Protestáns egyházi és iskolai lapok – 37. évfolyam – 1894.

1894-11-22 / 47. szám

* Kápláni hely. Az emberi életkornak az írás által jelzett innenső határát jóval meghaladván, az e kor­ral együttjáró, sőt épen rám nézve súlyosbított gyengesé­gek s fogyatkozások miatt káplántartásra kényszerülvén, bátor vagyok tisztelettel felhívni az illető káplán urakat, hogy a kiknek körülményeik, vagy kilátásaik javaihatják, mellém — ki H.-Bagoson egy 1500 lelket számláló s a debreceni egyházmegyében kebelezett harmad osztályú egyházban szolgálok — káplánul sürgősen jelentkezni szíveskedjenek, u. p. Derecske (Biharmegye\ H.-Bagos, 1894. nov. 6. Basa Bálint, h.-bagosi ev. ref. lelkész. * Vallásos összejövetelek. A nagykikindai ref. egyház nov. 14-én fényes sikerű vallásos estélyi rendezett, melylyel igazolva látjuk, hogy a buzgó munkálkodás meg­termi a maga áldásos gyümölcsét. Az estély hat órára volt kitűzve s már félórával előbb sürü csoportok lepték el templomunk utcáját sietvén mindenki, hogy helyet kap­hasson. Hat órára már zsúfolva volt a templom minden he­lye, előkelő, válogatott közönséggel, melynek nagy részét a mi csekély számunk mellett, kath. g.-kel. és zsidó vallá­súak képezték, kivált nők voltak igen sokan. A programm első száma volt egy szép karének, melyet nyolc intelligens fiatal ember adott elő. Második szám: Báthori Mária opera nyitány zongorán négy kézre előadták Fekete Gvuláné és Stanojlovits Urosné úrnők. 3-ik Fekete Gyula lelkész felolvasása volt az egyház társadalmi munkásságáról. 4 ik ismét karének. 5-ik Vörösmaty >Úri hölgyhöz* című szép költeményét szavalta Török János törvényszéki jegyző. 6-ik a »Föl barátim drága Jézus zászlaja alatt* kezdetű angol ének éneklése az iskolás gyermekek által. Az estély sikere városszerte beszéd tárgyát képezi, úgy hogy illeté­kes tényezők jövő alkalomra a törvényszék sokkal nagyobb termét ajánlották fel az egyháznak, minthogy most igen sokan voltak, kik nem fértek be. íme a kicsiny ref. egy­ház szerepe az idegen vallású közönség között. Az estélye­ket a tél folyamán többször ismételjük. Nagykikindán, 1894. nov. 16-án Fekete Gyula ref. lelkész. * Ismét egy gonosztevő abbé. Jeles firmák tartoz­hatnak a francia klérushoz! Nemrég lefejeztek egy abbét és most. már ismét elcsíptek egyet gyilkossági kísérletért. Mendeból jelentik ugyanis, hogy a szomszédos Brenouxban éj idején kopogtattak a plébánia kapuján. A plébános kaput nyitott és kinn találta a brenouxi illetőségű B. abbét, ki jelenleg a nizzai szeminárium növendéke. A fiatal klerikus arra kérte, hogy a késői óra dacára fogadja el a gyónását. Rigai plébános bebocsátotta az abbét, a ki ekkor hirtelen rárohant a plébánosra és meg akarta fojtani. Szerencsére a plébános unokaöcscse a házban aludt és nagybátyja segítségére sietett, fi elfutott, de másnap elfogták és a mendei fogházba csukták. Tettének indító okát és célját még nem vallotta be. * Mohamedánok és braminok. A mohamedánok Indiában rosszul férnek meg a Brabma-bitűekkel. Gyakoriak a viszályok és nemrég Poonában a Dárovala hid körül valóságos csatát vívtak. Mint Bombayből jelentik, a moséban levő mohamedánokat, kik a koránt olvasták, zavarta, hogy a hinduk zeneszóval vonultak el a templom előtt. El akarták hallgattatni a zenét és az éneket és e miatt úgy össze­verekedtek, hogy igen sokan megsebesültek és egy embert meg is öltek. Négyezren vettek részt a csatában, melynek alig lehetett véget vetni. * Gyászrovat Szentgyörgyi József csarnotai (Baranya megye) ref. lelkész, a koronás arany érdemkereszt tulaj­donosa, Gsarnotán, élete 82-ik évében szívszélhüdésben elhunyt. Derék, hű szolgája volt az Úrnak, feje egy nagy kiterledésű családnak, kit gyülekezetében és családjában szeretet és tisztelet környezett. Béke hamvaira. — Fodor Bál vilmányi (Abauj-Torna m.) agg lelkész, az abauji ref. egyházmegye kiérdemült esperese hosszas szenvedés után és szomorú elhagyatottságban jobb létbe szenderült. Áldás emlékére! * * Villamos erőhajtásra berendezett orgona-gyár. A napok­ban fejezték be Magyaroi-szág legrégibb és legszolidabb orgona­gyárában az új munka gépeknek felállítását, melyek villanyos hajtó eró're vannak berendezve. A gyár ezen új berendezés következté­ben a legnagyobb kívánalmaknak is megfelel és az összes bel- és külföldi orgona-gyárak felett áll, miután villanyos erőhajtásra van berendezve, s mint ilyen egyetlen egy ezen a téren ; a gyár tulaj­donosai Országh Sándor és Fia, Budapest Szondy-utca 36. cs. és kir. udvari műorgona-építő cég (saját házukban). ADAKOZÁS. A budapesti theol. konviktusra a kecskeméti egyházmegye lelkészei az 1894. évben a következő összeget fizettek be: Szánthó Elek Abonyi lelkész, II. oszt. 3 frt. Simon Ferenc jászberényi lelkész, III. oszt 2 frt, Takács József ceglédi lelkész, I. oszt. 4 frt. Kiss Benő gombai lelkész, II. oszt. 3 frt. Klimó Pál gyöngyösi lelkész, IV. oszt. 1 frt. Szilády Áron halasi lelkész, I. oszt. 8 frt. Kovács János izsáki lelkész, II. oszt. 3 frt. Szabó Elek ókécskei lelkész, II. oszt. 3 frt. Mészáros János kecskeméti lel­kész, I. oszt. 4 frt. Fejes Dániel jászkiséri lelkész, I. oszt­4 frt. Filó Lajos n.-körösi lelkész, I. oszt. 4 frt. Kovács Lajos n.-körösi lelkész, I. oszt. 4 frt. Benedek László pándi lelkész, II. oszt. 3 frt. Bányai Géza t-szelei lelkész, III. oszt. 2 frt Csekey István szolnoki lelkész, IV. oszt. 1 frt. Molnár Gyula tószegi lelkész, 111. oszt. 2 frt. Kiss Adolf vadkerti lelkész, III. oszt. 2 frt. Sikö Ernő t.-vár­konyi lelkész, IV. oszt. 1 frt. Ádám Kálmán t.-vezsenyi lelkész, II. oszt. 3 frt. Szekér Sándor karajenői lelkész, IV. oszt. 1 frt. Összesen: 58 frt. Sz.-M.-Káta üresedésben van. — Tisza-Vezseny. 1891. október hó 10-én. Ádám Kálmán esperes. A felcsúthi templomra újabban adakoztak: Ko­vács József (Alcsúth) 1 frt, Csapó István (Alcsúth) 50 kr., Tárnok Eszter (Budapest) 3 frt, Gábriel Jánosné rk. 1 frt, Feketehegyi egyház 1 frt, Balogh László (Budapest) 20 frt, sárbogárdi egyház 3 frt, baracskai egyház 25 frt, Bicskén okt. 21-én prédikálván, a következő adományokat gyűj­töttem : Fazekas Jánosné 50 kr. özv. Krausz Károlyné 2 frt, özv. Horváth Ferencné 2 frt, özv. Csidei Sándorné 50 kr., Tóth József 1 frt, Molnár Mihály 1 frt, cz. Horváth Já­nos 1 frt. Szabó Sámuel 1 frt, Molnár János 1 frt, Beke István 1 frt, László József 1 frt, Nagy István 20 kr., Tolnai György 1 frt, Rajki János 1 frt, Imre István 1 frt, Szabó István 1 frt, Papp János 1 frt. Balogh György lel­kész 5 frt, Mónos István 1 frt, Bori Dániel 1 frt, Molnár Józsefné 50 kr., Kontra András 1 frt, Nyilas Pál 50 kr., Marton Jánosné 1 frt, Mónos Ferenc 1 frt, Kontra Já­nos 50 kr., özv. Kelemen Jánosné 50 kr., Pósfay Pál 2 frt. Perselypénz 19 frt 67 kr. Miként az átvételkor, úgy most is hálás köszönetet mondok ez adományokért, kegyes jói­tevőinknek. Felcsúth, 1894. nov. 7-én. Szűcs Károly, ev. ref. lelkész. HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom