Protestáns egyházi és iskolai lapok – 39. évfolyam – 1896.

1896-11-01 / 44. szám

gyülekezet lelkipásztora tartotta Pál apostol eme szavai alapján: Az én örömöm mindnyájatoknak öröme. Kifej­tette, hogy e szép alkotás az áldozatkészség tanújele, a vallásos buzgóság élesztője és a honszeretet ápolója leend. Az új orgonán ez alkalommal Szügyi József békési orgo­nista-kántor játszott valódi művészettel. Templomavatás. A szatmármegyei Pató házán nagy ünnepet ült a napokban az ottani református egyház. Felavatták ugyanis az ezerev emlékére szentelt új és díszes templomot, a melyet 10,000 forint költséggel emelt az egyházközség. A templomot maga Kiss Áron püspök avatta fel gyönyörű imádsággal. Aztán Bartók Jenő dr. debre­ceni theologiai tanár mondott egyházi beszédet, a mely után keresztelés és úrvacsoraosztás volt. Ugyanekkor a templomból kiszorult nagy hallgatóságnak Topolczi Zoltán lelkész tartott egyházi beszédet. ISKOLA. Iskolaavatás. Felső-Zempczén, Abaujmegyében mult vasárnap igen szép ünnepély folyt le. Fölavatták a 3000 forint költséggel épített díszes új iskolát. Ostermann P. ranki lelkész tartotta I. Péter 2, 1 — 11. fölött az ünnepi szónoklatot s meggyőzően fejtegette azt a gondolatot, hogy iskoláink őseinktől ránk maradott legszükségesebb, legszentebb és legdrágább örökségünk. Az iskola előtt a helybeli lelkész. Jungmann G. az iskola és a templom közötti viszonyt fejtegette. Szlávik M. eperjesi coll. igaz­gató-tanár magyar nyelvi hazafias beszédével arra hívta fel a figyelmet, hogy Kossuth Lajos ebben a templomban konfirmáltatott, s illő volna, hogy ez a történeti tény a templomba illesztendő emléktáblán megörökíttessék; és erre a célra 5 frtot adományozott, mihez a vendégek 7 frt 35 krt adtak össze. Az orsz. közoktatási tanács állandó bizott­sága október 27-én tartott ülésében véglegesen megálla­pította ügyrendjét, a mely addig is, míg az összes ülés elé nem kerül s a miniszter jóvá nem hagyta, alapul szolgál a tanács munkásságában. Beöthy Zsolt dr. alel­nök kijelölte a bizottság tagjai közül az előadókat : Hein­rich Gusztáv dr. a középiskolai tanterv revíziójának, Kármán Mór dr. a tanítóképző intézeteknek, Szuppán Vilmos az osztatlan népiskolai tantervnek, Bokor József dr. a polgári iskolák reformjának lett az előadója. Az elő­adók kijelölésénél az volt a döntő szempont, hogy azok vegyék át az egyes kérdések előadói tisztét, a kiknek már korábban is irányadó részük volt a tárgyalásokban. A bizottság foglalkozott még a tanács könyvtárának rende­zésével és gyarapításával s e célra egy szűkebb körű bi­zottságot küldött ki. A sárospataki főiskola két új jogtanára: Hlye­falvi Vitéz Géza és Szabó Sándor f. hó 21-én esküdtek fel a tanári kar közgyűlésében, hol a közigazgató üdvö­zölte őket szives Isten-hozottal s kötötte szivükre a sáros­pataki főiskola és a protestáns-ügy szeretetét. Előadásaikat, már elébb megkezdték; az első f. hó 16-án, a második f. hó 19-én. Mindkét kezdő előadáson ott voltak akadé­miai igazgató és a jogtanárok általában s az ifjúság majd­nem teljes számmal. Mindkettőjöket a jogi dékán mutatta be a hallgatóságnak, örömmel emelvén ki, hogy mind­kettőjöket a tanári kar, igazgató-tanács és a kerület egy­hangú bizodalma választotta meg. Illyefalvi Vitéz Géza hosszabb beszédben fejezte ki a lelkét mozgató alkalmi gondolatokat. (Sp. Lk.) EGYESÜLET. A Tabitha-nőegyesület, néhai Székács József e szép alkotása, mely a székes-főváros területén lakó sze­gényeket valláskülönbség nélkül gyámolítja, kit ruhával, kit kenyérrel, kit fűtőanyaggal: most adta ki az 1895— 1896-iki munkaévéről a szokásos kimutatását. E szerint az egyesület a mult évben Összesen 23 rendes összejö­vetelt és ugyanannyi választmányi ülést tartott, melyeken 950 darab új ruhát és fehérneműt varrtak az egyesület tagjai. Az egyesületet 590 folyamodó kereste fel, kik kö­zül 532 egyén nyert gyámolítást, még pedig egy-egy pár cipőt vagy csizmát kapott 520 egyén; 177 család és 97 egyén között kiosztatott 14,113 kiló kenyér; s a folyamo­dóknak juttatott az egyesület 1080 drb új és 740 drb viselt ruhát, fehérneműt és ágyneműt, s közel nyolc méter tűzi­fát. Az egyesület egész évi bevétele 3726 frt 31 krajcár, kiadása 3383 frt 88 kr., pénztármaradványa 342 forint 43 kr. volt. Az egyesület tőkevagyona 25,650 frt, miben benne van a mult évben kapott Láng Lászlóné-féle 100 fo­rintos alapítvány és az id. Petz Ármin 100 frtos hagyo­mánya. Az egyesület munkásságának két legszebb mozza­nata az, hogy a tagok legnagyobb részt magok varrják a ruhákat, és hogy minden folyamodót személyesen meg­látogatnak. Az egyesület védnöknője Tisza Kálmánné, elnöke özv. Haberern Jonathánné, pénztárnoka Kurz Sámuel tanár. — Az idei munkaidőszakot október köze­pén kezdte meg az egyesület, melynek működő tagjai minden szerdán d. u. 2 — 6 óráig a Deák-téri evangelikus főgimnáziumban összejövetelt tartanak, ruhákat varrnak s a szegények ügyét-baját intézik. — Isten áldása nyu­godjék a nemes célú egyesületen! GYÁ S Z R O VAT. f Özv. Dobos Jánosné szül. Csokonay Vitéz Zsu­zsánna asszony, Dobos János volt ceglédi lelkipásztor özve­gye földi porsátorát élete 77-ik, özvegysége 10-ik évében október 25-én Bián hosszas és kínos szenvedés után le­vetve, lelke megtért az ő Urához, Istenéhez. Halálát gyer­mekei, ú. m. Dohos Lidia, Dobos Erzsébet és férje Dézsi Mihály, id. Dobos László és neje Szabó Katalin, id. Dobos János és neje Persay Anna, továbbá nagyszámú unokái és rokonai gyászolják. Holttestét Czeglédre szállították s október 29-én a családi sírboltban temették el. Áldás és béke lengjen porai fölött! f Csecsetka Sámuel pozsonyi theologiai tanár élete 79 ik évében Pozsonyban elhunyt. Besztercebányán 1818-ban született, középiskoláit Miskolcon és Selmec­bányán, a theologiai tanfolyamot Pozsonyban és Jénában

Next

/
Oldalképek
Tartalom