Protestáns egyházi és iskolai lapok – 34. évfolyam – 1891.

1891-06-28 / 26. szám

Ő cs. és apóst. kir. felsége f. é. május hó 14-én Bécs­ben kelt legf. elhatározásával, legmagasb engedélyével legkegyelmesebben hozzájárulni méltóztatott ahhoz, hogy a magyar evangélikus reformált egyház zsinatja, az egye­temes konventnek f. évi április hó 20-án kelt legalá­zatosabb felségfolyamodványában elősorolt tárgyak fe­letti tanácskozás és határozás céljából folyó 1891. évi de­czember 5-én Budapestre egybehivassék, ott megnyittas­sak, és megtartassék anélkül, hogy 1790/91. XXVI. t.-cz. 4-ik szakasza értelmében fent ártott s biztos kirende­lésére vonatkozó jogát O felsége jelenleg érvényesíteni szükségesnek látta volna; egyebekben az idézett tör­vényezikk idevonatkozó rendelkezései szorosan megtar­tandók lévén. Van szerencsém erről nagyméltóságo­dat hivatkozással f. é. április hó 25-én kelt nagybecsű átiratára, szives tudomás, miheztaitás és a szükséges további intézkedéseknek saját autonom hatáskörében leendő megtehetése végett ezennel értesíteni. Fogadja nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. Budapesten, 1891. junius hó 5-én. Gróf Csáky. Czím : nag\ méltóságú báró Vay Miklós urnák, a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főgondnokának. * Az eperjesi collegium köréből. Az eperjesi ((Akadémiai (jogi és theol.) egyesület)), mely dr. Hor­váth Ödön elnöklete alatt rövid két évi fennállásában is többször szép jelét adta a maga életrevalóságának, ez évben is több pályadijat osztott ki. Igy az egyesü­let által kitűzött «A Prot. írod. Társaság jogosultsága és szükségessége elvi és történeti szempontból)) c. kér­dés 15 forintnyi pályadiját Klinckó Pal III. é. theol. a dr. Bartlia Béla által «A socialistikus eszmék történeti fejlődése s a különböző socialistikus jellegű gazdasági s politikai rendszerek ismertetése, jellemzése s bírá­lata)) c. kérdés megfejtésére kitűzött 15 frtot Polgár litván III. éves joghallgató nyerte el, míg a hason­lóan erre pályázott SehuUttus Félix II. évi joghallgató az egyesület által szintén 15 frt jutalomban részesült. Végül a dr. Horváth Ödön által ((Fejtessenek ki hazai közjogunk szabályai szerint a polgári és politikai jogok» c. 15 írttal jutalmazott kérdést Roster István III. évi joghallgató dolgozta ki. A beérkezett munkák megbirá­íására az egyes akad. szaktanárok voltak fölkérve. Az egyesülej által «I. Lipót korának jogtörténeti jellem­zése)) és dr. Szlávik Mátyás tanár által «Milyen jelen­tősége van a theol. tudománynak az egyházra» c. kér­dések megfejtésére kitűzött 15 frt, illetve 1 drb 20 frankos aranynyal jutalmazandó pályázatok eredménytelenek ma­radtak, a miért is azokat jövőre újból kitűzi az Akad. egyesület. Ez évi záró gyűlését junius 1 i-én tartotta.— Pár nappal utána kereste fői a főiskolát egészen várat­lanul Zelenka Pal ev. püspök ur. Megtekintette a ké­pezdét, annak helyiségeit s megelégedéssel volt a tapasz­taltak fölött. Rövid 1 éve annak, hogy a képezde benső viszonyai megváltoztak s a haladás már is észlelhető. A képesítő vizsgák vezetésével ez idő szerint Groó Vilmos tanfelügyelő és Csiskó János kassai ev. lelkészt bizta meg. Kevesebb reménynyel biztat a collegium s a kerü­let közötti viszony tárgyalásának a jolsvai gyűlésen megindított kérdése, a melyet legközelebb az állandó igazgatósági választmány, mivel a viszonyokat reá kellő­leg éretteknek nem találja, le is vett a napirendről. A jogakadémia helyzete tehát kellő érdeklődés és nervus hiányában, legalább a kerület részéről, továbbra is a régi maradt. A theologia régi szervezetlensége, többi között az örökös dékanátus akadémiaellenesnek s egyébképen is kevésbbé üdvösnek bizonyult intézménye továbbra is érvényben marad, az egyet, gyűlésen vagy a zsinaton való egységes rendezésének reményében ! Csak meg ne csalatkozzunk az édes reményekben. A junius 18-án tartott theol. szakvizsgálaton, a melyen püspök urat Farbaky József nyíregyházai ev. lelkész s hegyaljai főesperes képviselte, Baltik Pál, Solc Gyula, Doleschall Lajos és Csók György hitjelöltek képesítettek. A vizs­gálati elnök az eredmény kihirdetésénél szép beszédet intézett az ifjakhoz. A főgymn. érettségi vizsgához kor­mányképviselőnek Zsilinszky Mihály, egyházi elnöknek Gresch késmárki ügyvéd, s külön a vallástanra hitbiz­tosnak Csiskó János lett kinevezve. — (sz.) * A csurgói ref. főgimnázium köréből. A Csur­gói ref. főgimnáziumban a b.-somogyi ref. egyházmegye határozatából ezentúl évenként a következő díjak adat­nak ki pályázat utján: a) Köztartási. 1. A Koppy Mária­féle alapítvány 350 frtos kamatja felosztatik három 50 fo­rintos, négy 25 frtos, két 20 frtos, és négy 15 frtos ösztöndíjra. 2. Festetics György gróf-féle alapítvány 56,frt kamatja két 20 frtos és egy 16 frtosra. 3. A Sárközy J.-íele alapítvány 120 frtos kamatja négy 30 fo­rintosra. 4. A Nyárady-féle alapítvány 64 frt kamatja egy 5 fitos és egy 14 frtosra. b) tandíj. 1. A Sárközy J.-féle alapítvány 70 frt kamatja két 15 frtos, négy 7 frt 50 kros és egy 10 frtosra. 2. A Somssich J. grófné-féle alapítvány 70 frt kamatja két 15 frtos, négy 7 forint 50 kros és egy 10 frtosra. Az eddig szokásban volt évközi folyamodások megszűnnek, egyházmegyénk az ösztöndijakat mindig az őszi közgyűlésen fogja megálla­pítani a következő tanévre s azon tanulók, kik valamely ösztöndíjat kapnak, a iskolai dijakat ennek hiányával fogják befizetni. Ezen ösztöndíjakra a csurgói ref. főgimn. s más intézetek tanulói (ha tanulmányaikat a csurgói főgimnáziumban szándékoznak folytatni) pályázhatnak felekezeti különbség nélkül s folyamodványaikat a nt. s tek. b.-somogyi ref. egyházmegyei közgyűléshez czimezve s szegénységi bizonyitványnyal, keresztlevéllel (vagy születési bizonyitványnyal) felszerelve, legkésőbb 1891. julius 20-ig a csurgói ref. főgimn. igazgatójához küldjék be, hiányos felszerelésű vagy későbben érkező folya­modványok figyelembe nem vehetők. A folyamodvány­ban világosan kiteendő, hogy az illető melyik ösztön­díjban óhajt részesülni. — Dr. Vida Karoly igazgató. * Az egyetemes tanügyi bizottság ülései. A református egyetemes tanügyi bizottságot, 8 évi szü­netelés után, julius 2-ikára ülésre hivta össze az elnök­ség Budapestre. A tanácskozások bizonyára a zsinati előmunkálatokkal állnak összefüggésben. * A Bethesda diakonissa-kórház köréből kö­vetkező jelentést vettünk. Meghivó a Bethesda diako­nissa-kórház 25 éves jubileumára, mely 1891. junius 29. délután 4 órakor az intézet (Hermina-út) díszter­mében tartatik. Délelőtt 11 órakor ugyanott ünnepi isteni risztelet, melyen Szász Károly püspök ur prédikál. — Junius 28-án, vasárnap, délelőtt ro és este 6 óra­kor a hold-utezai templomban a jubileumra vonatkozó ünnepi isteni tiszteletek tartatnak. E két isteni tisztele­ten Gladischefsky Károly lelkész fog német nyelven prédikálni — A Bethesda diakonissa-kórház elöljárósága. * A tiszáninneni egyházkerület rendkívüli köz­gyűlése junius hó 25-ikén tartatott Sárospatakon, jelen voltak mint elnökök: Kun Bertalan püspök, Komáromy László abauj-tornamegyei alispán urak, mint jegyzők: Mitrovics Gyula s Antal ffy László egyházkerületi egy­házi fő- s aljegyzők, aztán a tanácsbirák s egyházmegyei küldöttek az esperesekkel s segédgondnokokkal az élű-

Next

/
Oldalképek
Tartalom