Protestáns egyházi és iskolai lapok – 37. évfolyam – 1894.

1894-01-11 / 2. szám

Kátai Endre d.-szt.-györgyi s. 1. konf. 1 frt 75 kr., Nagy Károly ősi r. 1. konf. 1 frt 15 kr., Korocz József mis­kolczi s. 1. konf. 6 frt 72 kr., Nagy Zsigmond dömsödi r. 1. konf. 4 frt 20 kr., Szabó Elek ó-kécskei r. 1. konf. 3 frt 65 kr., Halász István kocsi r. s. 1. konf. 2 frt, Mol­nár István r.-szt.-királyi tanító konf. 2 frt 90 kr., Sütő Kálmán beregsomi r. 1. konf. 5 frt, Gőnczy Benő gödöllői r. 1. konf. 8 frt 86 kr., Csekey István szolnoki r. 1. konf. 10 frt 90 kr., Nagy István harasztosi r. 1. konf. 1 frt 50 kr, Alsó-szabolcs-hajdúvidéki ev. ref. egyházmegye 11 frt 40 kr., Pap János r. 1. a gyömrői és üllői konfir­mándusok 2 frt, Jávory Nándor s.-viszlói r. 1. konf. 1 frt 80 kr., Kontra Imre f.-zámolyi r. 1, konf. 1 frt 20 kr., Dézsi Mihály biai r. 1. konf. 2 frt 20 kr., Bontz Gyula szt.-benedeki r. 1. konf. 2 frt 15 kr, H. Gózon Gyula s.-kiliti r. 1. konf 2 frt 10 kr., Bajcsi Lajos duna-mocsi r. 1. konf 3 frt 71 kr., Boross Kálmán f.-patonyi r. 1. konf. 2 frt, Posch Frigyes levéli ev. 1. konf. 4 frt, Szécsi Ferencz felvinczi r. 1. konf. 1 frt, Lévay Lajos sárkeresz­túri r. 1. konf. 1 frt, Szőts Sándor dévai r. 1. 50 kr., Kiss Béla gvönki 1. tanár konf. 1 frt 50 kr., Szűts Károly vasadi r. h. leik. konf. 81 kr., Nagy István bitsei r. 1. konf. 1 frt 90 kr., Szokolay József p.-újlaki r. 1. konfir­mándusai 1 frt 20 kr., Jezerniczky Kálmán terestyén­szecsődi r. 1. konf. 2 frt, Vargha László a.-némedi r. I. konf. 1 frt 40 kr., Fodor Gyula b.-m,-szt.-királvi r. 1. konf. 1 frt 20 kr., Sípos Imre belényesi r, 1. konf. 1 frt 25 kr., Révész Mihály b.-n.-bajomi r. 1. konf. 3 frt 7 kr., Szabó Károly fóthi r. h. 1. konf. 5 frt 60 kr,, Somogyi Lajos b.-sámsoni rendes lelkész konfirmándusai 50 kr., Széky Géza gerjeni r. 1. konf. 1 frt 40 kr., Sándor Benő n.-sallói r. 1. konf. 3 frt 7 kr., Kálmán Dezső ujfehértói r. 1. konf. 1 frt 2 kr., Istvándi konf. 75 kr. Mészöly Győző alcsuthi r. 1. konf. 1 frt 18 kr., Rimaszombati egy. prot. főgimn. ifj. gyámintézete 2 frt, Veress Ede bucsi r. 1. konf. 65 kr., Poor József ujsziváci r. 1. konf. 2 frt, Őrségi ref. tanítói kör (Őri Szent-Péter) 1 frt, Isó Vince győri ev. leik. konf. 14 frt 62 kr.. Kerekes Károly nemes-bikki r. 1. konf. 1 frt, Nagy Imre ugrai r. 1. konf. I frt 50 kr,, Szőllősi Antal makói r. 1. konf. 10 frt 6 kr., Kimiti László iványi r. 1. konf. 1 frt, Kiss József zákicsi r. 1. konf. 1 frt 30 kr., Özv. Sárközy Jánosné, Szend 70 kr., Mohácsi ref. egyház 1 frt 50 kr., Mauritz Árpád kistárkányi s. 1. konf. 1 frt 70 kr., Kovács Antal felsőbaranyai esperes 92 frt 52 kr., Krupec István. Pozsony 3 frt, Szabó Géza, Őcsa 5 frt. Szabó Sándorné Sz. Szappanos Juliánná, Haraszti 5 frt, Lónyabányai ev. egyház 5 frt, Gerjeni ref. egyház 1 frt, Kom.-szent-péteri r. egyház t írt 48 kr., Nagy Tamás Józsefné, Jászkisér 2 frt, Szűcs Sándorné, Jászkisér 20 kr., Dadi konf 50 kr., Tolnai József bönyi ev. leik. 1 frt 20 kr., a dunamelléki egyházmegyék Petri Elek pénztárnok által 164 frt 70 kr., Zeke Lajos siklósi r. 1. 15 frt, Kecskeméti r. leik. hivatal 20 kr. Összesen 586 frt 15 kr. A Nagypénteki ref. társaságra: Dusza János, Pelsőcz 2 frt 53 kr., Fizéli Frigyes abosi ev. 1. 2 frt, Fejérváry Gyula, Hobol 2 frt 25 kr., Hadics Illésné, Nagy­várad 5 frt, Kutas Bálint t.-szentmiklósi r. 1. konf. 5 frt 36 kr., Imre Sándor H.-M.-Vásárhely 1 frt, Imre Lajos dr. H.-M.-Vásárhely 1. frt. Bátkay Bálint, P.-Taksony 1 frt, Id. Rimány István, Göncz 1 frt, Dornián János, Kecs­kemét 50 kr., Bobis Jánosné, Makó 1 frt, Gajdár Mihály, H.-.M.-Vásárhely 60 kr., Komáromy István, Esztergom 50 kr., Szabó Sándorné sz. Szappanos Juliánná Ha­raszti, 5 frt. Kardos Sándor, Újvidék 1 frt, Király Lajos, Kis-Várd a 50 kr., Takáts István, Kis Várda 50 kr., Albert István, Budapest 1 frt, Ifj. Csereklye János, Budapest 1 frt, Nyikos Lajos, Budapest 50 kr., Cs. Torday Juliánná, Budapest 50 kr.. Vadas Gyula csermői r. 1. 1 frt 20 kr., Molnár Sándor, Szentes 11. kr., Elekes Márton, T.-Szent­miklós 1 frt. M. Szabó Ferencz, Gyula 1 frt. összesen 37 frt 5 kr. A »Bethesda« javára: Kis Mózes, Héviz-Györk 1 forint, Poor József ujszívaczi r. 1. konf. 4 frt. Össze­sen 5 frt. Az ujbánovczei szeretetházra: Poór József uj­sziváczi r. í konf. 5 frt 75 kr. Az ó-becsei ev. ref. templomra: Irsav József irsai és pándi ev. ref. főkurátor 5 frt. A tápió-szelei ev. református egyház javára: A monoszlói ref. hívek 2 frt, Fodor Lajos, H.-M.-Vásárhely 7 frt 50 kr. Összesen 9 frt 50 kr. Az ó-becsei ev. ref. egyház javára: A monoszlói ref. hívek I. frt 12 kr. Ha e számadásból valakinek az adománya tévedés­ből kimaradt, tisztelettel fölkérem, szíveskedjék erről hala­déktalanul értesíteni, hogy a tévedést helyre igazíthassam. Budapest, 1893. dec. 31. Hornyánszky Viktor, a »Prot. Egyb. és Isk. Lap« kiadója, A dévai ev. ref. templom és torony restaurálási költségeire ujabban adakoztak: Az ev. ref. egyházak közül: Megyaszó 1 frt. Turkeve 5 frt. Kis-Kinizs 2 frt, Magyaró 2 frt, Bardócz 1 frt 75 kr., Nagy-Kőrös 5 frt. Mező-Sas 2 frt, Barka I frt 28 kr., Ajka 7 frt 80 kr., Mező-Záh 3 frt, Tisza-Nagy-Rév 2 frt 20 kr., Büdösfa 1 frt, Földes 1 frt, Tisza-Valk 3 frt 75 kr., Harasztos 3 frt, Belényes-Remete t frt 75 kr., Kecskemét 20 frt, Hajdu-Hadház 2 frt, Tornallja 5 frt 50 kr., Méhtelek 2 frt 40 kr. Egerbegv 1 frt 28 kr., Hajdu-Böszörmény 9 frt 64 kr., Nagy-Enved 5 frt, Csenger 10 frt 24 kr., Vetés 3 frt 30 kr., Gacsaly 92 kr. Szamos-Dob 16 frt 30 kr., Ökörító 5 frt 26 kr., Szentes 5 frt, Hajdu-Szoboszló 2 frt, Jedd 2 frt, Hagymás-Lápos 3 frt, Csoknya 2 frt 20 kr., Mohács 1 frt, Esztergom 1 frt, Mármaros-Sziget 1 frt 50 kr., Egyházas-Rádócz 40 kr., Füzes-Gyarmat 1 frt, Rákos-Palota 9 frt 82 kr. Összesen 154 frt 29 kr. Az ágostai evang. egyházak közül: Szepes-Nagy-Szalók 2 frt, Kolozsvár 5 frt, Soproni fegyintézet evang. lelkésze 3 frt 55 kr., Korpona 10 frt 5 kr , Debreczen I frt. Összesen 21 frt 60 kr. Az unitárius egyházak közül: Árkos 3 frt 30 kr., Budapest 7 frt. Összesen 10 frt 30 kr. Eddigelé befolyt az ev. ref. egyházak és iskolák köréből 367 frt 68 kr.; az ágost. evang. egyházak és iskolák adományaiból 63 frt 45 kr.; az unitárius egyházak és iskolák köréből 18 frt 30 kr.; az izraelita hitközségektől 22 frt. Együtt 471 frt 43 kr. Az állami, megyei, városi és községi hivataloktól, társadalmi egyesületektől és egyesektől begyült összesen 6403 frt és 18 kr. A mai napig begyült adományok főösszege 6b74 frt és 61 kr. Fogadják ugy a szives gyűjtők, mint a kegyes adakozók egygyen-egygyen gyülekezetem nevében nyilvánított hálás köszönetemet. Tájékozni óhajtván magunkat a felől, hogy az építést a folyó év tavaszán megkezdhetjük-e ? bátor vagyok a Nagy­tiszteletü lelkész és főiskola Igazgató Urakat, kiktől gyűjtő­íveink még nem érkeztek vissza, mély tisztettel fölkérni, kegyeskedjenek a kezeiknél levő »Esdő-Szózat«-ot folyó évi Március hó l-ig bármily kis adománynyal, vagy a nélkül is hozzám vissza juttatni. Kelt Déván 1894. január 6-án. Szőts Sándor reform, lelkész. HUHNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom