Protestáns egyházi és iskolai lapok – 40. évfolyam – 1897.

1897-12-26 / 52. szám

ban külön-külön feleltek az érdemes professzorok. A taná­rok az ünnepély emlékére művészi kivitelű arckép-album­mal lepték meg szeretett két kartársukat; ugyanezt a VI. és VII. osztályok ifjúsága is, mint a mely osztályok főnö­keiket tisztelik az ünnepelt tanárokban. A sikerült ünne­pélyt a főgimn. daloskör éneke nyitotta meg és fejezte be. A csurgói ref. főgimnáziumban lelkesen, ünne­pélyesen folyt le Héjas Pál tanár jubileuma, kit negyven­éves tanári működése alkalmából koronás arany érdem­kereszttel tüntetett ki király ő felsége. Az ünnepélyen ott volt az egyházmegye, az igazgatótanács, a csurgói egyház, a város, a jelenlegi és volt tanítványok, a tanítóképző­intézet s a nagy közönség, hogy kifejezze méltó elisme­rését a tanügy lelkes bajnokának, a ki 40 év alatt any­nyi derék s hasznos tagot nevelt az egyháznak és a hazának. Minden testület melegen köszöntötte a jubilánst, a távollevő ismerősök táviratilag üdvözölték az érdemes tanférfiút, ki meghatóan mondott mindezekért köszönetet. A volt tanítványok Héjas nevére létesítendő alapítvány gyűjtéséhez fogtak, melyre szépen folynak az adakozások. A sárospataki főiskola köréből. A főiskola egész ifjúsága, illetve közelebbről a jogakadémia polgársága szép és szívből jövő ovációban részesítette e hó 17-én egyik legkiválóbb tanárát, a főiskola s a hazai tudományosság egyik díszét, dr. Ballagi Géza jogtanárt abból az örven­detes alkalomból, hogy legújabb nagy történeti munkája, »A nemzeti államalkotás kora® — kikerült a sajtó alól. A délelőtti rendes előadási órára zsúfolásig megtelt a tan­terem a jogászifjúsággal, melynek sorai között azonban a theol. ifjúság is igen szép számmal volt képviselve. Összes hallgatói nevében Nagy Ernő joghallgató, mint a jogász ifjúság elnöke intézett meleg, szívből jövő a tisztelettől és szeretettől áthatott beszédet az ünnepelthez, a ki erre, az ifjúság szeretetének és ragaszkodásának e szép megnyilatkozásától meghatva, lelkes, buzdító beszéd­ben válaszolt. Jól eső örömmel tölti el őt — úgymond — hallgatóságának e meglepő s egyszerűségében nemes tün­tetése, mert ebben ő a főiskola, s általában a nemzeti kultura érdekében kifejtett fáradozásainak áldásos gyü­mölcsét látja. Tanártársai már napokkal előbb, egy köz­iskolai szék alkalmával fejezték ki elismerésüket. Adjon az Isten lankadatlan munkaerőt továbbra is dr. Ballagi Gézának, hogy még igen sokáig lehessen a magyar pro­testantizmusnak méltó dísze, büszkesége! (zs. b.) A sárospataki hittanhallgatók egylete, mely ez év szeptemberében alakult meg. dicséretet érdemlően halad előre s eléggé jelentékeny eredménynyel, a mi által be­bizonyosodott, hogy ez életre való egylet megvalósulása valóban nagy hiányt pótol. Hetenkint egyszer tartott ülé­seinek tárgysorozata felolvasásokból, szavalatokból, vitat­kozásokból áll s ha a jelenlegi dicsérendő munkakedv nem hanyatlik: a siker bizonyára nem fog elmaradni. Elnök: Nagy Béla, titkár: Hudossy Lajos, jegyző : Antalfy László, könyvtáros: Jósvai Dénes. — A »Sárospataki Ifjúsági Közlöny«-t, melynek eddig ifj. Zsoldos Benő volt a szerkesztője, az akadémiai szék a lap egyes apróbb közleményeiért egy időre beszüntette. — A sárospataki főiskolában a karácsonyi szünidő e hó 18 án vette kez­detét s tart bezárólag 1898. jan. 3-ig. A colloquiumok az akadémia mindkét szakában január 10-től kezdődnek. — A jogászegylet ez évben is szünetel, {i. zs. b.) A soproni evang. főiskola köréből írják : főgim­náziumunk Gombócs Miklós igazgató, Hetvényi és Király tanárok rendezése mellett f. é. december 12-én szépen sikerült vallásos estét rendezett, Az este imádsággal kez­dődött. a megnyitót Gonibócz igazgató tartotta, a vegyes­kar Király Béla tanár vezetése alatt részleteket adott elő a >Miatyánk« zeneműből, Hetvényi Lajos tanár * Ké­pek a szeretet világából« cím alatt felolvasást tartott, három főgimnáziumi tanuló Sántha Károly »Mult, jelen és jövő* című költeményét adta elő. A most kezdemé­nyezett intézmény első próbájának sikere arra buzdítja a tanári kart. hogy az ifjúságra nagy hatású családias összejöveteleket, melyeken az érdeklődőszülők és tanügy­barátok mindig szívesen láttatnak, állandósítsa. Az első összejövetel offertoriumaból karácsonyfa-ünnepélyt szán­dékozik rendezni a tanári kar azon szegénysorsú tanulók számára, a kik a karácsonyi szünidőt távol a szülői ház­tól lesznek kénytelenek eltölteni. Főiskolánk (theologia főgimn. tanítóképző-intézet) »Ifjúsági zenetársasága« pedig évenként tartani szokott, tánccal egybekötött hangverse­nyét 1898. jan. 29-én fogja megtartani a soproni casino termeiben. A hangverseny tiszta jövedelme fele részben az »Ifjúsági zenetársaság« alaptőkéjének gyarapítására, fele részben a szegény tanulókat segítő magánkórház­alap növelésére van szánva. A tiszántúli ev. ref. tanáregyesület í. hó 29 én Debrecenben tartandó közgyűlésére a központi választ­mány nagy körültekintéssel teszi az előkészületeket. A kerület gimnáziumaiból 35-en jelentették be a gyűlésen leendő részvételöket. Ebből látható, hogy az a legszéle­sebb érdeklődés tárgya. Biztosra lehet venni, hogy az egyesület a gyűlésen egy szebb jövő alapjait rakja le, s mint ilyen gyűlés, a debreceni a prot. tanügy iránt érdek­lődők méltó figyelmére tarthat számot. (J.) EGYESÜLET. A M. Protestáns Irodalmi Társaság legutóbbi választmányi ülése a Társaság monografia-sorozatára vonatkozólag fontos határozatot hozott. Megállapította e kiadvány-sorozatnak 1898. évi könyvilletményét és elő­készítette az 1899. és az 1900-dik évre szánt kiadványok tervezetét is. E határozatában az az indok vezette, hogy az íróknak kellő idejök legyen műveik gondos elkészíté­sére. Kiadásra kerül 1898-ban egy csoport-monografia, mely­ben egyházunk belső történetének némely érdekesebb rész­letei dolgoztatnak fel. Készen van pl. Payr Sándortól Magyar pietisták a XVIII. században, s előkészítés alatt áll néhány más jelentős részlete a magyar protestantis­mus viszontagságos múltjának. Ezeken kívül ebbe a keretbe illő 2—3 íves egyház- és tanügytörténeti dolgozatokat

Next

/
Oldalképek
Tartalom