Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1894 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1894-01-11 / 2. szám

hazánkban alkalmazott 12 kolportőr és a Budapesten levő központi raktár működésének az eredménye, még pedig mind a bibliák, mind a traktátusok elárusítására nézve. Csak a főbb számokat említjük. Eladtak a mult évben 1934 egész bibliát, 6984 uj testamentumot, 3953 rész­bibliát, összesen 12,871 különböző bibliát s mindezekért bevettek 3836 írt 18 krt. Az eladott bibliák legnagyobb részt magyar nyelvűek, de van köztük több német, tót, szerb, héber, sőt néhány oláh nyelvű is. Még nagyobb a traktátusok forgalma. Eladtak ugyanis 26.450 magyar, 4160 tót, 1983 szerb, 1870 német, 21. horvát és 5 oláh nyelvű, összesen tehát 31.164 kisebb és nagyobb vallásos iratot, s bevett ezért a társasag 5700 írt 70 krt. A tár­saság bibliákból és más vallásos könyvekből összesen 64.164 példányt adott el 9536 frt 88 kr. értekben. — Kétségkívül örvendetes jelenség a külföldi vallásos iratok­nak ez a forgalma, melybe nincs bele számítva a Tract. Society-nek Gladischefsky K. által még nagyobb méretű könyvterjesztése, továbbá a brit bibliatársaság biblia el­adása részben ezen kívül esik. A vallásos könyvek ter­jedése a vallásosság emelkedésének a jele. De az is bizo­nyos, hogy ha mi igazán életrevaló egyház volnánk, mind a bibliaterjesztést, mind a traktátusok ügyét már régen magunk vezetnénk és kezelnénk minden irányban, s a keresztyén munkásság ezen nemében rejlő nagy erőt és nemes dicsőséget nem engednők át sem az ángliusnak, sem a skótusnak! * Az E. M. K. E. mult évi működéséről terjedel­mes jelentésben ad számot a titkárság. Az E. M. K. E. vagyona a lefolyt évben 940,105 írtról egy millióra emel­kedett ; az évi budgetje 52,271 frt 45 kr. Az egyesület részéből állandóan segítségben részesül: egy földmíve iskola, hét kath.. hét ref.. egy luth. és egy izr., összesen 16 egyház; 6 kath., 26 ref'. három unit., egy gör. kath, nyolc nemzeti, egy kereskedelmi iskola. 25 óvó és állandó gyermekmenedéhely. négy munkatanítónő, egy árvaház négy ipari, egy faipari és egy főreáliskolánál 10 ösztöndíj; öt népiskolai és egy néptanítói jutalomdíj ; 45 népkönyv­tár. 16 daloskör, összesen 143 községre eloszolva. A fiókok száma egy fő- és székvárosi, 18 vármegyei, nyolc városi, 34 járási és vidéki, összesen 60. — A lefolyt évben megindíttatott a fiókok újjászervezése Budapesten. Kolozs­vártt, Szentesen, Aradon. Az egyesület küldöttségileg részt vett csaknem minden kulturünnepen, melyet ebben az évben az országban rendeztek. Az ezeréves kiállításban és ünnepben való együttes részvétel végett az L. M. K. E. az összes testvéregyesületekkel mozgalmat indított és ez ügyben nemsokára közös értekezlet lesz Budapesten. Az egyesület jövő évi közgyűlése Tordán lesz a Jósika Miklós emléktáblája leleplezésekor. * A közoktatási miniszter a tanulók túlter­helése ellen a kir. tanfelügyelőségek utján következő bölcs rendeletet bocsátott ki: >Általános szokás az isko­lákban, hogy a tanulókat a tanítók, tanárok, a karácso­nyi, húsvéti s egyéb ünnepi szünidők alkalmával elhal­mozzák mindenféle házi feladatok elvégzésével, rajzok, írásbeli dolgozatok, női kézi-munkák elkészítésével, töme­ges ismétlések- és emlékelésekkel. Minthogy pedig az em­lített szünnapoknak nem lehet az a célja, hogy a tanuló ifjúság e napokon folytonosan tanulmányokkal és felada­tok készítésével foglalkozzék, s mivel vezető nélkül, ma­gára hagyva dolgozik, egvut[al súlyosabb munkát is végez­zen, mint végezne ugyanaz idő alatt a rendes előadási napokon; hanem az a célja, hogy az ifjúság üdüljön és szórakozzék, testileg-lelkileg felfrissülve fogjon a szünidő után munkához, felhívom a kir. tanfelügyelőséget, utasítsa a vezetése alatt álló összes intézetek tanítóit, tanárait, hogy a fent említett szokást szüntessék meg, s az emlé­kelések kijelölésben minden tantárgynál szigorúan csak a szünidő utáni első egy-egy óra megtartásához kivánt anyaghoz alkalmazkodjanak*. * Gyászrovat. Az abauji ev. ref. egyházmegye fáj­dalommal jelenti szeretett esperesének, Veress Sámuel szeszta-kamáróczi lelkésznek, Abauj-Torna vármegye bizott­sági tagjának élete 70-ik, lelkészsége 37-ik, esperessége 3-ik évében az uj esztendő első napján történt halálát. A hü férj, buzgó lelkész és törhetlen kötelességérzetű tiszt­viselő hült tetemei a gyülekezet és az egyházmegye rész­véte mellett január 4-én tétettek nyugalomra. — Eadácsi Györgyné, Radácsi György sárospataki theol. tanár és lapszerkesztő édes anyja f. hó 3-án,- életének 76-ik évé­ben végelgyengülésben Abauj-Szepsiben elhunyt és január 5-én eltemettetett. Az elhunyt derék matronának csendes nyugalmat, gyászoló kedveseinek a kegyelem Istenétől vigasztalást kívánunk! ADAKOZÁS. Számadás az 1893. év folytában kiadóhivatalunkhoz beküldött adományokról. Az orsz prot árvaházra: Turcsányi Andorné. (Körmend) 10 frt, Bontz Gyula szent benedeki r. 1. az agendásoktól 1 frt, Dalotti N. Ödön, (Kecskemét) 1 frt, H-M.-Vásárhelyi ref. egyház 5 frt 4 kr., Gsekes Sámuel, Bucs 20 kr., Antal Gábor ácsi ref. 1. 2 frt 80 kr.. Kulcsár Sándor hercegszőllősi r. 1. 63 kr., Gombai ref. egyház 4 frt 58 kr., Kudar Kálmán ordasi r. 1. 1 frt 60 kr., N. N. (Kenessey Béla által) 5 frt, Széky Géza gerjeni r. 1. 2 frt 3 kr., Mészáros János kecskeméti r. 1. 40 kr.. Mező-Szent Györgyi r. 1. 1 frt 64 kr., Matula. Gyula, N.-Szalonta. 6 frt. Nagy Sándor ágyai r. 1. 2 frt 50 kr., Tóth Lajos s.-hídvégi r. 1. konfirmándusai 2 frt, Bonto­viciné, Budapest 5 frt, Mármaros-szigeti ref. egyház 3 frt 42 kr.. Újvidéki ref. egyház 2 frt 50 kr., H.-Szoboszlói ref. egyház 6 frt, Szűcs Dániel, Siklós 2 frt, Zeke Lajos siklósi r. 1. konf. 8 frt 40 kr. Zeke Lajos siklósi r. 1. 8 frt, V. X, Duna-Szent-György 70 kr., Pilisi ág. ev. egy­ház 6 frt, Kurdi Béla váci r. s. 1. 4 frt 1 kr., Özv. Tóth Sámuelné, Szolnok 70 kr., Dömötör Lajos bölcskei r. 1. konf. 2 frt 30 kr.. Kis Mózes, Hévíz-Györk 1 frt. Kiss Imre ujfalusi ev. leik. konf. 4 frt 20 kr., Pap Gusztáv fülöpszállási s. 1. konf. 2 frt, bicskei ref. konfirm. 3 frt, Chappel Emilia 5 frt, Kiss Zsigmondné, Pető Anna 10 frt. Szabó Péter pirosi r. 1. konf. 2 frt 3 kr., Kokor Benő kisbajomi r. 1. konf. 70 kr., Székely József csákvári r. 1. konf. 2 frt 50 kr., Varga Sándor szanki r. h. 1. konf. 1 frt, Tatay Lajos k.-szt.p-éteri r. 1. konf. 2 frt 90 kr„ Gueth Sándor f.-eőri rendes lelkész konfirmándusai 2 frt,

Next

/
Oldalképek
Tartalom