Protestáns egyházi és iskolai lapok – 39. évfolyam – 1896.

1896-10-11 / 41. szám

iíjú lelkésztársunk, ki az ottani csekély jövedelmet folyton a sajátjából pőtolgatva, egyházközségét új életre keltette, de most az inokai egyházközség meghívására már októ­ber 4-én beköszönőjét tartja. Midőn u. i. egyfelől örven­deztünk a buzgó lelkész előmenetelén, másfelől egyhan­gúlag ajánltuk elhagyandó gyülekezetének lelkésztanítói állomását fokozott s állandó, domestiealis segélyre, mert — úgymond — a memorandum a javadalom csekélysége miatt csakis így lesz arra valaki megnyerhető. Egyházi új tanácsbirák gyanánt Szűk Károly tisza­kürthi s Hajnal Elek karcagi kollegák esküdtenek tel, a világi karból pedig Lossoncy Mihály miniszteri tanácsos indokolt lemondása elfogadtatott. A tárgysorozat ebéd előtt kimeríttetvén úgy délben, mint a traktuális bírósági gyűlés után estve az egyház­községi hölgyek által igaz vendégszeretettel körülhordott eledelek elköltése alatt és után — persze — toasztáradat s benne igen sok élvezetes felköszöntő volt. Mindazáltal jobb volna, ha sem egész délelőtt felterített s hideg éte­lekkel kínálkozó tantermi asztal nem volna berendezve, sem csapolások nem történnének, mert esetleg a helyi szemtanuk egyik-másika korántsem épül, látva a hosszú traktuális gyűlés szomjúságkeltő hatását; jobb volna, ha gyűléseink nem lennének az egyházközséget megterhelő vendégeskedések, hanem a gyűlés tagjai rendes időben s bár együtt, de saját gyülekezetünk költségén költenék el traktuális ebédjöket. Referens. A sárospataki hármas örömünnep. Nagy és emlékezetes napja volt Sárospataknak e hó 4-ike. Ekkor ülte meg falai között a prot, püspöki kar Nestorja, a 80 éves Kun Bertalan 80 éves püspök­ségét ; ekkor avatták fel a nagy költséggel (22 ezer frt) művésziesen restaurált pompás templomot és ekkor lep­lezték le a főiskolai kertben Tompa-(mell)szobrot. Régen nem is látott Patak annyi népet, mint e napon. Ott volt a tiszáninneni egyházkerület mely ugyanazon nap avatta fél három új esperesét és 27 ifjú lelkészét; ott volt dísz­magyarban Zemplénmegye 25 tagú képviselete: ott volt a sátor-alja-újhelyi honvédtisztikar, a debreceni kollégium három képviselője, Sárospatak kicsinye-nagyja s közelről­távolról sok százan. A város már előző nap lobogódíszt öltött és az egyházkerület vezérférfiaival együtt fogadta a vasútnál a püspököt, kit kiszállásakor Barthos József főszolgabíró a járás, Keresztury József esperes pedig az a.-zempléni egy­házmegye nevében üdvözöltek. Erre megindult a díszes menet. Estefelé a jubiláns püspök tiszteletére fáklyás zenét rendeztek. Óriási közönség vonult a püspök szállása, a ref. paplak elé, hol a vegyes (női és férfi) kar éneke után Mecsner Béla a.-zempléni gondnok üdvözölte az érdemes főpapot, ki, mint pap 55, mint püspök 30 év óta tölti be sikerekkel koronázott magasztos hivatását. Az ünnepelt, főpap meghatottan válaszolt, mire a közönség szétoszlott a fényesen kivilágított városban. Másnap e hó 4-én '/ 2 10 órakor vette kezdetét a templomi isteni tisztelet. A restaurált szép és nagy tem­plom szorongásig megtelt a hivőkkel felekezetkülönbség nélkül. Ott volt a tiszáninneni kerület szine-java és a zemplénmegyei fényes küldöttség. Külön fentartott helye­ken ültek a felavatandó lelkészek. A közéneklés mellett megható hymnusokat zengedeztek a szertartás alatt: a sárospataki ifjúsági énekkar, a vegyes kar, és polgári chorus. Imát mondott Kun Bertalan oly megragadó erő­vel, hogy szinte szárnyai nőttek a hallgatóknak. Egyházi beszédet tartott Bálint Dezső sárospataki lelkész, melybe beleszőtte a templom rövid történetét. A bőven kidolgo­zott történetet Szinnyei Gerzson tollából a templom javára az Úr háza előtt bájos leánykák árulgatták. A templomavatás után kezdetét vette a lelkészava­tás. Kun Bertalan püspök hatalmas beszédet intézett a felavatandókhoz, melyben őket szeretetre, erős prot. érzü­letre és áldozatkész hazafiságra intette. A gyönyörű beszéd az egész közönségre mély hatást gyakorolt. Ezután az avatás a szokásos szertartás szerint folyt le. A felavatot­tak, között voltak dr. Tüdős István, sárospataki theol. tanár, Csik Dániel miskolczi vallástanár s püspöki tit­kár, Réz László stb. irodalmilag is működő Timotheusok. A lelkészavatást megelőzőleg 3 új esperest (Fejes István, Keresztúry József, id. Kapossy György) avattak fel eskü­vel és téstvéri csókkal. Istenitisztelet végeztével Kun Bertalan püspök elé járultak a különböző küldöttségek, hogy őt jubileuma alkalmából üdvözöljék. Ezek voltak : a tiszáninneni egyli. kerület (szónok: Bernáth Elemér), Zemplén vármegye (szónok. Molnár István főispán), Sárospatak városa, deb­receni főiskola (szónok : dr. Bartha Béla), sárospataki róm. kath., gör. kath. egyház és izr. hitközség, s.-a.-újhelyi honvédtisztikar. A tisztelgések befejeztével 200 terítékű közebéd volt a főiskola tornatermében Hogy a toasztok sem hiányoztak — mondani sem kell. Bankett után következett a harmadik ünnepély, a főiskola kertjében felállított Tompa-szóbor leleplezése. A szobrot a Magyar írod. Önképzőtársulat lelkesedése és a közönség áldozatkészsége teremtette. Minden izében sike­rült mű, alkotója Holló Barnabás. Tompát ifjúkora teljé­ben ábrázolja élet- és kifejezésteljes arccal. A mellszobor­csinos kőtalapzaton nyugszik, s összesen 1600 frtba ke­rült. Kezdeményezője volt dr. Bartha Béla jelenleg deb­receni, akkor sárospataki tanár, az önképzőtársulat elnöke, az eszme megvalósítása érdekében sokat tett dr. Finkey Ferenc sárospataki tanár, szintén társulati elnök. A lelep­lezési ünnepélyen igen nagy számú közönség jelent meg. Dalolt (hymnus, dalünnepen, Tompa népdalai) az ifjúsági énekkar, alkalmi beszédet tartott dr. Tüdős István, a szobor történeténetét előadta dr. Finkey Ferencz, két ifjú két ódát szavalt, egyiket László Andor joghallgató, másikat Szuhay Benedek kápolnai lelkész írta, mely sikerült köl­temény kiváló tetszésben részesült. Az ünnepély fény­pontja volt mégis Lévay József, koszorús költőnk remek beszéde. Ő a Magyar Tud Akadémia és a Kisfal udy-Tár-

Next

/
Oldalképek
Tartalom