Protestáns egyházi és iskolai lapok – 34. évfolyam – 1891.

1891-06-28 / 26. szám

kün. Püspök úr szivből eredő áhítatos imája után a távollevő egyházkerület főgondnok helyetteséül : Komá­romy László mint legidősebb egyházmegyei gondnok hivatott föl, ki a gyűlés szívélyes üdvözlése között fog­lalta el a társelnöki széket. A kerületi képviselők iga­zolása után két uj esperes fölesketése következett. Béky Sámuel kassai lelkész abauji, Gyarmathy József — szilicei lelkész — tornai esperesek voltak azok, kik a gyülekezetek bizalmából e diszes s megtisztelő állásokra jutottak. Az eskületétele után Béky Sámuel mondott szép köszönő beszédet, melyben az egyházkerületnek iránta már 8 évvel előbb tanúsított bizalmát is meg­köszönte, a mikor t. i. egyházkerületi tanácsbirónak lett megválasztva. Ezután jött egy érdekes tárgy : A pataki tanárválasztás. A fentebb megnevezett négy pályázó közül : Dr. Bartha 36-ot; dr. Kálniczky 8-at s dr. Mislei 2-öt kapott. Papp Tibor a választás előtt visszalépett, s igy dr. Bartha lett a híressé vált tanszék örököse. Helyettestanárul a tanárikar s igazgatótanács egyhangú ajánlatára az alkotmánytörténeti s jogbölcsészeti tanszékre iíj. Zsindely István szigorló ügyvéd választatott meg, 800 forint fizetéssel, mig a bölcsészettörténeti kathedrát dr. Finkey József jogtanár látja el. Igazgatótanácsossá Vajány 1 Lajos volt tornai esperes helyére: Szabó Endre ungi esperes, volt országgyűlési képviselő választatott meg, ki sikerült beszédben ígérte a megtisztelő bizal­mat majdan beváltani. Az érettségi vizsgára vonatkozó miniszteri leiratra az igazgatótanácsnak tett jelentése fogadtatott el egész terjedelmében. A zsinattartásra adott királyi engedély lelkes éljenzéssel fogadtatott s a zsinati képviselők választására az egyházmegyék utasítva lettek, h ogy a központi választmányhoz a választásokról szóló eredményt szeptember lóikéig terjeszszék föl. Központi választmányi tagok : püspök s Komáromy L. urak elnök­lete alatt : báró Vay Béla, Debreczeni Gábor, Ragályi Béla, Bornemissza József s dr. Kovács Gábor mint jegyző. Az énekeskönyvre vonatkozó ujabb hatévi szerződés megkötését illetőleg az egyházkerületi cnek­ügyi bizottság hivatott föl jelentéstétel végett. A gyűlést a főiskolai épületben tartott közebéd zárta be. Bodrogi. * A halasi ref. főgymnasium köréből igen ör­vendetes és lélekemelő hírek jutottak el hozzánk. A fentartó egyház pár évvel ezelőtt elhatározta, hogy a gymnasium régi, ujabb időben felettébb szűknek és alkalmatlannak bizonyult épületei helyett a város egy nagy kiterjedésű terén, tnely az egyház tulajdonát képezi, egy minden tekintetben megfelelő épületet emel. Az eszme, mely az egyház nagytekintélyű lelkészének, Szilády Áron urnák elméjében fogamzott meg, las­sanként érve, ma már a megvalósulás stádiumába jutott. Több százezer tégla, mit az egyház saját földjéből, saját költségén égettetett, a hívek buzgósága által behordva, immáron csendes megadással várja, hogy a mívesek által a tudomány templomává alakittassék át. A jóféle halasi homokból is nagy rakás epekedik már azután, hogy a maga apró porszemeivel hozzá járulhasson a ref. egyház ez ujabb díszes védbástyájának megalkotá­sához. De a hívek sem maradtak el; mintegy három hónapja, hogy az egyháztanács felhívást intézett hozzá­juk, s ma már 10,000 frt van együtt készpénzbeli aján­latokban s ezen kivül a tégla, homok s egyéb épület­anyagok ingyen a hely színére való fuvarozása csak­nem teljesén biztosítva van. Az épület terveit Katiser hírneves budapesti építész készítette, szép kétszárnyú egy-emeletes ház lesz, a háttérben nagy fedett torna­csarnokkal. Igen kedvező helyen, több holdra terjedő térnek előrészét foglalja el majdan az uj gymnasium, mely rendkívül nagy udvarával, parkozott kertjével ritkítani fogja párját Magyarországon egészséges fekvés, jó levegő, kellemes üdülő és játszó terek, nem külön­ben berendezés dolgában. Költségvetése 80,000 frtra van előirányozva, melyből 25,000 frtot az állam fedez. A föld, kőmives, ács, bádogos és aszfalt-munkákra az egyháztanács a mult héten kiirta az árlejtést pályázatot s terve szerint az épület még ez évben tető alá kerül, s a jövő év őszén átadatik rendeltetésének. Nagy­örömmel adunk hírt olvasóinknak e csendben, de nagy serénységgel folyó munkálatokról, melyek míg egy­felől örök dicséretéül fognak szolgálni a halasi egyház buzgó vezetőinek, másrészt pozíciónkat a Duna-Tisza közének alsó részén hatalmasan megerősítik, s a ma­gyarosítás ügyének is kiváló szolgálatokat tesznek. Nagy elismeréssel kell adóznunk Halas város közönségének is, mely felekezeti különbség nélkül sietett az egyház­nak nemes törekvésében segítségére jönni filléreivel és forintjaival. Az Úrnak áldása legyen a kezdeménye­zőkön és elvégezőkön és az ő munkájukon 1 — F. * Angol hitsorsosok Budapesten. Ritka hallgatói voltak az elmúlt vasárnapokon a kálvintéri ref. templom­ban az isteni tiszteletnek. Első izben Balfour melbournei (Ausztália) orsz. gy. képviselő lányával és két fiával jött Budapestre, bejárván előbb Egyptomot, Palestinát, Cyp­rust, Kis-Ázsiát, a görög szigeteket és Konstantinápolyt. E társaság Pap Károly lelkész szónoklatában gyönyör­ködött, majd Balogh Elemér Edinburgból most hazajött s. lelkész kalauzolása mellett a theologiai tantermeket tekintette meg. Balfour képviselő, ki Kossuthról már előbb is jól volt értesülve, meglepetve szemlélte e hazánk fiának a theologiai intézetben levő arczképét. A másik kedves társaság csak két tagból állott és későbben jött városunkba a szent-földről : William Brown Douglas edinburghi 3-ad éves theologus és nővére Brown Douglas kisasszony. Ez utóbbi társaságnak alkalma volt a hold-utezai skót missziói iskolában egy osztály-vizs­gálatát meghallgatni. Jól esik hallani buzgó hitrokonaink érdeklőtléséről és örömmel fogadjuk látogatásukat; Isten hozza őket minél töbször körünkbe! * Gyászrovat. Ozv. Eerge Józsefné szül. Bereczky Terézia és gyámleánya Eerge Amália a maguk s a ki­terjedt rokonság nevében fájdalomtól sajgó szívvel jelen­tik a legjobb férj, gyámatya s hű rokonnak Tisztelendő Eerge József n.-beregi ev. ref. lelkész, egyházmegyei tanácsbiró és tanügyi bizottsági elnök, megyei bizottsági tagnak, folyó évi junius hó 19-én d. u. 4 órakor hosz­szas szenvedés után, életének 62-ik évében, boldog házasságának 34-ik évében történt gyászos elhunytát. A megboldogult pormaradványai junius 21-én d. u. V 94 órakor Nagy-Beregen fognak örök nyugalomra tétetni. Áldott legyen emlékezete ! Csendes legyen siri álma! Nagy-Bereg, 1891. évi junius 19-én. (Nek­rológját nemsokára közölni fogjuk. Szerk.) — Alul­írottak fájó szívvel, de Isten bölcs és szent akaratján megnyugodva, jelentik hőn szeretett kedvesük Kerecsényi Jánosné szül. Mozgay Francziskának f. évi junius 20-án, életkora 51 -ik, házassága 3 r—ik évében, hosszas szen­vedés után az Úrban csendes elhunytát. A boldogult porrészei folyó hó 21-én délután 6 órakor fognak az evang. reform, egyház áldásával végnyugalomra elhe­lyeztetni. Körmend, 1891. évi junius hó 20-án. Férje: Kerecsényi János, reform, lelkész. Gyermekei : Ilona és férje Greisinger Ottó, s ezek gyermekei : Margit, Ilonka és Zoltán. Zoltán, Margit, Gizella. Nővére : Mozgay Oktávia. Áldás és béke lengjen porai felett!

Next

/
Oldalképek
Tartalom