, kör nemezisének lettek áldozataivá. Az esperesi jelentés után vette kezdetét a folyó ügyek tárgyalása. Elsőben is Gvarmathy Soma főjegyző és tanácsbiró helyébe — ki ez állásáról, valamint dékáni tisztéről is lemondott — kellett a szavazást elrendelni, az utolsó állásra azonnal megválasztatván Tudja Mihály, deregnyői lelkész, a ki a hivatalos esküt azonnal le is tette; a két előbbi állásra a szavazás elrendeltetett. Ha­sonlóan esküt tettek: Szeghő Béni, zempléni lelkész, el­választott tanácsbiró és Dókus László vil. aljegyző. Mondhatni, legfontosabb tárgya volt a gyűlésnek a sárospataki főiskola államsegély kérdése, mely — pro és contra folyván felette a vita — szótöbbséggel elvettetett, így megtörtént az a különös eset, hogy míg az előző napon tartott lelkészértekezlet a segély eszméjét pár szó híján elvetette: e gyűlésen az érte harcolók nagy része már ellene szavazott. Az önállóság hiánya, vagy mi okozza az ily gyors vitorlafordulásokat — nem tudjuk. Elég, hogy csodálatos a mikrokoszmos. A tanítók változása és elhelyezése, valamint a segéd­lelkészekről szóló javaslat csekély módosítással elfogadta­tott : javítandónak véleményeztetvén e javaslatban az, hogy a magát változásba tevő tanító a tanév megkezdése előtt legalább egy hónappal tartozik változását bejelen­teni ; valamint, hogy a rendkívüli esetekben való változás is egy hónappal előzőleg jelentessék be a presbyte­rium nak. A deregnyői lelkészválasztás megerősíttetett, mint szinte a m.-izsépi és mihályii egyházak lelkészi állomá­sainak betöltése feletti intézkedés is szükségessé vált. Az utóbbi helyre Kálniczkv János segédlelkész helyettesi mi­nőségben kineveztetvén; egy küldöttség jelentésétől tétet­ven függővé, mennyiben adható meg az egyháznak azon kérelme, hogy lelkészi állomása hat évig be ne töltessék, hogy így az ott halasztásra várt építkezésekre pénz gyűj­tetnék ; m.-izsépre nézve pedig a lelkészválasztás iránti intézkedés beváratván. Az egyházmegye tavaly S.-A.-Ujhelyen tartott köz­gyűlése úgy intézkedett, hogy a gyámtár oszlattassék fel s kifizettetvén belőle a lelkészek belépési és első évi járu­léka; a fenmaradt összegből a jutalékosok elégíttetnek ki, az így maradt összeg lelkészek segélyezesére fordít­tatván. Most a számvevőszék véleményes jelentése a vég­kielégítések kiosztásáról, a beérkezett nyilatkozatok kap­csán felolvastatván: csekély módosítással elfogadtatott. Egyházmegyénk Kolbásán tartott őszi közgyűlésén azzal bízta meg a tanítótestületet, hogy Pányoky Dániel n.-toronyai 50 évet buzgalommal töltött tanító jubileu­mára nézve terjeszszen be véleményes jelentést, illetve ter­vezetet. A jelentésből kitűnt, hogy a jubileum N.-Toronyán fog megtartatni, a kisded egyház dicsérendő áldozatkész­ségéből, lélekemelő programmal, melynek legkiemelkedőbb pontja lesz a legfelsőbb kitüntetés átnyújtása. E programm örömmel vétetvén tudomásul, az egyházmegye részéről történő képviseltetéséről is gondoskodás tétetvén. Néhány tanító beerősíttetett és a hivatalos esküt letette. A számvevőszék és az iskolai látogatóság kiegészít­tetett. Kerületi gyűlésre képviselőkül küldettek: Sárkány Imre, Ujj István, Hutka József, gr. Lónyay G., Nemes Lajos. A jövő őszi közgyűlés helye Gálszécsbe tüzetett ki. Több egyházainkat érdeklő kisebb jelentőségű ügy letárgyalása után társasebédre gyültünk össze a Vadász­kürt szállodába, az egyházmegyei elnökség költségén. A délután tartott közigazgatási bírósági ülésen ismét kisebb ügyek tárgyaltattak le. Mindössze az a megbotrán­koztató dolog történt, hogy Váradi Pál deregnyői tanító ellen beadott vádlevél és nyomozási jegyzőkönyv az ügyész­nek gondatlansága miatt -— elveszett. No de ez a kényes ügy is elintéztetett, miután a deregnyőiek a szükségessé vált új nyomozatot beszüntetni kérték, illetőleg panaszukat visszavonták, bízva, hogy esperesünk az elmérgesedett tüzet szép szerével is lokalizálja. így mult el e teljes napig, illetőleg az előző napon tartott lelkészértekezletet is ide számítva — e két napig tartó gyűlés. De ez a lelkészértekezlet — Isten tudja mi oka, nem tud zöld ágra vergődni! Péter Mihály.

Next

/
Oldalképek
Tartalom