Protestáns egyházi és iskolai lapok – 37. évfolyam – 1894.

1894-11-29 / 48. szám

Szerkesztőség: IX. kerület, Ptpa-utea 23. szám, hová a kéziratok ciir.zeudök. Ki;ul<5-ltivaíiil : Hornyánszky/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dijak intézendök. Felelős szerkesztő és laptulajdonos : SZŐTS FARKAS. Kiadja: HORNYÁNSZKY VIKTOR. Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára : Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. Myyes szám ára 20 kr. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. Országos lelkészi gyámintézetünk átalakítása. Egyetemes konventünk meghallgatván a sok panaszt és kifogást az általa tervezett országos lelkészi gyámintézet ellen, most lefolyt gyűlésén elhatározta, hogy a tervezetet az egyházkerüle­tek észrevételeinek lehető figyelembe vétele mel­lett bizottsága által újból átdolgoztatja, azt kellő időben az egyházkerületeknek megküldi s az új tervezetet a jövő év őszén tartandó konventen fogja az addig beérkezett újabb észrevételek tekintetbe vételével végleg megállapítani. Ennek következtében az országos gyám intézet egy évvel később, 1896. január 1-én fog életbe lépni. Konventünk emez elhatározását velünk együtt bizonyára osztatlan helyesléssel és megnyugvás­sal fogadja a közegyház közvéleménye s a köz­vetlenül érdekelt lelkészi kar. Nemcsak azért, mert az első tervezet országszerte kevés rokon­szenvvel és megelégedéssel, sőt a többség ré­széről igen sok pontjában határozott ellenszenv­vel fogadtatott; hanem és főleg azért, hogy az így nyert időhaladék alatt az életbevágó kérdést mind a tervező bizottság, mind az érdekelt kö­zönség újabb elvi mérlegelés és mathematikai bírálat alá vetheti, miáltal a tapasztalt félreérté­sek könnyebben eloszlanak, a felismert hibák kijavíttatnak az ügy jobban megérlelődik, s a felette kívánatos közmegnyugvás elérhető lesz. Ezek voltak főinclokai a konvent valóban bölcs és kétségtelenül alkotmányos határozatának, me­lyet egy szép tárgyilagos eszmecsere után csak­nem egyhangúlag hoztak a konventi atyák. A gyámintézeti eszmecsere folyamán volt egy-két olyan hang is, mely azt hangoztatta : felesleges a döntést elhalasztani, egy év múlva is csak ott leszünk, a hol most vagyunk, hatalmi szóval kell és pedig vagy most mindjárt konven­tileg, vagy a zsinat sürgős összehívása által meg­oldani a kérdést. Mi ennek a hatalmi közbelé­pésnek még nem látjuk se helyét, se idejét, egyházi közönségünket pedig sokkal alkotmá­nyosabb érzékűnek és sokkal higgadtabbnak is­merjük, hogy sem feltehetnénk róla azt, hogy csupa dacból vagy patvarkodásból ellenezni vagy épen megakadályozni akarja egy oly intézmény létrejöttét, mely első sorban a lelkészi állás anyagi emelésére s a lelkész-családok jövőjének biztosítására van tervezve. Ezt annyival kevésbbé feltételezhetjük, mert az újjáalkotandó gyám­intézeti tervezetből a leghevesebben ellenzett pont, a lelkészi nyugdíjintézet, a konvent egyenes utasítására ki fog hagyatni és a zsinat intenciójá­nak s az egyház közérdekének megfelelőleg más formában fog előkészíttetni. A nyugdíjintézet ügye, mely sokak szemében botránykő volt, a gyámintézetétől tehát elkülönítve és később fog szervezés alá kerülni. A konventen szó volt arról is, hogy a nyug­díjintézet és a gyámintézet elkülönítésén kívül még más elvi természetű utasítások is adassanak a gyámintézeti bizottságnak ; hangoztatták, hogy kimondassók a kötelező belépés ; hogy ejtessék el a csekélyebb és nagyobb fizetés szerint ter­vezett kétféle gyámsegély; hogy mondassék ki az egyházmegyei gyám intézetek érintetlenül ha­gyása ; hogy a gyámintézet ne 10, hanem már 5 év múlva kezdje meg a tényleges segélyezést; hogy a gyámintézet bevételi forrásai s a pénz kezelési módja előre állapíttassanak meg, stb. stb. A konvent azonban részint azért, mert a gyám­intézeti bizottságot nem akarta ily kötött mars­rutával elbocsátani, részint azért, mert belátta, hogy a fent említett s hozzá hasonló elvi kívá­nalmak teljesíthetősége első sorban számítás dolga: az új tervezetet készítő bizottságnak egye­dül csak azt az utasítást adta, hogy a gyám­intézet tervét a nyugdíjintézettől elkülönítve dol­gozza ki, a fent említett s hozzá hasonló kívá­nalmakat pedig lehetőleg vegye figyelembe s a

Next

/
Oldalképek
Tartalom